Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh tỉnh Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH NĂM 2019

Thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018, Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 và Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019,

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 diễn ra trong các ngày: 24, 25, 26, 27/6/2019. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức 01 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT Phú Thọ chủ trì phối hợp với Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Tân Trào, Học viện Ngoại giao, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức, gồm có 13.684 thí sinh dự thi.

Để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 được diễn ra an toàn, nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị giáo dục thực hiện chương trình các môn học đảm bảo kế hoạch và biên chế năm học; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp và thí sinh tự do.

1.2. Xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức thi; phổ biến rộng rãi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được Bộ GD&ĐT tạo ban hành và Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, quy chế tuyển sinh các lớp đầu cấp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thi cử; thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

1.3. Chỉ đạo các đơn vị đặt địa điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các điều kiện theo đúng quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức kỳ thi.

1.4. Tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên học tập quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý và giáo viên; xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh gọn nhẹ, hợp lý; chỉ đạo việc coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp, đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo đúng quy định và các yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

1.5. Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh; chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

1.6. Phối hợp với Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Tân Trào, Học viện Ngoại giao, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt kết quả tốt.

1.7. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi trong việc ăn, ở, đi lại, sinh hoạt.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành

2.1. Chỉ đạo việc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tổ chức các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.2. Phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáo dục trên địa bàn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và học sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia.

2.3. Đối với những huyện miền núi, đi lại khó khăn, phải có biện pháp hỗ trợ việc đi lại của thí sinh tham gia kỳ thi; tuyệt đối không để tình trạng thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại không đảm bảo.

2.4. Phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo phân cấp quản lý theo quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; xây dựng các phương án để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của địa phương diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

3. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở GD&ĐT tăng cường đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đảm bảo quyền được dự thi của tất cả các đối tượng theo quy định nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và học sinh.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở GD&ĐT chuẩn bị đáp ứng kịp thời, đầy đủ kinh phí để tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2019 và hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định.

5. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường và tại các điểm thi; đảm bảo cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên phạm vi toàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, theo đúng quy chế.

6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở GD&ĐT và các ngành liên quan xây dựng phương án về phương tiện giao thông phục vụ cho học sinh, phụ huynh học sinh đi lại; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong mọi điều kiện, đặc biệt là tại địa bàn các huyện miền núi đi lại khó khăn và những nơi có số lượng thí sinh dự thi nhiều.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở thông tin và Truyền thông, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ, Tỉnh Đoàn thanh niên, các ngành, tổ chức đoàn thể liên quan và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn

Phối hợp với Sở GD&ĐT để có sự chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp huyện và xã tham gia phục vụ các kỳ thi, đảm bảo về: An ninh trật tự, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn nghỉ, đi lại, thông tin liên lạc, kinh phí và nguồn điện ổn định cho việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2019 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở GD&ĐT) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX1 (80b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(27/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Văn Quang
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (27/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh tỉnh Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh tỉnh Phú Thọ

           • 07/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực