Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018); tổ chức triển khai cấp chứng thư số cho cơ quan, cá nhân là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sau một thời gian triển khai, đến nay các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tích cực sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và các hệ thống thông tin khác thay cho việc gửi nhận văn bản giấy nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử, đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tuy nhiên, phần lớn các cơ quan được cấp chứng thư số mới chỉ sử dụng chữ ký số của cơ quan, chưa sử dụng chữ ký số của cá nhân là lãnh đạo cơ quan; tỷ lệ văn bản điện tử được ký số còn hạn chế. Chưa triển khai cấp chứng thư số cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do Thủ trưởng các cơ quan chưa quan tâm đúng mức; chưa hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng chữ ký số; ngại thay đổi thói quen; công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt.

Để khắc phục những tồn tại trên, nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan.

b) Chỉ đạo cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, cán bộ quản trị mạng của cơ quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đối tượng được cấp chứng thư số sử dụng thành thạo chữ ký số.

c) Ban hành quy trình ký số trên văn bản điện tử phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại cơ quan.

d) Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Tăng tỷ lệ văn bản của cơ quan được ký số, đảm bảo từ 60% trở lên. Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và các hệ thống thông tin khác thay cho việc gửi nhận văn bản giấy.

e) Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

f) Thường xuyên rà soát đề nghị cấp mới, gia hạn, thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số của cơ quan, của cá nhân lãnh đạo, cán bộ, công chức được cấp chứng thư số.

g) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tham mưu triển khai cung cấp chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, Ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đảm bảo hoàn thành trong năm 2019.

b) Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao khả năng ứng dụng chữ ký số, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ quản trị mạng của các cơ quan.

c) Tham mưu tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin của tỉnh, đặc biệt là Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử và phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

d) Từng bước tham mưu việc áp dụng chữ ký số chuyên dùng trên các thiết bị di động thông minh, các hệ điều hành khác nhau theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan sử dụng chữ ký số và tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2019
Ngày hiệu lực07/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước Hà Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành07/03/2019
        Ngày hiệu lực07/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước Hà Nam

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước Hà Nam

             • 07/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực