Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức các kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

 Phú Thọ, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH NĂM 2016

Thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia, ban hành kèm Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT,

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 diễn ra trong các ngày: 30/6, 01, 02, 03, 04/7/2016. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 02 cụm thi: Cụm thi do Trường Đại học Hùng Vương chủ trì, với 6.272 thí sinh tham dự; cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ chủ trì gồm có 7.324 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016.

Để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 được diễn ra an toàn, nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.1. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị giáo dục thực hiện chương trình các môn học đảm bảo kế hoạch và biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp và thí sinh tự do; nghiêm cấm việc lợi dụng thi cử và tuyển sinh để ép học sinh học thêm trái quy định.

1.2. Xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức thi; phổ biến rộng rãi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều) và Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, quy chế tuyển sinh các lớp đầu cấp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thi cử; thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên học tập quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh gọn nhẹ, hợp lý; chỉ đạo việc coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp, đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo đúng quy định và các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh; chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

1.5. Phối hợp với các Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Điện lực và Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất để tổ chức kỳ thi theo quy định.

1.6. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi trong việc ăn, ở, đi lại, sinh hoạt.

2. Trường Đại học Hùng Vương.

2.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ tại hội đồng thi Trường Đại học Hùng Vương theo quy định.

2.2. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, ủy ban nhân dân: Thành phố Việt Trì và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại, ăn, nghỉ,… cho phụ huynh học sinh và thí sinh tham dự kỳ thi.

2.3. Phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn thể liên quan huy động lực lượng thanh niên và sinh viên của các trường đại học, cao đẳng thành lập các nhóm “tình nguyện viên” tổ chức hoạt động “tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị , thành.

3.1. Chỉ đạo việc việc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tổ chức các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáo dục trên địa bàn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và học sinh đi thi trung học phổ thông quốc gia, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Việt Trì là nơi có nhiều thí sinh của các huyện khác về dự thi để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

3.3. Đối với những huyện miền núi, đi lại khó khăn, phải có biện pháp hỗ trợ việc đi lại của thí sinh tham gia kỳ thi; tuyệt đối không để tình trạng thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại không đảm bảo.

3.4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo phân cấp quản lý theo quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng các phương án để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của địa phương diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

4. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn Hoá - Thể thao - Du lịch.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hùng Vương tăng cường đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tới các trường phổ thông của tỉnh về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đảm bảo quyền được dự thi của tất cả các đối tượng theo quy định nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và học sinh.

5. Sở Tài chính.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương chuẩn bị đáp ứng kịp thời, đầy đủ kinh phí để tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2016 và hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định.

6. Công an tỉnh.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường và tại các điểm thi; đảm bảo cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên phạm vi toàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, theo đúng quy chế.

7. Sở Giao thông vận tải.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương và các ngành liên quan xây dựng phương án về phương tiện giao thông phục vụ cho học sinh, phụ huynh học sinh đi lại; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong mọi điều kiện, đặc biệt là tại địa bàn các huyện miền núi đi lại khó khăn và những nơi có số lượng thí sinh dự thi nhiều.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở thông tin và Truyền thông, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ, Tỉnh Đoàn thanh niên, các ngành, tổ chức đoàn thể liên quan và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hùng Vương để có sự chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp huyện và xã tham gia phục vụ các kỳ thi, đảm bảo về: An ninh trật tự, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn nghỉ, đi lại, thông tin liên lạc, kinh phí và nguồn điện ổn định cho việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2016 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức các kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức các kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức các kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh Phú Thọ 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức các kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh Phú Thọ 2016

           • 23/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực