Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và quản lý, điều hành tài chính - ngân sách năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh quản lý điều hành tài chính Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2016

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2016; UBND tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2016 và tập trung chỉ đạo các nhóm giải pháp cụ th, quyết liệt phù hợp với tình hình thực tế nên trong những tháng đầu năm 2016, các chtiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội đạt kết quả tiến bộ: Dự ước tng sản phm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 7,11% so với cùng kỳ năm 2015, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyn dịch theo hướng xác định, thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 49,7% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách địa phương đạt 44% dự toán giao, các mặt văn hóa xã hội được quan tâm, có chuyển biến tích cực giải quyết kịp thời, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ phát trin kinh tế còn chưa bn vững, cơ cấu chuyển dịch chậm, một số chỉ tiêu tuy tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch cả năm, kết cấu hạ tng kỹ thuật chưa đng bộ, hoạt động của doanh nghiệp gp nhiều khó khăn; một số tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa thực sự phát huy hiu quả, tiến độ triển khai thi công và giải ngân thanh toán các chương trình, dự án còn chậm; nguồn thu ngân sách còn thấp; tình trạng nợ thuế vẫn còn cao.

Dự báo trong thời gian tới, việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là biến động của thtrường tiền tệ, giá cả sẽ tác động đến việc điều hành chính sách tài chính, tiền tệ thực hiện một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách của tỉnh năm 2016.

Để triển khai thực hiện tốt Chthị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 2016, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016, đy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đã được HĐND tnh quyết nghị. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưng các Sở, ban, ngành tỉnh, Giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên, Chi nhánh ngân hàng phát triển Điện Biên, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương vnhững giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2016; bám sát những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2016 theo Nghquyết của HĐND tỉnh, chủ động triển khai có hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm giải pháp chủ yếu theo Chương trình giải pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đm bảo quc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2016 (ban hành tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh). Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, góp phn phát triển nguồn thu NSNN ổn định, vững chắc.

Các cp, các ngành căn cứ các giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2016, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, về những nhiệm vụ, gii pháp chủ yếu cải thiện môi trưng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông báo 19/TB-UBND ngày 24/5/2016 về thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2016; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/6/2016 của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Phấn đấu xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, cải thiện chất lượng chỉ đạo, điều hành, tham mưu, giúp việc của các cấp, các ngành và bộ máy chính quyền tỉnh; nỗ lực ci cách hành chính, nhm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chthị số 04/CT-NHNN ngày 27/5/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016 và công văn số 4426/NHNN-VP ngày 13/6/2016 về tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn; Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin và tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc chp hành quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đi với tổ chức tín dụng trên địa bàn. Xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm, quy trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, tổ chức;

Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn đđảm bảo thanh khoản, ổn định lãi suất huy động, có điều kiện giảm lãi suất cho vay, tăng cường kiểm soát rủi ro; nghiên cứu, xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý kết hợp với việc đi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao khả năng thẩm định đ rút ngn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

2. Tchức quản lý điều hành NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sdụng NSNN.

2.1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm:

- Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dn của các Bộ ngành trung ương, các giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tại Quyết định s65/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2016, Thông báo số 11/TB-BCĐ ngày 15/4/2016 về thông báo kết luận của đồng chí Phó Chtịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đc thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 tại cuộc họp triển khai công tác của Ban chỉ đạo, Công văn số 497/UBND-TM ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016, Công văn số 804/UBND-TM ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chng thất thu; thu hồi các khoản nợ đọng vào ngân sách nhà nước, nht là các khoản nợ đọng thuế; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của Thanh tra; Kiểm toán; các khoản thanh lý tài sản, đấu giá đất. Phn đấu thực hiện vượt mức chtiêu thu HĐND tỉnh giao (không kể thu tiền sử dụng đất).

- Khẩn trương phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp trước ngày 30/6/2016. Các trường hợp dự toán chưa giao chi tiết sau ngày 30/6/2016, hoặc đã giao dự toán nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa thực hiện đấu thầu... (trừ các khoản được thực hiện theo quy định của pháp luật và Thủ tướng Chính phcho phép), thì thực hiện thu hồi tăng dự phòng ngân sách các cp.

- Các chủ đu tư tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của từng chương trình, dự án; tăng cường sự phi hợp, chủ động tháo g khó khăn về trình tự, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng để đy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải ngân nguồn vốn đã được giao, đặc biệt lưu ý các nguồn vốn từ năm 2015 trở về trước được trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện trong năm 2016. Riêng các dự án công trình được bố trí từ nguồn thu sử dụng đất thực hiện theo tiến độ thu, trường hợp không thu được như dự toán giao thì sẽ điều chỉnh tương ứng; các dự án công trình được bố trí từ nguồn đấu giá đất chỉ thực hiện khi đã đấu giá và có số thu nộp ngân sách nhà nước; Các đơn vị dự toán thực hiện đúng dự toán chi ngân sách đã được HĐND - UBND tỉnh giao, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được tỉnh giao năm 2016. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính đtổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

- Về sử dụng dự phòng ngân sách: Trước mắt sẽ sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách tỉnh đ chi phòng chng, khc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, dịch bệnh... và các nhiệm vụ chi quan trọng theo ch đạo của Trung ương; s còn lại (50%) sẽ thực hiện khi Trung ương cho phép sử dụng và khả năng thu ngân sách đảm bảo hoàn thành dự toán thu đã được HĐND tỉnh giao.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách thời kỳ n định ngân sách 2011-2015 trên địa bàn tỉnh và xây dựng định mức chi cho thời kỳ ổn định ngân sách mới; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, để kịp thời xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2017 theo hướng dn của Trung ương.

2.2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2016 đã được HĐND cùng cấp giao, để đảm bảo dự toán chi ngân sách đã được giao. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nht là các khoản chi cho con người, chi htrợ cho sản xuất, đời sng của nhân dân để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định của từng cấp chính quyền địa phương các cấp.

- Trước mắt sử dụng 50% dự phòng ngân sách cấp mình để chủ động chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, dịch bệnh... và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xut phát sinh theo quy định. Trường hp dự kiến thu ngân sách địa phương (không k thu tin sử dụng đất) giảm so với dự toán, thì sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách còn giữ lại để x lý bù đắp hụt thu, đảm bảo cân đi cho những nhiệm vụ đã được tỉnh giao năm 2016; Trường hợp đã sử dụng hết số 50% dự phòng còn giữ lại nhưng vẫn chưa bù đắp được hụt thu, thì phải thực hiện giảm chi tương ứng.

2.3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho Bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

- Căn cứ các hướng dẫn của Bộ Tài chính, thực hiện rà soát, thông báo thu hồi các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ; các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bt kỳ công việc nào của công tác tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bn hướng dẫn liên quan; kiểm soát chặt chcác khoản chi theo quy định..

- Hưng dẫn tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 trên địa bàn tỉnh; chủ động chuẩn bị các điều kin cn thiết, để kịp thời xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2017, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo hướng dẫn của Trung ương.

- Chủ động bám sát kết quả thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn đkịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, gii quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành chi ngân sách.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thxã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ hàng tháng, quý, đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chthị này về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT HĐND-UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn th tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban QLDA thuộc tỉnh;
- Báo Điện Biên Ph, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, LĐVP, CV các khối.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh quản lý điều hành tài chính Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh quản lý điều hành tài chính Điện Biên 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh quản lý điều hành tài chính Điện Biên 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh quản lý điều hành tài chính Điện Biên 2016

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực