Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 06 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho trem. Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn ở mức đáng báo động (số trẻ em bị tử vong do đuối nước trong năm 2017: 54 vụ - 66 trẻ em bị tử vong; năm 2018: 83 vụ - 79 trẻ em bị tử vong; 05 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 07 vụ - 12 trẻ em tử vong).

Nhằm tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trem, kịp thời ngăn ngừa, hạn chế và phòng tránh tình hình tai nạn đuối nước trẻ em đang có chiều hướng gia tăng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, thực hiện theo Chthị 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em; văn bản số 1123/UBQGTE ngày 21/3/2019 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng, chng đui nước trẻ em; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt vào những tháng trước khi học sinh nghỉ hè; xây dựng và chia sẻ tài liệu truyền thông phòng, chống đui nước trẻ em; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông, giáo dục nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn thương tích đuối nước. Triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Xã, phường phù hợp với trẻ em”.

- Lng ghép kế hoạch phòng, chng tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chng đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hàng năm.

- Tổ chức các hoạt động giám sát liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

- Ch trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất việc sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chthị s17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đui nước cho trem; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em tnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020 theo đúng quy định.

2. Sở Y tế:

- Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “Cộng đng an toàn” theo Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đng an toàn, phòng chng tai nạn thương tích.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra, đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho cán bộ chuyên trách các tuyến và y tế thôn, buôn, bn trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo việc đảm bảo hệ thống cấp cứu và điều trị đuối nước tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và cgiáo viên dạy thể chất tham dự các lớp hướng dẫn phổ cập bơi do Trung ương, tnh tổ chức và phối hợp với địa phương giảng dạy các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiu học, trung học cơ sở từ đó nhân rộng trong toàn tỉnh.

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha, mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Triển khai xây dựng các mô hình “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn”, bể bơi thông minh để phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em.

- Nghiên cứu, đề xuất đưa môn bơi vào chương trình giảng dạy ở cấp tiểu học và trung học cơ sở.

- Triển khai thực hiện thường xuyên và có hiệu quả Chthị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chđạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào dạy bơi cho trem trên toàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lội, hướng dẫn viên cứu đuối.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bơi lội và knăng phòng, chống đuối nước trẻ em dành cho các giáo viên ở các trường tiểu học, trung học cơ sở.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết của việc học bơi, cứu đui.

5. Công an tnh:

- Kịp thời điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em, xử lý các vụ đuối nước có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa theo chức năng, nhiệm vụ; tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ các vụ tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em.

6. Sở Giao thông vận tải:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, chú trọng phòng, chng đui nước trẻ em.

- Chtrì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng những mô hình về phòng, chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện đường thủy.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, các phòng chuyên môn phối hợp với các lực lượng chức năng của Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; trong đó, chú trọng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường xây dựng phóng sự, tin, bài, thời lượng phát sóng tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến việc phòng, chng tai nạn đuối nước ở trẻ em tại cộng đng, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Hướng dẫn các địa phương, đơn vị được giao quản lý, khai thác h, đập thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước, tiến hành cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và thực hiện các biện pháp cn thiết khác đngăn chặn, phòng ngừa tai nạn đui nước trẻ em. Đối với các hđập tích nước có kết hợp kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên mặt nước, ngoài việc cắm biển cảnh báo cần phải trang bị áo phao, có lực lượng và trang thiết bị cần thiết để cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp có rủi ro đui nước xảy ra. Thường xuyên tăng cường kiểm tra việc triển khai của các địa phương để kịp thời chấn chnh.

9. Sở Tài chính:

Căn cứ theo khả năng ngân sách của địa phương, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực xã hội hóa hàng năm để thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành;

10. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các mỏ đất, mỏ đá, mỏ cát khai thác xong nhưng không hoàn trả lại mặt bằng tạo các ao, hồ sâu gây nguy him. Thực hiện chế tài xử lý nếu đơn vị, doanh nghiệp không chấp hành.

11. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tnh:

- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chng đuối nước; nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đng về phòng, chng đui nước.

- Lng ghép nội dung phòng, chng tai nạn đuối nước trẻ em vào hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh, hướng dẫn thanh thiếu nhi vui chơi giải trí an toàn.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho cán bộ phụ trách thiếu nhi và trẻ em về phòng, chống đuối nước.

12. Đề nghị Hội Nông dân tnh:

- Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác truyền thông, giáo dục, vận động Hội viên, nông dân, đặc biệt là các gia đình có con độ tuổi dễ bị tai nạn đuối nước tích cực tham gia các hoạt động phòng, chng tai nạn đui nước ở trẻ em.

- Đưa nội dung phòng, chống tai nạn đuối nước vào chương trình tập huấn cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp, tuyên truyền viên cộng đng.

13. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh:

- Tiếp tục đưa nội dung hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong công tác xây dựng gia đình gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em hàng năm; phối hợp với các ngành chức năng trong công tác truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ và các bà mẹ có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống đuối nước.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027.

14. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh:

- Có trách nhiệm xây dựng chuyên mục, đưa tin phóng sự, tin bài, các thông điệp tuyên truyền thường xuyên về phòng chống đuối nước cho trẻ em.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đui nước; tập trung vào giờ cao điểm trong thời gian học sinh nghỉ hè. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian trẻ em nghhè, mùa mưa bão.

15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chng đuối nước trẻ em của địa phương. Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, đập, sông, suối; san lấp các hố xây dựng các công trình không còn sử dụng; giếng nước và các dụng cụ đựng nước phải có nắp đậy chắc chắn, an toàn.

- Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, các biển báo nguy hiểm...Tuyên truyền tại trường học, nhà trẻ, mẫu giáo; tuyên truyền gn với các hoạt động ngoại khóa của trẻ em; tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên và các bậc phụ huynh về tăng cường giám sát trẻ em, cảnh báo các nguy cơ đuối nước và biện pháp phòng tránh.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã, trưởng thôn, cơ quan, đơn vị, trường học quản lý trẻ em nếu để xảy ra đui nước trẻ em tại địa phương, đơn vị mình. Giao trách nhiệm cho các trưng thôn, tổ trưởng dân phố huy động các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ liên gia tự quản trong địa bàn dân cư tận dụng cơ sở vật chất, địa điểm hiện có, mở cửa nhà văn hóa, trường học, sân thể thao... tạo điều kiện cho trẻ em sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.

- Tổng kiểm tra rà soát, phát hiện kịp thời các hố sâu, ao, hồ, sông, bãi tắm, các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt, làm rào chn, biển cảnh báo tại các hnước, h, ao, sông, sui, các khu vực nước sâu, nguy hiểm để người dân biết phòng tránh.

- Triển khai chương trình dạy bơi, kỹ năng cứu đuối và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè.

- Bố trí kinh phí, vận động sự tham gia xã hội hóa của cộng đng trong công tác lắp đặt hồ bơi, dạy bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng các điểm vui chơi an toàn cho trẻ như đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, sân thể thao, xây dựng các bể bơi theo tiêu chuẩn.

- Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, đuối nước.

Trên đây là nhiệm vụ thực hiện tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH (đ b/c);
- T
/T Tỉnh ủy, T/T HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
y ban MTTQVN tnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Các hội, đoàn thể có liên quan;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTTH, NC, KGVX.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em tỉnh Gia Lai

           • 18/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực