Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh trung học phổ thông năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh phổ thông Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2017

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017; Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Công văn số 1355/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/4/2017 về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2017,

Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, PTDTNT THPT vào ngày 06, 07 tháng 6 năm 2017; Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Kỳ thi Trung học ph thông Quốc gia từ ngày 21-24/6 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tham gia dự thi; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của các Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, đặc biệt tại các điểm tổ chức thi; Chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình, kế hoạch thời gian năm học và tổ chức ôn tập, rèn luyện knăng làm bài cho học sinh, đặc biệt là các bài thi tổ hợp.

1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về Quy chế thi, những nội dung mới trong công tác dự thi và công tác tuyển sinh, đặc biệt là công khai kết quthi và kết quả tuyển sinh, giải đáp đầy đủ, kịp thời băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kthi và công tác tuyển sinh.

1.3. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các Ban của Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm.

1.4. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuyên môn tổ chức thực hiện các kỳ thi.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

2.1. Thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện để chỉ đạo thực hiện các nội dung phân cấp quản lý; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức kỳ thi trên địa bàn, chỉ đạo các Cơ quan, đơn vị trên địa bàn và UBND cấp xã theo nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các nội dung phục vụ cho kỳ thi, cụ thể:

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trưng, cung cấp điện nước, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn; Xây dựng phương án xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra, đặc biệt đối vi các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có thời tiết xấu.

Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, hỗ trợ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc tổ chức kỳ thi. Có giải pháp hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt của cán bộ coi và chấm thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

2.2. Chịu trách nhiệm đảm bo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi tại địa phương.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo, hướng dẫn các trường cao đẳng thuộc phạm vi qun lý, sử dụng kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển; Kịp thời thông tin, giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định và phù hợp nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong tương lai.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế ở các huyện, thành phố, thị xã mỗi điểm thi một cán bộ Y tế, chủ động chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và học sinh dự thi; Phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, công tác phòng chng dịch bệnh, ở các cơ sở liên quan thuộc địa bàn tổ chức thi.

5. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ các quy định hiện hành, đảm bảo nguồn kinh phí và hướng dẫn các nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi hiệu quả và đúng quy định.

6. Sở Giao thông - vận tải: Xây dựng kế hoạch phục vụ học sinh, gia đình học sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ đi lại trong thời gian tổ chức các kỳ thi; Chỉ đạo các đơn vị vận tải xem xét việc ưu tiên miễn, giảm giá vé cho học sinh trong các ngày tham gia thi; Đảm bảo an toàn giao thông, xem xét việc phân luồng để tránh tình trạng ùn tắc các nút giao thông hay những điểm xung yếu; Không để xẩy ra tình trạng học sinh không tham gia dự thi được hoặc đến muộn vì thiếu phương tiện, ách tắc giao thông.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, các quy chế, quy định, hưng dẫn về những vấn đề cơ bản liên quan đến tổ chức các kỳ thi, nhất là những vấn đề có tính đổi mới để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội; Chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo liên lạc thông suốt giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và điểm thi; Chỉ đạo các Bưu cục trong công tác chuyển phát tài liệu liên quan đến kỳ thi kịp thời, chính xác; bảo đm các điều kiện về cơ sở hạ tng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quthi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

8. Sở Công thương, Sở Du lịch: Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, ăn uống, lưu trú giữ bình ổn giá trong hoạt động kinh doanh trong thời gian tổ chức kỳ thi; Phối hợp với Sở Y tế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đi không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi.

9. Công an tỉnh, Cnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông và phòng chống cháy nổ, khắc phục các sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong kỳ thi; Công an tnh cử cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ bảo đảm tuyệt đi an toàn tại các khu vực thi, in sao, quản lý đề thi, bài thi, chấm thi theo kế hoạch tổ chức các kỳ thi; Có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức thi.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Cử lực lượng phối hợp với công an địa phương bảo vệ tt an ninh trật tự cho kỳ thi; Chđộng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra để tạo điều kiện tt nhất cho kỳ thi.

11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành, thị đoàn xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức triển khai chỉ đạo các chương trình hoạt động “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, tham gia hưng dẫn đảm giao thông; Hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về đi lại, ăn, , sinh hoạt tại các địa điểm tổ chức thi.

12. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An: Tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về mục đích, ý nghĩa, các quy chế, quy định, hướng dẫn và các vấn đề có tính đổi mới để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội.

13. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan: Căn cchức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp tích cực, chủ động tham gia, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã để triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho kỳ thi.

14. Công ty Điện lực Nghệ An: Chỉ đạo và điều hành các chi nhánh điện tại các huyện, thành phố, thị xã cung cấp điện lưới liên tục 24/24 giờ phục vụ các hoạt động của kỳ thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo và tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

15. Các trưng Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh liên quan đến tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia: Triển khai bố trí cán bộ, ging viên tham gia các Ban trong Hội đồng thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường tập huấn về quy chế thi, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ tham gia tổ chức thi đảm bảo công bằng và khách quan.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
-
TTr Tỉnh y, TTr HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-
UB. MTTQ và các đoàn thể liên quan;
- C
ác Sở, ban ngành cấp tnh;
-
Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
-
Thành ủy, thủy, huyện ủy;
-
UBND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Các trường ĐH, CĐ (phối hợp);
-
Thành viên Ban ch đạo;
-
Công ty cấp nước NA (p/h th);
-
CV: VX, TH, NC, TM;
- Lưu: VT, UB (toàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2017
Ngày hiệu lực08/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh phổ thông Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh phổ thông Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành08/05/2017
        Ngày hiệu lực08/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh phổ thông Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh phổ thông Nghệ An

            • 08/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực