Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Thực hiện Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; đchủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), ngăn chặn và giải quyết về phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngay từ đu năm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ rừng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyn, thành phố có rừng, các đơn vị chủ rừng và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh việc triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội một cách có hiệu qutiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 24/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 137/CT-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc; Công văn số 1751/UBND-KTCN ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019.

2. Các sở ngành, chính quyền địa phương tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tổ chức thanh tra, kiểm tra các khu rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật, có biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đúng quy định không để bị tái lấn, chiếm đất rừng; xác định “đầu nậu” tổ chức truy quét, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của chủ rừng, các đơn vị có liên quan thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; rà soát, kiểm tra các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật; khẩn trương đo đạt, thống kê hiện trạng, vị trí đất rừng không quy hoạch lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý phải cụ thể rõ ràng trách nhiệm giữa bên giao, nhận; rà soát trong quy hoạch lâm nghiệp có đất hợp pháp của dân thống kê lập phương án trình UBND tỉnh xem xét quyết định nhằm đảm bảo quyền lợi của dân về sử dụng đất và công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả bền vững và không bị chồng lấn quy hoạch sử dụng đất; kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; thực hiện có hiệu quả về truy xuất nguồn gốc gỗ, lâm sản hợp pháp; chỉ đạo sắp xếp kiện toàn tổ chức các cơ quan theo Luật Lâm nghiệp đảm bảo đủ lực lượng để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tránh chng chéo chức năng, nhiệm vụ.

3. Rà soát các phương án PCCCR, nhất là cao điểm mùa khô, có biện pháp điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tế tại địa phương đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện, theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Lâm nghiệp, công tác phòng cháy, chữa cháy....; tổ chức cảnh báo cấp cháy rừng cho từng vùng để các ngành, địa phương, chủ rừng và người dân biết thực hiện; áp dụng các biện pháp lâm sinh làm giảm vật liệu cháy, sử dụng lửa; trữ nước trong rừng, gia cố sửa chữa các công trình, phương tiện, thiết bị PCCCR đảm bảo vận hành tốt để phục vụ công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch phối hợp đảm bảo lực lượng, phương tiện, trực 24/24 (giờ kcả các ngày nghỉ theo quy định) chấp hành theo lệnh huy động của cấp có thẩm quyền tham gia bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn chủ rừng thực hiện phương án PCCCR, cắm chốt trực tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao, tổ chức lực lượng phát hiện sớm đám cháy mới phát sinh, dập tt lửa ngay từ đầu, hạn chế thấp nhát về cháy rừng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm đxảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

4. Chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội rà soát quy chế phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, các khu rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình hung cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, có tính răn đe cao.

Chỉ đạo theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh (thông qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo số điện thoại: 02973.910019; 02973. 864145; 0913994143; 0983009039) để phối hợp và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cn thiết.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có rừng và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mc báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đê chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp&PTNT;
- Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp;
- TT
. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Vườn Quốc gia Phú Quốc;
- Vườn Quốc gia
U Minh Thượng;
- Văn ph
òng BCĐ PCCC&CNCH tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- LĐVP,
P. KTCN, P. TH;
- Lưu: VT, cvquoc (
01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2019
Ngày hiệu lực25/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(03/04/2019)

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Kiên Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành25/02/2019
        Ngày hiệu lực25/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (03/04/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Kiên Giang

           • 25/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực