Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về tăng cường giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 tăng cường giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 06 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh  đã tích cực triển khai các nội dung về cải cách hành chính (CCHC), công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số bất cập như: trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao; Trình độ, năng lực, đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức thực hiện các nội dung CCHC còn thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) hàng năm của tỉnh Nghệ An không ổn định, trong đó đáng lưu ý về Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2016, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố (tụt 17 bậc so với năm 2015).

Nguyên nhân tụt bậc về xếp hạng CCHC so với năm trước là do các cấp, các ngành chưa chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC; thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa thực sự tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao dẫn đến kết quả một số tiêu chí, tiêu chí thành phần không có điểm hoặc điểm số thấp.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC và góp phần cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Rà soát chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số về CCHC của Bộ Nội vụ để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh triển khai thực hiện đúng quy trình, tiến độ việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành ở các cấp theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện và chỉ đạo đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị ở các cấp vào thực hiện theo cơ chế một cửa. Các đơn vị nằm trong kế hoạch xây dựng mô hình một cửa liên thông hiện đại giai đoạn 2016-2020 chủ động tìm kiếm nguồn lực tài chính, xây dựng đề án triển khai và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian, không chậm trễ; phải thực tâm, thực chất giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Các huyện, thành phố, thị xã rà soát thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn hóa, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo Chỉ thị số 17/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Rà soát, phối hợp với Sở Tài chính để triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của tỉnh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Những đơn vị chưa triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 khẩn trương thực hiện theo quy định. Triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ở các đơn vị cấp xã.

b) Khi có yêu cầu, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nội dung về xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Sở Nội vụ

a) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chung việc thực hiện CCHC ở các cấp. Trong đó, tập trung tham mưu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đôn đốc các sở, ngành, địa phương xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm; thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành, thị rà soát, triển khai các giải pháp để thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã.

- Đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp huyện.

- Xây dựng cơ chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm gắn với tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Sửa đổi bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại về CCHC các ngành, địa phương đảm bảo chính xác, khách quan làm cơ sở đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm, những đơn vị xếp loại khá hàng năm không được xếp loại thi đua xuất sắc.

- Hướng dẫn, xử lý vướng mắc cho các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, hợp đồng lao động...

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai, đôn đốc thực hiện đầy đủ các nội dung công việc liên quan đến xác định Chỉ số CCHC tỉnh hàng năm theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

3. Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung về xây dựng văn bản QPPL đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình; xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật kịp thời, đúng quy định; đôn đốc việc xử lý các vấn đề sau kiểm tra văn bản QPPL, sau kiểm tra phải có văn bản nêu rõ biện pháp khắc phục.

- Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; đôn đốc việc công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trên cổng/trang thông tin điện tử của ngành, địa phương đầy đủ, đúng quy định.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế tự chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho công tác CCHC và triển khai cơ chế một cửa liên thông của tỉnh tại các cơ quan, đơn vị.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, đúng quy định, có kết quả các nhiệm vụ được giao chủ trì về hiện đại hóa hành chính. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ:

- Hàng năm, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đúng thời gian quy định đồng thời tham mưu đôn đốc việc thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch ứng dụng CNTT.

- Tham mưu xây dựng và triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử.

- Đôn đốc việc xây dựng và cung cấp dịch vụ hành chính công; Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ đảm bảo hồ sơ xử lý bằng hình thức trực tuyến chiếm tỷ lệ cao.

- Thực hiện tuyên truyền CCHC theo Kế hoạch số 52/TB-UBND ngày 6/2/2017 về tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, chú ý đối với việc áp dụng và cấp chứng nhận đối với UBND cấp xã.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nàyđịnh kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả (lồng ghép chung trong báo cáo cải cách hành chính) gửi về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2017
Ngày hiệu lực07/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 tăng cường giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 tăng cường giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành07/06/2017
        Ngày hiệu lực07/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 tăng cường giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 tăng cường giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính Nghệ An

           • 07/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực