Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm, nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM, THỦY SẢN; AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018.

Năm 2017, trên địa bàn Thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra đối với động vật nuôi, một số ổ dịch nhỏ lẻ xuất hiện nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng gây thiệt hại về kinh tế. Chăn nuôi mặc dù có khó khăn nhưng vẫn tăng trưởng ổn định. Công tác an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp tục được nâng cao.

Thực hiện Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998, số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản, số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội. Đngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của Thành phố tiếp tục phát triển; kịp thời phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Thành phố và các tỉnh, thành trên cả nước, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo tốt một số nội dung chính sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kin thuận lợi để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo chuỗi liên kết và theo quy hoạch; thực hiện tt công tác phòng, chống dịch bệnh của vật nuôi, thủy sản; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

- Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý giết mổ, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2018 trên địa bàn kịp thời, có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn.

- Tăng cường giám sát tình hình chăn nuôi, giết mổ, dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên địa bàn; chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương về dự báo khả năng biến động nhu cầu, thị trường, giá cả thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Thông tin trên phương tiện truyền thông để người chăn nuôi chủ động trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh, ổn định cung cầu.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm cho UBND các xã, phường, thị trấn; thực hiện quản lý về an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phân cấp của UBND Thành phố; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên; thanh tra, kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ đạo và giao các Ban quản lý Chợ (đơn vị quản lý chợ) kiểm tra, giám sát không đcó hộ kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn trong chợ. Huy động hệ thống chính trị trong việc quản lý an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; thực hiện có hiệu quả các chương trình; đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và Quy hoạch, Kế hoạch của UBND Thành phố, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung chất lượng cao, gắn với quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm phát triển sản xuất bền vững, có hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm; đề xuất bố trí quỹ đất (theo quy hoạch) và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giết m, chế biến và giới thiệu và tiêu thụ thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát quy hoạch chăn nuôi, thủy sản, giết mổ; xây dựng cơ sở sản xuất an toàn về dịch bệnh gia súc gia cầm, thủy sản; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo phân cấp.

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục phát triển có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực chăn nuôi, bảo tồn, phát triển nguồn gen động vật quý, hiếm trên địa bàn Thành phố và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình điểm về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn; phát triển chuỗi sản xuất, xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu sản phẩm và quảng bá các sản phẩm an toàn; đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm. Phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh kiểm soát thực phẩm nông, lâm, thủy sản đưa về Thành phố tiêu thụ và trung chuyn đưa đi các tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc giám sát và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đúng quy định. Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thủy sản theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức phối hợp liên ngành kiểm soát chặt chẽ các nguồn nông sản thực phẩm vào Thành phố.

- Tăng cường công tác lấy mẫu giám sát để có những thông tin cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời về an toàn thực phẩm. Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại đối với nông sản thực phẩm trong các khâu nuôi trồng, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông sản thực phẩm tại các chợ đầu mối; kiểm soát chặt chẽ về điều kiện vệ sinh thú y, thủy sản đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật và thủy hải sản trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và các phản ánh về mất an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phụ trách và phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các Sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã; những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo, thực hiện, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng quy định.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong nhân dân.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả và những vấn đề phát sinh về UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để kịp thời chỉ đạo. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải quyết, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT,
- Bí thư Thành ủy,
- TT HĐND Thành phố,
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội,
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ngành;
- Thành viên BCĐ công tác ATTP TP;
- UBND: quận, huyện, thị xã;
- CVP, các PCVP, các phòng
CV, TH, TKBT;
- Lưu VT, KTGiang
.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực22/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành22/01/2018
        Ngày hiệu lực22/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội

           • 22/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực