Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thực hiện Quy chế thi trung học phthông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế thi); Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đkỳ thi trung học phổ thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh được thực hiện an toàn, nghiêm túc, bảo mật, công bằng và đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dc và Đào to

a) Chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại người học ở các cơ sở giáo dục; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi;

b) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; đồng thời, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi;

c) Phối hợp với đơn vị chủ trì cụm thi để thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, Đoàn thanh tra kỳ thi theo thẩm quyền và đúng qui định;

d) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành có liên quan bảo đm điều kiện phục vụ cho Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các điểm thi theo thỏa thuận với đơn vị chủ trì cụm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và bo mật;

đ) Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị đăng ký dự thi và những người tham gia tổ chức kỳ thi để đảm bảo kthi diễn ra theo đúng Quy chế thi;

e) Là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tổ chức kỳ thi và tổng hợp ý kiến của các cấp, các ngành và giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo xin ý kiến quyết định của UBND tỉnh;

g) Tổ chức xét duyệt, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

2. Công an tỉnh

Cử cán bộ, chiến sĩ hoặc chỉ đạo cử cán bộ, chiến sĩ đến làm việc tại các ban của Hội đồng thi, các điểm thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gây rối, gây mất trật tự ở khu vực thi, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xử lý các hành vi vi phạm Qui chế thi.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn cho các cơ quan y tế có nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các điểm thi; đồng thời, đảm bảo nhân lực, thuốc cấp cứu để xử lý các tình huống khi cn thiết và đúng quy định; chủ trì, phối hp với các ngành liên quan quan tâm về vệ sinh an toàn thực phm tại địa bàn các điểm thi.

4. Sở Công Thương

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp bình ổn giá để tạo điều kiện cho thí sinh, gia đình thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi tại Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các điểm thi tiện sinh hoạt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

5. Sở Tài chính: Đảm bảo cp kinh phí đy đủ và kịp thời phục vụ tốt kỳ thi theo quy định;

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh

Ưu tiên giải quyết kinh phí kịp thời và theo quy định để Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các điểm thi có kinh phí và phương tiện làm việc; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã ưu tiên giải quyết tương tự theo phân cấp.

7. Đề nghị Công ty Điện lực Bình Phước

a) Bảo đảm nguồn điện lưới quốc gia phục vụ thường xuyên, liên tục cho tất cả các địa đim có Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các điểm thi; chủ động phối hợp vi các đơn vị khác (nếu có liên quan) trong việc chỉ đạo cung cấp điện phục vụ cho kỳ thi.

b) Bảo đảm lịch làm việc cụ thể do SGiáo dục và Đào tạo thông báo sau khi thống nhất với đơn vị chủ trì cụm thi.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tạo điều kiện cho Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các điểm thi được ưu tiên dùng điện thoại, internet, điện báo để thông tin, báo cáo, fax kịp thời và nhanh chóng.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những thông tin về các kỳ thi cho nhân dân và thí sinh, những người tham gia tổ chức kỳ thi biết, tự giác chấp hành theo đúng quy định.

10. Tỉnh Đoàn

a) Hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền cho lực lượng đoàn viên, thanh niên học sinh nắm bắt kịp thời những quy định của Quy chế thi, có tâm lý tốt khi tham gia kỳ thi và không vi phạm Quy chế thi;

b) Tổ chức hoặc chỉ đạo các Huyện Đoàn, Thị Đoàn có kế hoạch giúp đ thí sinh và gia đình thí sinh về nơi ăn chốn ở, đi lại, nhất là ở những đim thi có đông thí sinh dự thi. Số lượng thí sinh tại các điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo sau khi có kết quả đăng ký dự thi.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Trực tiếp chỉ đạo các ngành Công an,Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Bưu điện, Điện lực, Đài Truyền thanh ở địa phương thực hiện tốt các công tác bảo vệ, trực cấp cứu, thông tin, liên lạc, kinh phí, ánh sáng và các điều kiện khác phục vụ kịp thời và tốt nhất cho các điểm đặt Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các đim thi địa bàn của mình;

b) Tạo điều kiện cho việc vận chuyển và bảo vệ đề thi, bài thi tuyệt đối an toàn, đảm bảo an ninh trật tự đến các điểm thi và đến Ban chấm thi;

c) Chỉ đạo và tạo điều kiện trong việc bố trí chỗ ăn, ở, đi lại cho những người tổ chức kỳ thi và thí sinh dự thi đảm bảo đầy đủ, thuận tiện, an toàn.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã lập kế hoạch cụ thể và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung trên; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm THCB;
- LĐVP; các Phòng: VX, KTTH;
- Lưu: VT (ct01-16).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Bình Phước 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành12/04/2016
        Ngày hiệu lực12/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Bình Phước 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Bình Phước 2016

           • 12/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực