Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND giải quyết khiếu nại tố cáo đối vụ việc khiếu kiện kéo dài đất đai Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐỐI VỚI NHỮNG VỤ VIỆC KHIẾU KIỆN KÉO DÀI, KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Bình Phước là một trong những tỉnh có tình hình khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài, phải rà soát theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 về kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo, phức tạp tồn đọng, kéo dài và Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng của Thanh tra Chính phủ. Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại ở Bình Phước chủ yếu là do trong những năm gần đây, tình hình di dân tự do từ các tỉnh đến Bình Phước và một số người dân địa phương đã vào phá rừng để trồng các cây công nghiệp như điều, cao su. Sau khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước có chủ trương thu hồi những diện tích bị xâm canh để thực hiện các dự án an sinh xã hội và giao cho các công ty Nhà nước để làm kinh tế đã dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước có chiều hướng gia tăng.

Mặc dù thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và đất đai nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài dễ dẫn đến điểm nóng ngày càng giảm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội được bảo đảm, khi đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và về lĩnh vực đất đai nói riêng trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp kéo dài, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, chưa tổ chức tốt việc tiếp công dân, còn có tình trạng cán bộ lãnh đạo ngại tiếp dân, đối thoại với dân, né tránh trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân dẫn đến chỉ đạo thiếu quyết liệt và chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm vụ việc; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động người khiếu nại, tố cáo; công tác hòa giải ở cơ sở đối với các vụ việc tranh chấp đất đai hiệu quả thấp, không đảm bảo về quy trình, thiếu kiên quyết; việc phối hợp giải quyết giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Đ nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh

Tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp khiếu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được giao tham mưu, nắm chắc những trường hợp thường xuyên đeo bám tại các cơ quan trung ương, thm tra chính xác hồ sơ và nội dung khiếu nại, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại công khai và ban hành văn bản trả lời cho từng trường hợp. Đối với các vụ việc giải quyết sai sót, mạnh dạn tham mưu, đề xuất chỉnh sửa, có chính sách hỗ trợ, đền bù theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn cấp trên có trách nhiệm hỗ trợ cấp dưới về mặt nghiệp vụ, xác định việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của các cấp, các ngành. Nhiệm vụ này có liên quan chặt chẽ đến việc tổ chức thi hành và chấp hành pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND các huyện, thị xã

Khẩn trương thực hiện các dự án tạo quỹ đất sản xuất và đất ở để giải quyết cho các đối tượng bị thu hồi đất trong các dự án hiện nay không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, đất ở theo chính sách xã hội. Qua đó, tổng kết rút kinh nghiệm và hoàn thiện dần các chính sách an sinh xã hội theo hướng toàn diện, đng bộ, được người dân chấp nhận và trong khả năng quỹ đất, ngân sách địa phương cho phép.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; thi hành các quy định của pháp luật về đất đai, nhất là việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

4. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm và chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhm đảm bảo sự thống nht, phù hợp của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai.

6. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các cấp làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến các vụ khiếu kiện, không để bị động bất ngờ, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người. Đồng thời, có phương án xử lý các đối tượng kích động, xúi giục quần chúng tập trung đông người kéo đến UBND tỉnh khiếu kiện theo Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng.

7. Ban Tiếp công dân tỉnh

Đề xuất, kiện toàn tổ chức tiếp công dân để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh.

8. Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công dân, các thông tin phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Tập trung xử lý những đơn thư còn tồn đọng

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp rà soát các đơn thư hiện có để tập trung giải quyết dứt điểm; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là về lĩnh vực đất đai. Những nơi để xảy ra phát sinh nhiu đơn thư khiếu kiện đông người, đơn tồn đọng lâu thì xem xét, xử lý trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp đó.

b) Củng cố và chấn chỉnh công tác tiếp dân, đối thoại với công dân

Nâng cao trách nhim các tổ, đoàn công tác cấp tỉnh, huyện gắn với việc vận động có sự tham gia của Ban Dân vận, Mặt trận Tquốc, Hội Nông dân, các tổ chức đoàn thể, cơ quan dân cử... để thuyết phục người khiếu nại chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai, về khiếu nại, tố cáo. Đối với những vụ việc đã được kiểm tra, rà soát lại thấy việc giải quyết là đúng pháp luật, đảm bảo có lý, có tình nhưng xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình khó khăn thì thống nhất vận dụng chính sách an sinh xã hội đhỗ trợ, giúp người dân n định cuộc sống và cam kết chấm dứt khiếu nại, tố cáo. Trường hợp người khiếu nại vn ctình không chấp hành và có hành động kích động, gây rối thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm, dt điểm theo quy định của pháp luật.

c) Hạn chế phát sinh đơn thư mới

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đơn thư phát sinh, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, yếu kém.

d) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt tuân thủ đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất.

đ) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

e) Chế độ báo cáo: Hàng quý, UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, BTCD, P.NC-NgV;
- Lưu: VT, NC-NgV. DN02

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND giải quyết khiếu nại tố cáo đối vụ việc khiếu kiện kéo dài đất đai Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND giải quyết khiếu nại tố cáo đối vụ việc khiếu kiện kéo dài đất đai Bình Phước 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành01/08/2016
        Ngày hiệu lực01/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND giải quyết khiếu nại tố cáo đối vụ việc khiếu kiện kéo dài đất đai Bình Phước 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND giải quyết khiếu nại tố cáo đối vụ việc khiếu kiện kéo dài đất đai Bình Phước 2016

           • 01/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực