Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CỦA TỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ: Việc cưới tại nhiều gia đình, địa phương được tổ chức vui tươi, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp; đã hình thành một số mô hình tổ chức cưới mới văn minh, tiết kiệm, lịch sự như tiệc ngọt thay cho tiệc mặn, đám cưới không thuốc lá, không lạm dụng rượu, bia; ứng xử nhân văn như trồng cây lưu niệm, hướng về cội nguồn, hạn chế lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và đảm bảo an toàn giao thông. Việc tang được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, loại bỏ dần các tập tục lạc hậu, hạn chế việc tổ chức linh đình, ồn ào, không bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng; nhiều địa phương vận động nhân dân thực hiện quy định về sử dụng nhạc tang, phúng viếng và sử dụng vòng hoa luân chuyển, an táng phù hợp với điều kiện địa phương, theo hướng văn minh, gắn với quy hoạch nghĩa trang nhân dân, hỗ trợ gia đình thực hiện hỏa táng. Các lễ hội nhìn chung đều được tổ chức tốt và thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân đến tham dự, có kế hoạch, nội dung chương trình, thành lập Ban Tổ chức lễ hội, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định và tổ chức lễ hội theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội ở các địa phương được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không kéo dài ngày, diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc nhắc nhở, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở một số cơ quan chưa được quan tâm, chưa thường xuyên dẫn đến những hạn chế như:

- Vẫn còn những đám cưới tổ chức lãng phí, vụ lợi; dựng rạp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sử dụng loa đài quá to; tổ chức trao quà cưới phô trương bằng hiện vật gây phản cảm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư; vi phạm trật tự an toàn giao thông, ăn uống linh đình, nhiều ngày, cưới nhiều nơi, mời nhiều khách. Một số nơi vẫn còn tập quán lạc hậu như đưa đón dâu nhiều lần; nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa gương mẫu trong thực hiện, còn dự tiệc cưới trong giờ hành chính, gây phản cảm và dư luận không tốt trong nhân dân.

- Một số đám tang còn nhiều nghi thức rườm rà, có hiện tượng mê tín, dị đoan như: cúng ma, yểm bùa, đốt, rải vàng mã (thậm chí tiền thật), ăn uống linh đình, khóc thuê vẫn còn ở nhiều địa phương. Việc thực hiện luân chuyển vòng hoa trong đám tang đã thực hiện nhưng chưa phổ biến, nạn cờ bạc ở đám tang vẫn còn tồn tại. Việc xây cất mộ sau khi cải táng ở một số địa phương chưa thống nhất, xây dựng lăng mộ phô trương…ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường cũng như quy hoạch phát triển của địa phương...

- Công tác quản lý lễ hội ở một số địa phương chưa chặt chẽ, vẫn còn hoạt động cờ bạc trá hình, hiện tượng hát xin tiền, ăn xin vẫn xảy ra ở một số lễ hội; ý thức văn hóa tham gia lễ hội của một số bộ phận người dân còn chưa cao, việc đặt tiền lẻ tại các điểm di tích chưa được khắc phục triệt để, công tác vệ sinh môi trường ở một số lễ hội còn chưa tốt, rác thải tại lễ hội chưa được thu gom kịp thời, hiện tượng đốt nhiều hương trong di tích vẫn xảy ra… Các hoạt động văn hoá, thể thao, nhất là hát dân ca, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống trong một số lễ hội còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thưc hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

a) Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thưc hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

b) Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch và các trường hợp hỏa táng.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn.

c) Định kỳ hàng quý và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tiếp tục hướng dẫn những nghi thức phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức việc cưới văn minh, tiết kiệm ở nhà hàng, nhà văn hóa hoặc nhà riêng. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ.

b) Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh xây dựng tiêu chí gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, trong đó có nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp kiên quyết không xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đối với những gia đình, khu dân cư không thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

c) Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về việc cưới, việc tang, lễ hội.

d) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở các sở, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở và chính quyền các địa phương; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có văn bản phê bình địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hộ gia đình tổ chức đám cưới lãng phí, vụ lợi; dựng rạp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sử dụng loa đài quá to; tổ chức trao quà cưới phô trương bằng vàng, bạc gây phản cảm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư; vi phạm trật tự an toàn giao thong, ăn uống linh đình, nhiều ngày, cưới nhiều nơi, mời nhiều khách; đám tang, lễ hội không thực hiện nếp sống văn minh, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, vận động nêu gương mô hình tốt, cách làm hay; phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ...; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2018
Ngày hiệu lực10/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành10/04/2018
        Ngày hiệu lực10/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội Bắc Giang

           • 10/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực