Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Long An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Long An, ngày 03 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) CỦA TỈNH LONG AN

Chỉ số năng lực cnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Sáng kiến Cạnh tranh Việt Nam (USAID/VNCI) nghiên cu, xây dựng dựa trên 10 chỉ số thành phần nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và n lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam, qua đó thúc đy sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Vừa qua, VCCI phối hợp với tổ chức Hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) đã công bố PCI của cả nước năm 2014, trong đó kết quả của tỉnh Long An như sau:

- So với cả nước: Về thứ hạng, tỉnh Long An đứng hạng 7/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 hạng so với năm 2013; xếp ở nhóm Tốt. V đim s, tỉnh Long An đạt 61,37/100 điểm; tăng hơn 02 điểm so với năm 2013.

- So với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long: tỉnh Long An đứng vị trí thứ 02, tăng 6 bậc so với năm 2013.

- PCI của tỉnh Long An năm 2014 có 4/10 chỉ s thành phn đã giảm điểm, có điểm số thấp cn phải được cải thiện trong năm 2015; có 6/10 chỉ s thành phần tăng điểm cần phải được tiếp tục giữ vững, nâng cao hơn nữa trong năm 2015, cụ thể như sau:

* Các chỉ số thành phần có điểm số tụt giảm so với năm 2013

- Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất: đạt 6,36/10 điểm; giảm 0,4 điểm (từ 6,76 giảm xuống 6,36);

- Chi phí không chính thức: đạt 5,9/10 điểm; giảm 0,92 (từ 6,82 giảm xuống 5,9);

- Tính năng động của lãnh đạo: đạt 4,92/10 đim; giảm 1,15 đim (từ 6,07 giảm xuống 4,92);

- Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: đạt 5,4/10 điểm; giảm 0,99 điểm (t 6,39 giảm xuống 5,4).

* Các chỉ số thành phần có điểm số tăng cao hơn năm 2013

- Gia nhập thị trường: đạt 8,19/10 điểm; tăng 0,87 đim (từ 7,32 tăng lên 8,19);

- Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: đạt 6,47/10 điểm; tăng 1,04 điểm (từ 5,43 tăng lên 6,47);

- Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước: đạt 7,21/10 điểm; tăng 0,7 điểm (từ 6,51 tăng lên 7,21);

- Đào tạo lao động: đạt 5,75/10 điểm; tăng 0,68 đim (từ 5,07 tăng lên 5,75). Tuy chỉ số thành phần này có tăng điểm hơn năm 2013, nhưng điểm s vn còn thấp nên cần phải tiếp tục cải thiện, nâng cao hơn nữa trong năm 2015;

- Thiết chế pháp lý: đạt 7,21/10 điểm; tăng 1,41 điểm (từ 5,8 tăng lên 7,21);

- Cạnh tranh bình đẳng: đạt 6,58/10 điểm; tăng 1,51 điểm (từ 5,07 ng lên 6,58).

Qua kết quả trên cho thấy PCI của tỉnh Long An năm 2014 có tăng đim số và thứ hạng so với năm 2013; tuy nhiên, đối với các chỉ s tăng đim thì đim s tăng chưa cao (cao nhất ch đạt 1,51 điểm), ngược lại vẫn còn những hạn chế cần có giải pháp khắc phục triệt để ở các chỉ số thành phần có điểm số giảm liên tiếp qua các năm như: chỉ số thành phần “Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo” có đim số giảm 02 năm liên tiếp (năm 2013 và 2014) và là ch s có số điểm giảm nhiều nhất trong năm 2014 (1,15 điểm), bên cạnh đó chỉ số thành phần “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đt” có đim s giảm trong 03 năm liên tiếp (năm 2012, 2013 và 2014).

Để cải thiện, nâng cao PCI của tỉnh Long An năm 2015 và các năm tiếp theo, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

I. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nhóm giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần có điểm số còn thấp và tụt giảm điểm

1.1. Nhóm giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ s thành phần Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất

- Đẩy mnh hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đt trên địa bàn toàn tỉnh;

- Có giải pháp giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bng, nhất là các trường hợp bị ngưng trệ trong nhiều năm; gii quyết nhanh và dứt điểm các trường hợp tái định cư còn bất cập;

- Hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật đt đai năm 2013; thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt và công bố kịp thời;

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp thực tế.

1.2. Nhóm giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần Chi phí không chính thức

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ đi với cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ, nhất là bộ phận thanh tra, kiểm tra, bộ phận tiếp xúc với cá nhân, doanh nghiệp;

- Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp các loại giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để không còn xảy ra tình trạng chi hoa hồng.

1.3. Nhóm giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

- Rà soát, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tin;

- Có cơ chế tiếp xúc định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề do người dân, doanh nghiệp đặt ra; trường hợp các khó khăn, vướng mc của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành chưa cụ thể, rõ ràng thì có văn bản đ xut, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung những bất cập, nội dung chưa phù hợp;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác cải thiện, nâng cao PCI gn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.

1.4. Nhóm giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

- Tăng cường giám sát hoạt động, kiểm tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công, đảm bảo hoạt động hiệu quả phục vụ tt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp;

- Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án,... liên quan đến doanh nghiệp.

2. Nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao các chỉ số thành phần có điểm s cao và tăng điểm

2.1. Nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số thành phần Gia nhập thị trường

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại; cập nhật, niêm yết công khai quy trình giải quyết các loại thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả và trên website của các cơ quan;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức.

2.2. Nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số thành phn Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin

- Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch, các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan đến doanh nghiệp;

- Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật kịp thời các nội dung lên cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trong tỉnh; đặc biệt các trang thông tin điện tử của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, S Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan Long An, Cục Thuế tỉnh có tiếng Anh để các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vn đu tư nước ngoài tiếp cận được các nguồn thông tin.

2.3. Nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ s thành phn Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước

- Thường xuyên rà soát, cắt giảm hoặc đề xut bãi bỏ các thủ tục hành chính, những quy định không còn phù hợp với thực tế; thực hiện tt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm túc việc công b công khai thủ tục hành chính dạng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2, tỷ lệ giải quyết h sơ hành chính luôn đạt ở mức cao (trên 95%) trên trang một cửa điện tử của tỉnh (motcua.longan.gov.vn) và cổng thông tin điện tử của tỉnh; tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Công tác thanh tra, kiểm tra phải được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định;

- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận h sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp.

2.4. Nhóm giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần Đào tạo lao động

- Rà soát, kiểm tra, phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và tăng quy mô đào tạo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp;

- Tổ chức thống kê, rà soát, dự báo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, của thị trường lao động, từ đó xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bi dưỡng, bổ túc nghề cho người lao động, kết nối chặt chẽ giữa đào tạo của các cơ sở dạy nghề và nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

2.5. Nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ s thành phần Thiết chế pháp lý

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra bộ phận tiếp công dân, đảm bảo mọi khiếu kiện, phản ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng. Tổ chức thi hành án nhanh, dứt điểm đối với các vụ việc đủ điều kiện, nhất là các vụ án liên quan đến doanh nghiệp;

- Ban hành quy định, các cơ chế chính sách theo Chương trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh đ ra, phục vụ tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tạo thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp.

2.6. Nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số thành phần Cạnh tranh bình đẳng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp cận nguồn vốn, đất đai, ưu đãi thuế,...; tham gia cung ứng các dịch vụ công, dự án đu tư công,....

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Để thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp nêu trên, qua đó cải thiện và nâng cao PCI của tỉnh Long An; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện nâng cao PCI và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chịu trách nhiệm cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần liên quan đến cơ quan mình quản lý;

- Tăng cường rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, t chức tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính;

- Rà soát, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm cao, tận tình và thân thiện với doanh nghiệp;

- Đánh giá tổng thể những công việc đã thực hiện được và chưa thực hiện được về cải cách hành chính, về nội dung các chỉ s thành phn PCI, từ đó xác định nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, bổ sung vào nhiệm vụ công tác của cơ quan trong năm 2015;

- Tuyên truyền, phổ biến về vai trò của PCI đến các bộ phận, cán bộ công chức, viên chc cơ quan; bên cạnh đó, cn nâng cao nhận thức v vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, lợi ích của cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh;

- Các sở, ngành và địa phương khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao PCI của đơn vị mình về mặt được và chưa được; và căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị này để xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao PCI tỉnh Long An năm 2015; gửi kế hoạch thực hiện cải thiện, nâng cao PCI nêu trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/6/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Từ kế hoạch thực hiện cải thiện, nâng cao PCI chung của cơ quan, các sở ngành và địa phương chỉ đạo các bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch riêng cho đơn vị để thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao PCI.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các s, ngành và địa phương được phân công nhiệm vụ định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo này hàng quý (ngày 15 tháng cuối quý) và báo cáo năm (ngày 15/11/2015) về Sở Kế hoạch và Đầu tư bng văn bản và file mm theo địa chỉ Email: locvt@longan.gov.vn đ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU; TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh ;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng NC(KT+TH+VX+NC);

- Ban Tiếp công dân;

- Lưu: VT, Ngan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Nguyên


PHỤ LỤC

(Đình kèm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh)

Ban Quản lý Khu kinh tế

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan qun lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghip v chuyên môn, chính tr, tác phong, ngôn phong và đo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tiếp cn đất đai và sổn định trong sử dụng đất

2.1. Rà soát, thu hồi các dự án trong các Khu công nghiệp không triển khai, tiến hành giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật và thực hiện các gii pháp thúc đẩy các dự án chậm triển khai

2.2. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mc v bồi thường, giải phóng mặt bằng

2.3. Thường xuyên rà soát các chính sách đất đai để kiến nghị sửa đi, b sung những bất cập, nội dung chưa phù hợp

2.4. Phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết TTHC về đất đai cho doanh nghiệp

3. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

3.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục

3.2. Ly ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

3.3. Có kế hoạch ch trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, chương trình xúc tiến đầu tư

3.4. Nâng cao chất lượng cng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả; đăng ti thông tin v môi trường đầu tư kinh doanh, các nỗ lực về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tnh, của Ban. Lồng ghép hoạt động truyền thông trong các sự kiện liên quan nội dung trên

4. Chi phí và thi gian đ thực hiện các quy định ca Nhà nước

4.1. Thường xuyên rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian gii quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

4.2. Thực hiện phối hợp kiểm tra liên ngành các doanh nghiệp trong các KCN theo kế hoạch cụ thể, tránh làm mất thời gian của doanh nghiệp

4.3. Thực hiện tt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

4.4. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu đ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

5. Chi phí không chính thức

5.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

5.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

5.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chc vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

5.4. Thực hiện định kỳ chuyn đi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định của Chính ph, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của t chức, cá nhân

6. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tiếp cận nguồn vốn, đất đai; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

7. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

7.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bn quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

7.2. Thực hiện chiến lược quảng bá hình nh, môi trưng đu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh

7.3. T chức đối thoại doanh nghiệp bng nhiều hình thức

7.4. Thường xuyên kim tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp đ x lý kịp thời

7.5. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề khó khăn, vướng mc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

7.6. Lấy ý kiến đánh giá mức đ hài lòng và phản hồi ca cá nhân, t chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ ca cơ quan

7.7. Tổ chức đánh giá tính hiệu qu ca các cơ chế, chính sách thu hút đu tư, phát triển doanh nghiệp đã được ban hành; có biện pháp thu hút đầu tư hiệu quả

8. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

8.1. Thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu doanh nghiệp

8.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

8.3. Hỗ trợ cung cấp các thông tin về hội chợ thương mại, xúc tiến đu tư trong và ngoài nước; đồng thời cung cấp thông tin tìm kiếm đi tác kinh doanh

9. Đào tạo lao động

T chức thống kê, rà soát, dự báo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trong các KCN, kết nối với các cơ quan cung cấp lao động hỗ tr cung cấp cho doanh nghip

10. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu qu hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bảo mọi khiếu kiện, phn ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Cục Hải quan

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Cục, các điểm làm thủ tục hải quan và trên website cơ quan

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phn mềm) tại các điểm làm thủ tục hải quan

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có gii pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoi hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các thông tin v quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cn của doanh nghip để có biện pháp khc phục

2.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dng văn bản, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế hàng năm và t chức trin khai thực hin

2.4. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thi gian để thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành, nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu

3.2. Thực hiện tt cơ chế một cửa, một ca liên thông. Rà soát, công bố s điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.3. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thông quan tự động và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia Vnaccs/Vcis

3.4. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận h sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý trit để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công đ hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định của Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đẳng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phn kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi bổ sung; thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp bng nhiều hình thức

6.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phn hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.4. Kp thời giải quyết nhanh, đầy đ các vấn đ khó khăn, vướng mc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

6.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phn hồi ca cá nhân, t chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan

6.6. Rà soát, kiến nghị đề xuất các chính sách miễn, giảm thuế nhập khu nguyên liệu, vật tư phục vụ chế th sản phẩm mới cho lô sản phẩm đầu tiên và phục vụ sn xuất trong những năm đầu tiên đ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

6.7. Tổ chức vinh danh, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất nhập khẩu

7. Dịch vụ hỗ tr doanh nghiệp

7.1. Thường xuyên rà soát, bổ sung các Tổ tư vn, hỗ trợ doanh nghiệp cấp Cục và cấp Chi cục; đánh giá kết quả thực hiện

7.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan qun lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

7.3. T chức triển khai Luật Hải quan, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, giải đáp vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp

8. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bo mọi khiếu kiện, phản ánh ca người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Cục Thi hành án dân sự

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết b điện tử, hệ thng mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính tr, tác phong, ngôn phong và đo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ th triển khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Chi phí và thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước

2.1. Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các th tục hành chính liên quan lĩnh vực ngành

2.2. Thực hiện tốt cơ chế một ca, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vn về TTHC cơ quan

2.3. B trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu để tiếp nhận hồ sơ, hưng dẫn người dân, doanh nghiệp

3. Chi phí không chính thức

3.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh tra, tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt đ hành vi tham nhũng

3.2. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghip

3.3. Thực hiện định kỳ chuyển đi vị trí công tác của CBCCVC theo quy đnh của Chính ph, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

4. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các th tục hành chính,...

5. Tính năng động và tiên phong ca lãnh đạo

5.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

5.2. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

5.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp đ xử lý kp thời

5.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

5.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi ca cá nhân, t chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ ca cơ quan

6. Thiết chế pháp lý

6.1. Tổ chc thi hành án nhanh, dứt điểm đi với các vụ việc đủ điều kiện thi hành án, nht là các vụ án liên quan đến doanh nghiệp

6.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đm bảo mọi khiếu kiện, phn ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử thỏa đáng

Cục Thuế

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại th tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan qun lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (k cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết b hiện đại (nhất là thiết bị điện t, hệ thống mạng và phần mềm) ti Bộ phn tiếp nhn và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào to, bi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bng nhiều hình thức các tài liệu pháp, thông tin liên quan doanh nghiệp; khảo sát kh năng tiếp cận của doanh nghiệp để có biện pháp khc phục

2.2. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ, cung cp thông tin cho người khai thuế, người nộp thuế hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện

2.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thi gian đ thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát cắt giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hp; Tiếp tc rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành, nhất là lĩnh vực kê khai thuế

3.2. Thực hiện tt cơ chế một cửa, một ca liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vn v TTHC cơ quan

3.3. Triển khai tốt và toàn diện thủ tục kê khai thuế qua mạng

3.4. Công tác thanh tra, kim tra phi được thực hin theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mất thời gian của doanh nghiệp. Thực hin phối kết hp trong thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của các ngành khác

3.5. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dn người dân, doanh nghiệp

4. Chi p không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh tra, tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt đ hành vi tham nhũng

4.2. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiu, khó khăn cho doanh nghiệp

4.3. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định ca Chính ph, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và tiên phong ca lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. T chc đối thoại doanh nghiệp bng nhiều hình thức

6.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thu góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.4. Kịp thi giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề khó khăn, vướng mc ca người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sa đi những nội dung chưa phù hợp

6.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi ca cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan

6.6. T chức vinh danh, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích trong thực hiện nghĩa vụ thuế

7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

7.1. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết qu thực hiện

12. Tổ chức các Hội nghị trin khai văn bản quy phạm pháp luật, kết hợp với đối thoại doanh nghiệp để tiếp nhận và phúc đáp các phản ánh của doanh nghiệp

8. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bảo mọi khiếu kiện, phn ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Sở Công Thương

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trc thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công b công khai bng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đ có biện pháp khắc phục

2.2. Ly ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bản, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp lĩnh vực xúc tiến thương mại, khuyến công,...

2.4. Nâng cao cht lượng cổng thông tin điện t cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thi gian để thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoc đề xuất bãi b các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các th tục hành chính liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại vn v TTHC cơ quan

3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra phi được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ th và đúng theo quy định, tránh làm mt thời gian của doanh nghiệp (nhất là thanh, kiểm tra về quản lý thị trường)

3.4. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kim tra, bộ phn tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai x lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định của Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trc tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các th tục hành chính; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trưng; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bn quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hp

6.2. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

6.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

6.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đi với sự phục v của cơ quan

7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

7.1. Tăng cường giám sát hoạt động, kim tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan qun lý, đảm bảo hoạt động hiệu quả phục vụ nhu cu, người dân, doanh nghiệp; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác cho doanh nghiệp

7.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, h trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

7.3. Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp (CNN) từ nguồn kinh phí khuyến công và từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu xây dựng hạ tầng CCN giai đoạn 2013-2015

7.4. Ci tiến công tác xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án khuyến công; Củng cố và xây dựng tốt mạng lưới cộng tác viên khuyến công

8. Đào tạo lao động

T chức thng kê, rà soát, dự báo nhu cu sử dụng lao động ca doanh nghiệp trong các CCN, kết nối với các cơ quan cung cấp lao động hỗ trợ cung cấp cho doanh nghiệp

9. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đm bảo mọi khiếu kiện, phản ánh ca người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan qun lý tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả và trên website cơ quan (k cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thng mạng và phần mềm) ti Bộ phn tiếp nhn và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính tr, tác phong, ngôn phong và đo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ th trin khai tốt văn hóa ứng x ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện t,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp

2.2. Ly ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bản, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện t cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thời gian đ thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoặc đ xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Thc hiện tt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.3. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hp lợi dng chức vụ, quyn hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ca CBCCVC theo quy định tại Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 27/10/2003 của Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết thủ tục ca doanh nghiệp

5. Cnh tranh bình đẳng

5.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

5.2. Công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thực hiện đấu thầu rộng rãi theo quy định

6. Tính năng đng và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.3. Kịp thời giải quyết nhanh, đy đ các vấn đề khó khăn, vướng mc ca người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hp

6.4. Lấy ý kiến đánh giá mức đ hài lòng và phn hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan

7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghip

Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan qun lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

8. Đào tạo lao động

8.1. Tăng cường các ngun lực phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và thực hiện công bng xã hội trong giáo dục; Khuyết khích các nhà đu tư thành lập các trường trung cấp, cao đng, đại học phù hợp vi tình hình thực tế của địa phương

8.2. Tăng cường giám sát hoạt động, kim tra năng lực đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoạt động hiệu quả, nhất là các Trung tâm GDTX-KTTH-HN

8.3. Có giải pháp phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

8.4. Có giải pháp khuyến khích giáo viên, giảng viên có năng lực cao tham gia giảng dạy các trường, cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục trong tỉnh

8.5. Tổ chức nhiều lớp tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong ngành

Sở Giao thông và Vận tải

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình gii quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

12. Đầu tư trang thiết bị hin đại (nhất là thiết bị điện t, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận, và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ th triển khai tốt văn hóa ứng x của CBCCVC, nht là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công b công khai bằng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận ca doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục

2.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng, cao chất lượng cng thông tin đin tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu qu

3. Chi phí và thời giao để thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, cắt gim hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát công bố số điện thoại vấn về TTHC cơ quan

3.3. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh tra, tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định của Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. T chức đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

6.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phn hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kp thời

6.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đ các vấn đề khó khăn, vướng mắc ca người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

6.5. Ly ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ ca cơ quan

7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

7.1. Tăng cường giám sát hoạt động, kiểm tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan quản lý, đảm bảo hoạt động hiệu quả phục vụ nhu cầu, người dân, doanh nghiệp; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác cho doanh nghiệp

7.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết qu thực hiện

8. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bo mọi khiếu kiện, phản ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (kể c các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thng mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bạch tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp

2.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu qu

3. Chi phí và thời gian đ thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan doanh nghiệp, nht là giảm thời gian để thực hiện các th tục liên quan doanh nghiệp

3.2. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.3. Bố t cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu đ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đi với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghip

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ca CBCCVC theo quy định của Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc gii quyết TTHC ca t chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đẳng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ, ...

6. Tính năng động và tiên phong ca lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi b sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

6.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

6.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phn hồi ca cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan

7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

7.1. Tăng cường giám sát hoạt động, kiểm tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan qun lý, đm bảo hoạt động hiệu quả phục vụ nhu cầu, người dân, doanh nghiệp; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác cho doanh nghiệp

7.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

Sở Kế hoạch và Đu tư

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại th tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiu hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục

2.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bản, chính sách Liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu qu

3. Chi phí và thời gian đ thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành, nhất là thủ tục đăng ký kinh doanh

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mt thời gian của doanh nghiệp

3.3. Thực hiện tốt cơ chế một ca, một cửa liên thông. Rà soát, công b số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.4. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đ tiếp nhận hồ sơ, hướng dn người dân, doanh nghiệp

3.5. Củng cố lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu; chủ trì, phi hợp các cơ quan liên quan thực hiện tốt Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tnh về trình t, thủ tục tiếp nhận và quản lý các dự án đu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tnh Long An, bảo đảm thực hiện đúng quy trình tiếp nhận đầu, tr kết quả theo thời gian quy định, hạn chế thấp nhất trường hợp trễ hạn, gây chậm trễ tiến độ đầu tư của doanh nghiệp. Tham mưu UBND tnh có hướng xử lý đối với các vướng mc trong quá trình thực hiện (nếu có).

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh tra, tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định ca Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc gii quyết TTHC ca tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đẳng

5.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,.,.

5.2. Công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh bằng nhiều hình thức

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi bổ sung, thay thế các vẫn bn quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

63. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phn hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đ khó khăn, vướng mc ca người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những ni dung chưa phù hợp

6.5. Ly ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan

6.6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cu, đề xut UBND tỉnh xử lý các dự án ngoài khu công nghiệp chậm triển khai, không triển khai theo thời gian quy định

6.7. Chủ trì cùng các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao PCI của tnh tại các đơn vị liên quan

6.8. Chủ trì cùng các ngành liên quan tham mưu UBND tnh t chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm ca các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác ci thiện, nâng cao PCI

6.9. Định kỳ hàng quý, ch trì tham mưu UBND tỉnh tổ chc thăm hỏi doanh nghiệp (qua văn bản)

6.10. Chủ trì triển khai, theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND tnh kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ca các ngành và địa phương

7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

7.1. Tăng cường năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan qun lý, đảm bảo hoạt động hiệu qu trên cơ sở phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp và đúng quy định pháp luật; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị s nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác trên địa bàn tnh, phục vụ nhu cầu doanh nghiệp

7.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

8. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu qu hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bảo mọi khiếu kiện, phản ánh ca người n và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Sở Lao động,  Thương binh và Xã hội

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại th tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả và trên website cơ quan (kể c các đơn vị trực thuộc có gii quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính tr, tác phong, ngôn phong và đo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể trin khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nht là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục

2.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện t cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

2.4. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ, cung cp thông tin cho doanh nghiệp lĩnh vực lao đng, tiền lương,...

3. Chi phí và thời gian đ thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mất thời gian ca doanh nghiệp

3.3. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.4. B trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kim tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công v, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý trit đ hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát cht chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai x lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

 

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định của Chính phủ nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Đào tạo lao động

5.1. Tổ chức thống kê, rà soát, dự báo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, ca thị trường lao động trên địa bàn, từ đó thực hiện kế hoạch đào tạo, bi dưỡng, b túc nghề cho người lao động, kết nối chặt chẽ giữa đào tạo ca các cơ s dạy nghề và nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp

5.2 Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh, triển khai đ án phát trin mạng lưới cơ s dạy nghgiai đoạn 2011-2020; đ án xã hi hóa dạy nghề nhm tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo; các chương trình khuyến khích thu hút giáo viên (nhất là giáo viên có trình độ chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ) dạy các trường, cơ sở dạy nghề đ đáp ứng nhu cầu ca thị trường lao động hiện nay

6. Cạnh tranh bình đng

6.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phn kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ, dự án đầu tư công,...

6.2. Công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thc hiện đu thầu rộng rãi theo quy định

7. Tính năng động và tiên phong ca lãnh đạo

7.1. Rà soát ngành, lĩnh vc phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

7.2. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

7.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

7.4. Kp thi giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề khó khăn, vướng mc ca người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hp

7.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đi với sự phục vụ ca cơ quan

7.6. Tham mưu UBND tnh kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các vưng mc tại Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (như xác định lao động nước ngoài đã/đang cư trú tại Việt Nam; Lý lịch tư pháp nước ngoài trong trường hợp người nước ngoài ở Việt Nam thời gian dài; Lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật; cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài)

7.7. Có phương án ngăn chặn, x lý kịp thời các cuộc tấn công, đình công trái pháp luật ca công nhân trên địa bàn tnh

8. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

8.1. Tăng cường giám sát hoạt động, kiểm tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan quản lý (nhất là các cơ s đào tạo nghề, trung tâm giới thiệu việc làm), đảm bảo hoạt động hiệu quả phục vụ nhu cầu, người dân, doanh nghiệp; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác cho doanh nghiệp

8.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

 

8.3. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan giải quyết nhanh các th tục cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về lao động, việc làm, tin lương, bo hiểm xã hội

9. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động ca cơ quan thanh tra, đảm bảo mọi khiếu kiện, phản ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

S Ngoại vụ

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả và trên website cơ quan

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện t, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể trin khai tốt văn hóa ứng xử ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công b công khai bằng nhiều hình thức các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp

2.2. Ly ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. ng cao cht lượng cng thông tin điện t cơ quan, đm bảo vận hành hiệu qu

3. Chi phí và thi gian để thực hiện các quy định ca Nhà nước

3.1. Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành, nhất là th tục cấp th ABTC. Công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.2. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ nhận tiến nhận và trả kết qu để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn đ gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

5. Cạnh tranh bình đẳng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi b sung, thay thế các văn bn quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phn hồi từ người dân, doanh nghiệp để x lý kịp thời

6.3. Kịp thời giải quyết nhanh, đy đủ các vn đề khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đo đức cho CBCCVC

1.4. Thực hiện giám sát thái độ ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục

2.2. Ly ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bản, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện t cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu qu

3. Chi phí và thi  gian để thực hiện các quy đnh của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành, nhất là các th tục cấp phép liên quan doanh nghiệp

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được t chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mất thời gian của doanh nghiệp

3.3. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.4. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu đ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh tra, tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng;

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định của Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đng

5.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ng các dịch vụ,...

 

5.2. Công khai danh mục dự án lĩnh vực ngành kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức

6. Tính năng động và tiên phong ca lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi b sung, thay thế các văn bn quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Tổ chức đi thoại doanh nghiệp bằng nhiu hình thức

6.3. Thưng xuyên kim tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp đ xử lý kịp thi

6.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đy đủ các vn đề khó khăn, vướng mc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

6.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi của cá nhân, t chức, doanh nghiệp đối với bộ phận tiếp nhận h sơ và trả kết quả

7. Dịch vụ h trợ doanh nghiệp

7.1. Tăng cường năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan quản lý, đảm bảo hoạt động hiệu qu; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác trên địa bàn tnh, phục vụ nhu cu doanh nghiệp

7.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đ án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

7.3. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận thông tin nhm tạo ra chuỗi cung cấp và tiêu thị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh

7.4. Tiếp tục triển khai có hiệu qu Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Thủ tưng Chính ph về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đu tư vào nông nghiệp, nông thôn

7.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đổi mới, phát trin các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

8. Đào tạo lao động

Mở các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, đào tạo nghề lao động nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đ đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm nông sản trên thị trường

9. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bảo mọi khiếu kiện, phản ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Sở Nội vụ

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết và cung cp các thông tin liên quan TTHC đến tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn TTHC cho t chức, cá nhân liên quan (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.1. Công bố công khai thông tin các tiêu chí, hình thức thi đua, khen thưởng theo quy định

2.2. Nâng cao cht lượng cổng thông tin điện t cơ quan, đảm bo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút thời gian giải quyết các TTHC liên quan phạm vi lĩnh vực phụ trách

3.2. Tổ chức kết hợp thanh, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định

3.3. Chủ trì, theo dõi, đôn đc các cơ quan liên quan thc hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cập nhật thường xuyên, kịp thời các TTHC theo quy định hiện hành

3.4. Thực hiện hỏi đáp trc tuyến về TTHC thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách

3.5. Bố trí công chức có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCC khi thừa hành công vụ; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn trong giải quyết công việc ca cá nhân, t chức

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ca CBCCVC theo quy định ca Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC ca tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đẳng

Tạo điều kiện thuận lợi cho t chức, cá nhân liên quan (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng dịch vụ công,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách không còn phù hợp

6.2. Tạo hộp thư góp ý, công bố đường dây nóng và phân công bộ phận trực, thường xuyên tổng hợp để tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp

6.3. Giải quyết nhanh, đầy đ các vấn để do tổ chức, cá nhân có liên quan đặt ra; trường hợp các khó khăn vướng mc của tổ chức, cá nhân liên quan đến cơ chế, chính sách TW ban hành chưa cụ th, rõ ràng thì có văn bản kiến nghị TW sửa đổi, bổ sung những bất cập, nội dung chưa phù hợp

6.4. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hi của t chức, cá nhân liên quan đối với s phục vụ của cơ quan, đơn v

6.5. Tham mưu UBND tnh thành lập đoàn kiểm tra công vụ định kỳ và đột xuất theo chuyên đề tại các sở, ngành và địa phương

6.6. Đề xuất tiêu chuẩn thi đua và xét khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong lao động sản xuất và thực hiện tốt công vụ, dịch vụ có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư

6.7. T chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân liên quan tiếp cận các chương trình, đề án,... do cơ quan qun lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

Sở Tài chính

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (k cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện t, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện t,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thi gian đ thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Thực hiện tt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vn về TTHC cơ quan

3.3. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đi vị trí công tác ca CBCCVC theo quy định của Chính ph, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC ca tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đẳng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và

tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bn quy phạm pháp luật không còn phù hp

6.2. Thường xuyên kim tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trc và tiếp nhn thông tin, phn hồi từ người dân, doanh nghiệp để x lý kp thời

6.3. Kịp thi giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đi những nội dung chưa phù hợp

6.4. Ly ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phn hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với s phc vụ của cơ quan

Sở Tài nguyên và

Môi trường

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại th tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC (bao gồm các TTHC của đơn vị trc thuộc có gii quyết TTHC) do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu và trên website cơ quan

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phn mm) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoi hay thư điện tử,...)

2. Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất

2.1. Đẩy mnh hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tnh đã được UBND tnh phê duyệt

2.2. Hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật đất đai; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết TTHC v đất đai cho doanh nghip

2.3. Kp thời hướng dẫn UBND cấp huyện xử lý các khó khăn, vướng mc nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mt bằng

2.4. Rà soát, kiến nghị sa đổi, b sung những nội dung chưa phù hợp của thủ tục đất đai; đề xuất điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp khi có biến động về giá đất hoặc khung giá đất ca Chính ph có thay đi

3. Tính minh bch và

tiếp cận thông tin

3.1. Cập nhật thường xuyên, kịp thời công khai, ph biến rộng rãi các thông tin về đất đai như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện; các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; các quỹ đất sạch bán đu giá kêu gọi nhà đầu tư; các d án có sử dng đất kêu gọi đầu tư. Khảo sát khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đ có biện pháp khc phục

3.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

3.3. Nâng cao chất lượng cng thông tin điện t cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

3.4. T chức tư vấn pháp luật về đất đai và môi trường trực tiếp và trên trang thông tin điện tử của Sở

4. Chi phí và thi gian đ thực hiện các quy định của Nhà nước

4.1. Thường xuyên rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất bãi b các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các TTHC Liên quan lĩnh vc ngành

4.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mất thời gian của doanh nghiệp

4.3. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một ca liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

4.4. Thực hin trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện đối với một số TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường

4.5. B trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

5. Chi phí không chính thức

5.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra và bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và x lý triệt để hành vi tham nhũng

5.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

5.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

5.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định ca Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

6. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tiếp cận đất đai; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

7. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

7.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bn quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi b sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

7.2. T chức đi thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

7.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phn hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

7.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đ các vấn đề khó khăn, vướng mc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đi những nội dung chưa phù hợp

7.5. Ly ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phn hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ ca cơ quan

7.6. Tham mưu UBND tnh điều chnh điểm b mục 2.2 Ch thị số 06/CT-UBND ngày 25/3/2015 UBND tnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đưc UBND tnh đồng ý tiếp nhận dự án nhưng chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

7.7. Nghiên cứu, đề xuất UBND tnh việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện; các chính sách xã hội hóa liên quan đến lĩnh vực môi trường (về x lý chất thải)

8. Dịch vụ hỗ trdoanh nghiệp

Tăng cường giám sát hoạt động, kiểm tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan qun lý, đảm bo hoạt động hiệu qu trên cơ sở phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp và đúng quy định pháp luật; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lp thc hin dịch vụ công khác cho doanh nghip

9. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu qu hoạt động ca cơ quan thanh tra, đm bảo mọi khiếu kiện, phản ánh ca người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại th tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu và trên website cơ quan (kể c các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết b hiện đi (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoi hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bch và

tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận ca doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục

2.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bản, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoặc đề xuất bãi b các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Thực hiện tt cơ chế mt cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.3. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC  khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh tra, tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát cht ch trong cấp giấy phép, đấu thu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn đ gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ca CBCCVC theo quy định ca Chính phủ, nht là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đẳng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi bổ sung, thay thế các văn bn quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Thường xuyên kiểm tra hp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp đ xử lý kịp thời

6.3. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đ các vấn đề khó khăn, vướng mc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

6.4. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các trang web là cổng thông tin ca tnh, các cơ quan liên quan có ngôn ngữ tiếng Anh

6.5. Hỗ trợ các sở, ngành t chức quản trị và vận hành trang web, cập nhật thông tin kịp thời, phát huy hết chức năng cung cấp, trao đi thông tin

6.6. Phối hợp các cơ quan liên quan t chức thông tin, tuyên truyền về Ch số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

6.7. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đi với sự phục vụ của cơ quan

7. Dịch vụ hỗ trdoanh nghiệp

Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

S Tư pháp

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại th tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhn và trả kết qu và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện t, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện t,...)

2. Tính minh bạch và

tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp

2.2. Nâng cao cht lượng cng thông tin điện tử cơ quan, đm bảo vận hành hiệu qu

3. Chi phí và thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, cắt giảm hoặc đ xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.3. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh tra, tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng

4.2. Công khai xử lý nghiêm đi với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn đ gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp

4.3. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định ca Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các th tục hành chính;...

6. Tính năng động và

tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bn quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Thực hiện đường dây nóng, tạo hộp thư góp ý, thường xuyên tng hợp, giải quyết nhanh, đầy đủ các các kiến nghị, đ xut ca người dân, doanh nghiệp; trường hợp các khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách TW ban hành chưa cụ thể, rõ ràng thì có văn bản kiến nghị TW sa đổi, bổ sung những bất cập, nội dung chưa phù hợp

6.3. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hi ca cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đi với sự phục vụ của cơ quan

6.4. Đôn đốc các ngành, đơn vị công khai minh bạch các thủ tục hành chính

 

6.5. Hướng dẫn các ngành, đơn vị ly ý kiến doanh nghiệp khi xây dng văn bản, chính sách liên quan doanh nghiệp

 

6.6. Chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

6.7. Phối hợp các ngành rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đề xuất bãi bỏ những quy định không còn phù hợp

7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

7.1. Tăng cường năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan quản lý, đảm bo hoạt động hiệu quả; thu thập, cung cp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác trên địa bàn tnh, phục vụ nhu cầu doanh nghiệp

7.2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận và kịp thời tham mưu, đề xuất gii đáp bng văn bản về những vướng mc trong thực thi pháp luật cho doanh nghiệp

7.3. Triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP

8. Thiết chế pháp lý

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tnh ban hành quy định, các cơ chế chính sách theo Chương trình xây dựng ban hành văn bản QPPL ca UBND tnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại th tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan qun lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trc thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đu tư trang thiết bị hiện đại (nht là thiết bị điện t, hệ thng mạng và phn mm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể trin khai tốt văn hóa ứng x ca CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện t,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp

2.2. Ly ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu qu

3. Chi phí và thời gian để thc hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, ct gim hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngn thời gian giải quyết các TTHC liên quan doanh nghiệp, nhất là giảm thời gian để thực hiện các th tục liên quan doanh nghiệp

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mt thời gian của doanh nghiệp

3.3. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công b s điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.4. B trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hưng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và x lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối vi những trường hợp lợi dụng chc vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

4.4. Thực hiện đnh kỳ chuyển đi vị trí công tác của CBCCVC theo quy đnh của Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đẳng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ, các dự án đầu tư công,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2 T chc đi thoại doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

6.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trc và tiếp nhận thông tin, phn hi t người dân, doanh nghiệp đ xử lý kịp thời

6.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đy đủ các vấn đ khó khăn, vướng mc ca người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hợp

6.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phn hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối vi sự phục vụ ca cơ quan

7. Dịch vụ hỗ tr doanh nghiệp

7.1. Tăng cường giám sát hoạt động, kim tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan quản lý, đảm bảo hoạt động hiệu quả phục vụ nhu cầu, người dân, doanh nghiệp; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác cho doanh nghiệp

7.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan qun lý, thực hiện; đánh giá kết qu thực hiện

8. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bảo mọi khiếu kiện, phn ánh ca người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Sở Xây dng

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan qun lý tại Bộ phận tiếp nhn và trả kết qu và trên website cơ quan (kể cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục

2.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao chất lượng cng thông tin điện tử cơ quan, đm bảo vận hành hiệu quả; bên cạnh đó, tiếp tục công khai thông tin v năng lực ca các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên website S

3. Chi phí và thi gian để thc hiện các quy định của Nhà nưc

3.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoặc đề xuất bãi b các TTHC, những quy định không còn phù hp; Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan doanh nghiệp, nhất là giảm thời gian cấp phép xây dng cho doanh nghiệp

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được t chức kết hp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mất thời gian của doanh nghiệp

3.3. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một ca liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn v TTHC cơ quan

3.4. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

3.5. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các TTHC thuộc 06 lĩnh vực (xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch xây dựng; kinh doanh bất động sản; nhà ở; qun lý chất lượng công trình xây dựng), đề xuất loại bỏ TTHC không cần thiết

3.6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến: cp giấy phép xây dựng trực tuyến, cấp chứng ch hành nghề trực tuyến,...

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kim tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đu tư công để hạn chế vic chi hoa hồng

4.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn đ gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyn đi v trí công tác của CBCCVC theo quy định ca Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC ca tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đẳng

5.1. Tạo điu kiện thuận li cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phn kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ, các dự án đầu tư công,...

5.2. Công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thực hiện đấu thầu rộng rãi theo quy định

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đi b sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp bng nhiều hình thức

6.3. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đi những nội dung chưa phù hp

6.5. Ly ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phn hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ ca cơ quan

6.6. Thường xuyên theo dõi, kim tra hướng dẫn ch đầu tư doanh nghiệp hoạt động xây dựng thực hiện công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, bo trì công trình các khu tái định cư trên địa bàn tnh theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của UBND tnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mc

7. Dịch vụ hỗ tr doanh nghiệp

7.1. Tăng cường giám sát hoạt động, kim tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan qun lý, đm bo hoạt động hiệu quả trên cơ sở phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp và đúng quy định pháp luật; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị s nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác cho doanh nghiệp

7.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyn, cung cp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án liên quan doanh nghiệp do cơ quan quản lý, thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện

8. Đào tạo lao động

Thường xuyên tổ chức triển khai thi tay ngh công nhân kỹ thuật xây dựng nhm nâng cao tay nghề lao động, kết nối cung cấp cho doanh nghiệp

9. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bảo mọi khiếu kiện, phản ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Sở Y tế

1. Chi phí gia nhập thị trường

1,1. Cập nhật, niêm yết các loại th tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả và trên website cơ quan (kể c các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đu tư trang thiết bị hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4, Có giải pháp cụ th trin khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp

2.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bn, chính sách liên quan doanh nghiệp

2.3. Nâng cao cht lượng cng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất bãi b các TTHC, những quy định không còn phù hp; Tiếp tục rút ngn thời gian gii quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phi được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mất thời gian ca doanh nghiệp

3.3. Thực hiện tốt cơ chế một ca, một ca liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

3.4. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp      

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kim tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai x lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

4.4. Thực hiện định kỳ chuyn đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định ca Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC ca tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phn kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bn quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.3. Tham mưu UBND tnh kiến nghị Bộ Y tế v việc nâng cp Bệnh viện Đa khoa Long An đủ tiêu chun khám, chữa bệnh cho người nước ngoài

6.4. Kịp thời giải quyết nhanh, đy đ các vấn đ khó khăn, vưng mắc của người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi những nội dung chưa phù hp

7. Thiết chế pháp lý

Nâng cao hiệu qu hoạt động ca cơ quan thanh tra, đm bo mọi khiếu kiện, phn ánh của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan qun lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website cơ quan (k cả các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết b hiện đại (nht là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phn mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1.4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tính minh bch và tiếp cận thông tin

2.1. Kịp thời công bố công khai bằng nhiều hình thức các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp

2.2. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

3. Chi phí và thi gian để thc hiện các quy định của Nhà nước

3.1. Thường xuyên rà soát, cắt gim hoặc đề xuất bãi bỏ các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ thể và đúng theo quy định, tránh làm mất thời gian ca doanh nghiệp

3.3. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4. Chi phí không chính thức

4.1. Có cơ chế kim tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kiểm tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và xử lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

4.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thầu, đầu tư công đ hạn chế việc chi hoa hồng

4.3. Công khai x lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

4.4. Thc hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ca CBCCVC theo quy định ca Chính phủ, nht là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc gii quyết TTHC ca tổ chức, cá nhân

5. Cạnh tranh bình đng

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tham gia cung ứng các dịch vụ,...

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

6.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tnh ban hành mới các văn bn quy phạm pháp luật hoặc sa đổi b sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

6.2. Thường xuyên kiểm tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

6.3. Tập trung ch đạo các TCTD trên địa bàn theo thẩm quyền, triển khai khai kịp thời các chủ trương, chính sách ca Ngành; Đặc biệt là phối hợp với cơ quan chức năng bảo đm an toàn hoạt động Ngân hàng trên địa bàn

6.4. Kịp thời giải quyết, đ xuất gii quyết những vướng mắc trong hoạt động ca các TCTD trên địa bàn, kiến nghị sa đổi các cơ chế và chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường sự phối hợp trao đổi thông tin với các sở ban ngành trên địa bàn

6.5. Tăng cường công tác thanh tra giám sát các TCTD, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp, khách hàng tiếp cận vốn Ngân hàng

6.6. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các NHTM, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ theo đúng quy định của pháp luật; quản lý ngoại hối đối với các doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn tnh Long An

6.5. Thường xuyên thông tin tuyên truyền chủ trương ca ngành bng nhiều hình thức như niêm yết, Báo, Đài, trang Web của Ngân hàng đ doanh nghiệp, khách hàng cập nhật kịp thời

7. Thiết chế pháp lý

Gii quyết dứt điểm mọi khiếu kiện, phn ánh có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng

Báo Long An

1. Chi phí gia nhập thị trường

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá hình ảnh, sn phẩm,....

2. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

Xây dựng và thực hiện các chuyên đề phổ biến nội dung về Ch số năng lực cạnh tranh cấp tnh (PCI); về công tác ch đạo, điều hành của tnh trong thực hiện các gii pháp để ci thiện và nâng cao PCI

Phối hợp các s, ngành xây dựng chuyên mục thông tin v chính sách và chủ trương thu hút đầu tư ca tnh

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

1. Chi phí gia nhập thị trường

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong tnh quảng bá hình ảnh, sn phẩm,. ...

2. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Qun lý Khu kinh tế; Sở Công Thương và S Văn hóa, Thể thao và Du lịch t chức phổ biến nội dung về xúc tiến đầu tư, thương mi và du lịch của tnh đ đẩy mạnh qung bá tiềm năng, cơ hội đầu tư ca tnh

Xây dựng và thực hiện các chuyên đề phổ biến nội dung về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tnh (PCI); về công tác ch đạo, điu hành của tỉnh trong thực hiện các giải pháp đ cải thiện và nâng cao PCI

Thực hiện các chuyên đề v đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh với doanh nghiệp v các nội dung của các chỉ số thành phn PCI. Bên cnh đó, tổ chức ta đàm, phỏng vấn doanh nghiệp, nhà đầu tư về chính sách, môi trường đầu tư tại tnh

Phối hợp các sở, ngành xây dựng chuyên mục thông tin v chính sách và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh

UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phTân An

1. Chi phí gia nhập thị trường

1.1. Cập nhật, niêm yết các loại thủ tục hành chính theo quy định; công khai quy trình giải quyết TTHC do cơ quan qun lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu trên website cơ quan (k c các đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC)

1.2. Đầu tư trang thiết b hiện đại (nhất là thiết bị điện tử, hệ thống mạng và phần mềm) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả

1.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, tác phong, ngôn phong và đạo đức cho CBCCVC

1 .4. Có giải pháp cụ thể triển khai tốt văn hóa ứng xử của CBCCVC, nhất là các bộ phận hướng dẫn th tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay thư điện tử,...)

2. Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất

2.1. Đẩy mạnh hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ln đầu trên địa bàn

2.2. Hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu qu Luật đất đai và thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về TTHC thuộc lĩnh vực đất đai

2.3. Có kế hoạch rà soát quỹ đất, lập và hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến cấp xã, phường, thị trấn

2.4. Rà soát, thng kê các dự án trong và ngoài khu, cụm công nghiệp không trin khai hoặc chậm trin khai để có hướng xử lý

2.5. Có gii pháp thực hiện tt công tác đn bù, giải phóng mặt bng

2.6. Giải quyết nhanh và dứt điểm các trường hợp tái định cư còn bt cập

2.7. Phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết TTHC v đất đai cho doanh nghiệp

2.8. Công bố công khai kịp thời các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.9. Thực hiện cơ chế một ca, cơ chế một cửa liên thông đối với TTHC thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định; Rà soát, kiến nghị sa đổi, b sung những nội dung chưa phù hợp của thủ tục đất đai

2.10. Rà soát, đ xuất điều chnh khung giá đất phù hợp từng đối tượng, khu vực, giai đoạn,...

3. Tính minh bch và tiếp cận thông tin

3.1. Kịp thời công bố công khai bng nhiều hình thức các thông tin về quy hoạch, kế hoạch; các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan doanh nghiệp. Khảo sát khả năng tiếp cận ca doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục

3.2. Lấy ý kiến doanh nghiệp khi xây dựng văn bản liên quan doanh nghiệp

3.3. Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo vận hành hiệu quả

3.4. Công khai minh bạch thủ tục ngành thuế và triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện

3.5. Kiểm tra, giám sát CBCCVC thực hiện thủ tục thuế, ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp

4. Chi phí và thi gian để thực hiện các quy đnh của Nhà nước

4.1. Thường xuyên rà soát, ct giảm hoặc đề xuất bãi b các TTHC, những quy định không còn phù hợp; Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực ngành

4.2. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được tổ chức kết hợp liên ngành theo kế hoạch cụ th và đúng theo quy định, tránh làm mất thời gian của doanh nghiệp

4.3. Thực hiện tt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát, công bố số điện thoại tư vấn về TTHC cơ quan

4.4. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, năng lực và giao tiếp tốt tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết qu để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp

4.5. Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong giải quyết TTHC

5. Chi phí không chính thức

5.1. Có cơ chế kiểm tra, giám sát CBCCVC khi thừa hành công vụ, nhất là bộ phận thanh kim tra, bộ phận tiếp xúc doanh nghiệp; ngăn ngừa và x lý triệt để hành vi tham nhũng, lãng phí

5.2. Tăng cường tính công khai minh bạch và có giải pháp giám sát chặt chẽ trong cấp giấy phép, đấu thu, đầu tư công để hạn chế việc chi hoa hồng

5.3. Công khai xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

5.4. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC theo quy định của Chính phủ, nhất là CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc có liên quan đến việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

6. Cạnh tranh bình đẳng

6.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (không phân biệt quy mô, thành phần kinh tế) tiếp cận thông tin; thực hiện các TTHC; tiếp cận nguồn vốn, đất đai, ưu đãi thuế,...; tham gia cung ứng các dịch vụ công, dự án đầu tư công,...

6.2. Công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thực hiện đu thầu rộng rãi theo quy định

7. Tính năng động và tiên phong của nh đạo

7.1. Rà soát ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc sa đổi bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp

7.2. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp bng nhiều hình thức

7.3. Thường xuyên kim tra hộp thư góp ý, phân công bộ phận trực và tiếp nhận thông tin, phn hồi từ người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời

7.4. Gii quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề do người dân, doanh nghiệp đặt ra; trường hợp các khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách TW ban hành chưa cụ thể, rõ ràng thì có văn bn đ nghị UBND tnh kiến nghị TW sửa đi, bổ sung những bt cập, nội dung chưa phù hợp

7.5. Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phc vụ ca cơ quan (bao gồm cấp huyện, xã, phường, thị trấn)

7.6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác cải thiện, nâng cao Ch số năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn, thực hiện thường xuyên và gắn với nhiệm vụ chính trị cơ quan

7.7. Phối hợp, tổ chức vinh danh, khen thưng các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động sản xut kinh doanh

8. Dịch vụ h trdoanh nghiệp

8.1. Tăng cường giám sát hoạt động, kiểm tra năng lực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công do cơ quan quản lý, đm bo hoạt động hiệu quả phục vụ nhu cầu, người dân, doanh nghiệp; thu thập, cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công khác cho doanh nghiệp

8.2. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đ án liên quan doanh nghiệp do cơ quan qun lý, thực hiện; đánh giá kết qu thực hiện

9. Đào tạo lao động

9.1. Phối hp rà soát, kim tra, giám sát hoạt động của các cơ s đào tạo (bao gm giáo dục phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, dy nghề,...), đảm bảo có hiệu quả, chất lượng cao

9.2. Tổ chức thống kê, rà soát, dự báo nhu cu sử dụng lao động ca doanh nghiệp, ca thị trường lao động trên địa bàn từ đó thực hiện kế hoạch đào tạo, sát hạch lao động, kết nối cung cấp cho doanh nghiệp

10. Thiết chế pháp lý

10.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, đảm bảo mọi khiếu kiện, phn ánh ca người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng

10.2. Thực hiện tốt Kế hoạch, nâng cao chất lượng trong hoạt động xét xử, thi hành án, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, hành chính, nhm nâng cao mức độ tin tưởng, sự tin cậy của người dân, doanh nghiệp.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2015
Ngày hiệu lực03/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Long An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Long An 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Nguyên
        Ngày ban hành03/06/2015
        Ngày hiệu lực03/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Long An 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Long An 2015

           • 03/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực