Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA GÂY TIẾNG ỒN, GÂY MẤT AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, các loại hình hoạt động nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phát triển đa dạng, phong phú phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của nhân dân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây xuất hiện một số loại hình hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa mới thiếu lành mạnh, chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, gây bức xúc trong nhân dân, như: Sử dụng xe máy bán kẹo kéo có kèm hát karaoke; các ban nhạc sống cố định ở nhà hàng ăn uống, quán cà phê, câu lạc bộ hát với nhau; các cơ sở, cá nhân cho thuê dàn nhạc sống, dàn karaoke đến phục vụ tại các hộ gia đình, cá nhân trong các đám tiệc, sinh hoạt văn hóa gia đình; các điểm kinh doanh dịch vụ, bán hàng rong sử dụng dàn âm thanh có tăng âm, loa công suất lớn để phát nhạc, rao bán hàng, vi phạm về nội dung bài hát, gây tiếng ồn, làm mất trật tự, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện ngay một số việc sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp... tổ chức triển khai quán triệt trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nơi công cộng.

2. Lãnh đạo các ngành, các cấp tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại ấp, khu phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc để người dân thực hiện và cảnh báo những loại hình văn hóa độc hại, phản văn hóa để phòng ngừa.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật.

b) Xây dựng quy chế quản lý, tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã

- Phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật. Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch khảo sát, thống kê, năm tình hình các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa không đăng ký kinh doanh trên địa bàn để bắt buộc phải đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật;

- Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông suốt để chấp hành tốt các quy định pháp luật về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật và quy ước, hương ước ở cơ sở.

4. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh thông suốt để chấp hành tốt Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan có kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn quản lý.

6. Sở Công Thương

a) Phối hợp với các sở, ngành tỉnh kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ văn hóa.

b) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử nghiêm các cơ sở, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa không đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

7. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lấn chiếm lề đường, vỉa hè do hành vi để, đặt dàn âm thanh không đúng nơi quy định.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang và đề nghị Báo Ấp Bắc

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn, về các hoạt động văn hóa lành mạnh, không lành mạnh, trái pháp luật, về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, nghiêm chỉnh chấp hành.

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Bộ VHTT&DL;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các S, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, VHXH (Ngọc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2015
Ngày hiệu lực19/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành19/05/2015
        Ngày hiệu lực19/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn Tiền Giang

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn Tiền Giang

              • 19/05/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/05/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực