Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế Bình Phước 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

v vic phát đng phong trào thi đua thc hin thng li K hoch phát trin kinh t - xã hi năm 2017

Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá và đạt kế hoạch đề ra, sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc; kim ngạch xuất khẩu tăng cao, thu ngân sách vượt kế hoạch; công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc nghèo được toàn xã hội quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đặc biệt tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.

Đ phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh, bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng".

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.

3. Các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức các phong trào thi đua gắn với kế hoạch, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, từng cấp, từng địa phương trong năm 2017. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 cụ thể là: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 6,7 - 7% (theo giá 2010); GRDP bình quân đầu người 44,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách (cả thu nội địa và hải quan) 4.566 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1.550 triệu USD; giải quyết việc làm cho 30.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm trong năm là 0,6%.

Gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nhằm đổi mới phong cách, tác phong làm việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm "nói đi đôi với làm" trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thchính trị vững mnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện tốt việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhằm tạo động lực, cvũ mọi người phát huy hết khả năng và phẩm chất tốt đẹp của mình, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu, góp phần bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh.

5. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường biện pháp triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đu; đi mới tư duy quản lý và tinh thn, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

6. Nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, chính sách đng bào dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đẩy manh phong trào "Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt". Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên.

7. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị định s 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

8. Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhất là việc tham mưu tổ chức và giám sát các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp, các huyện, thị xã, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

9. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích, về chấp hành chính sách, pháp luật và quy trình, thủ tục. Việc trình khen thưởng phải đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định s 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

10. Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, giành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lp nhân dân.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, phối hợp với chính quyền cùng cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động chuyên đề với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

12. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chthị này.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và tổng kết năm về UBND tỉnh (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW (HN, TP.HCM);
-
TTTU, TT.HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các DNNN trên địa bàn tỉnh;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- Báo BP, Đài PTTH tỉnh;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT.(H01)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế Bình Phước 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế Bình Phước 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế Bình Phước 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế Bình Phước 2017

           • 20/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực