Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Phước 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V T CHC TNG ĐIU TRA N S VÀ NHÀ NĂM 2019 TRÊN ĐA BÀN TNH BÌNH PHƯC

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra năm 2019 và để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức Tổng điều tra:

- Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra Trung ương.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

b) Là đu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do BCĐ Tổng điều tra Trung ương cung cấp; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, BCĐ cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra theo quy định

2. Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của BCĐ Tổng điều tra trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của Tổng điều tra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra vào cuối quý IV năm 2018 và quý I, đầu quý II năm 2019.

Đồng thời, có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh để hỗ trợ BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra tỉnh thực hiện một số bước nghiệp vụ liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định,

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp bản đồ xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong toàn tỉnh.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động, việc làm của Tổng điều tra.

8. Ban Dân tộc phối hợp Cục Thống kê trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Cục Thống kê có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo phương án của BCĐ Trung ương quy định.

Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra.

- Thành lập BCĐ và Văn phòng giúp việc BCĐ Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của BCĐ Tổng điều tra tỉnh.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê địa bàn điều tra và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

11. Giao Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

12. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Tổng điều tra Trung ương;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, phòng TH;
- Lưu: VT. (Thg-15-11)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực04/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(24/12/2018)

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Phước 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Phước 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành04/12/2018
        Ngày hiệu lực04/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (24/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Phước 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Bình Phước 2019

           • 04/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực