Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tổ chức bộ máy tinh gọn Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ” VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP” NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ (viết tắt là Nghị quyết số 10/NQ-CP) và Chương trình số 27-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy (viết tắt là Chương trình số 27-CTr/TU) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW); Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ (viết tắt là Nghị quyết số 08/NQ-CP) và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy (Chương trình số 28-CTr/TU) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW); để thực hiện có hiệu quả các chủ trương nêu trên và đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức cơ quan hành chính, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Chủ tịch Hội có tính chất đặc thù cấp thành phố thực hiện một số nội dung sau:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị quyết số 08/NQ-CP Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình số 27-CTr/TU và Chương trình số 28-CTr/TU của Thành ủy, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

b) Tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 08/NQ-CP Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình số 27-CTr/TU và Chương trình số 28-CTr/TU đạt yêu cầu như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; trong quá trình sắp xếp phải bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sắp xếp, kiện toàn lại hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động;

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp của thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm đạt được mục tiêu, hiệu quả của công tác sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp;

- Bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và phân cấp quản lý hiện hành.

c) Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng; trường hợp không hoàn thành kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

2. Các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 08/NQ-CP Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình số 27-CTr/TU, Chương trình số 28-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình số 27-CTr/TU và Chương trình số 28-CTr/TU;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Thành ủy Cần Thơ tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định;

c) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện tốt Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương chưa thực hiện các văn bản của Trung ương và thành phố về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2018
Ngày hiệu lực13/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tổ chức bộ máy tinh gọn Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tổ chức bộ máy tinh gọn Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành13/03/2018
        Ngày hiệu lực13/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tổ chức bộ máy tinh gọn Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tổ chức bộ máy tinh gọn Cần Thơ

           • 13/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực