Chỉ thị 08/CT-BGTVT

Chỉ thị 08/CT-BGTVT về tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016 trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-BGTVT tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2016 TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau hơn 03 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật đã được cán bộ, công chức, người lao động và học viên, sinh viên ngành Giao thông vận tải tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

- Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật bảo đảm thiết thực, Tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng Điểm; bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

2. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2016

Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến

Các cơ quan, đơn vị trong Ngành căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để lựa chọn các khẩu hiệu như:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

- “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”.

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham khảo một số các khẩu hiệu được Bộ Tư pháp cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 01/9/2016.

4. Nội dung

Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trong đó trọng tâm là:

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sử đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng đến các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân.

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

5. Hình thức tổ chức Ngày Pháp luật

Căn cứ vào Điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tổ chức cho phù hợp, cụ thể như:

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và Điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức như sử dụng loa truyền thanh, áp phích, pa- nô, băng rôn, cờ, phướn....

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường như giáo dục chính khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa...

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với triển khai tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

- Ngoài các hình thức tổ chức trên, căn cứ vào tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị để lựa cho các hình thức tổ chức phù hợp khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khoa học và Tiết kiệm.

6. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức đảm bảo thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016; thực hiện cao Điểm trong tuần lễ từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016.

7. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: các Cục, Tổng cục, Vụ, Ban, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các viện, trường đại học, cao đẳng, học viện; Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ:

- Tổ chức triển khai các nội dung của Chỉ thị này đảm bảo Ngày Pháp luật được tổ chức thiết thực, hiệu quả và Tiết kiệm.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá để biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật; đồng thời phê bình, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc các nội dung của Ngày Pháp luật theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

b) Các Sở Giao thông vận tải ngoài việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này, nghiên cứu lồng ghép các nội dung về Ngày Pháp luật theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh sở tại để triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật tại địa phương.

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị:

- Phối hợp với Văn Phòng Bộ treo băng rôn, áp phích tại cơ quan Bộ để tuyên truyền cho cán bộ, công chức về ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

d) Các tổ chức, bộ phận Pháp chế thuộc các cơ quan, đơn vị là đầu mối triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật tại các cơ quan, đơn vị.

đ) Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về ý nghĩa, Mục đích của Ngày Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các số báo, tạp chí.

e) Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật:

Kết quả triển khai Ngày Pháp luật đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế và địa chỉ mail: thuyle@mt.gov.vn) trước ngày 01/12/2016 để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) để hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT VN;
- Đoàn TN Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2016
Ngày hiệu lực29/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-BGTVT tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-BGTVT tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrương Quang Nghĩa
        Ngày ban hành29/08/2016
        Ngày hiệu lực29/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-BGTVT tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-BGTVT tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016

             • 29/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực