Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND Chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội Phú Yên 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC LỄ HỘI, LỄ KỶ NIỆM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh đã được tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xã hội của từng địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức và quản lý lễ hội, lễ kỷ niệm vẫn còn một số hạn chế như: một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đúng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vi phạm Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách với các biểu hiện như: mời nhiều khách và khách dự không đúng quy định, tổ chức một số hoạt động phụ trợ còn mang tính phô trương, hình thức. Hoạt động tổ chức lễ hội một số nơi còn chưa bố trí khu dịch vụ, bãi đỗ xe và thùng thu gom rác thải; công tác tuyên truyền, giới thiệu nội dung, giá trị di tích, lễ hội chưa được chú trọng.

Để thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 88-KL/TW ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh, xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm, xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 2 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các công điện, văn bản liên quan của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chỉ đạo, tổ chức lễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả nhất.

c) Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ).

d) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để đơn vị, địa phương do mình phụ trách và quản lý vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.

2. Giao các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng trình UBND tỉnh ban hành: Quy định quản lý và tổ chức lễ hội theo hướng có các quy định phù hợp với từng loại hình lễ hội; quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các sở, ngành, địa phương theo hướng quy định cụ thể về quy mô, nghi thức và quy trình buổi lễ, thành phần, số lượng khách mời theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương việc cấp phép, tổ chức lễ hội truyền thống, không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

b) Sở Công thương: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình UBND Tỉnh ban hành: Quy định về việc tổ chức các sự kiện, liên hoan (festival) ngành nghề quảng bá sản phẩm văn hóa, xúc tiến thương mại theo hướng quy định cụ thể quy mô, nội dung hoạt động, quy trình tổ chức, thành phần, số lượng khách mời bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

c) Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ; tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ du khách.

d) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội, kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm.

đ) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Thanh tra tỉnh chỉ đạo Thanh tra các địa phương thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tổ chức lễ hội vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; công bố công khai các kết quả thanh tra những cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý và tổ chức lễ hội.

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ hội phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, theo đúng với quy định của Nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương; không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc.

- Có phương án tổ chức, bố trí khu vực dịch vụ bảo đảm thuận tiện, phù hợp với không gian tổ chức lễ hội; không bày bán thịt động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra bảo đảm thực hiện các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực31/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND Chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội Phú Yên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND Chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội Phú Yên 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành31/03/2017
        Ngày hiệu lực31/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND Chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội Phú Yên 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND Chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội Phú Yên 2017

           • 31/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực