Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Năm 2017 là năm thứ hai và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành thị tăng cường chỉ đạo phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên từng lĩnh vực: kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ chủ yếu như sau:

A. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

1. Đánh giá sát thực tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016; chú trọng đánh giá tình hình thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 209/CTr-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về chỉ đạo điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016; phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục, chú trọng những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

2. Căn cứ các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 được HĐND các cấp thông qua; tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; dự báo tình hình trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

3. Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phải phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn 5 năm 2017-2021, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 để đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng các nguồn lực phát triển; đồng thời gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của các cơ quan, đơn vị theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao khả năng xã hội hoá các nguồn lực trong đầu tư phát triển; đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp; thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, lấy phát triển công nghiệp, dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện và gắn kết bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch. Phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác đối ngoại; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế

Các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra theo các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,5% trở lên.

(1) Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn, trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa. Đẩy mạnh dồn đổi, tích tụ đất đai gắn với xây dựng cánh đồng lớn và thu hút đầu tư vào nông nghiệp; tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích các dự án đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn, sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế trang trại, gia trại, gắn sản xuất với mở rộng thị trường nông sản cho người nông dân trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

(2) Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, đặc biệt là đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, tiếp cận đất đai, điện, nước, thuế, hải quan...; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế thu hút các nhà đầu tư để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà, Cẩm Khê, Phù Ninh và các cụm công nghiệp để thu hút các dự án lớn. Thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch khu, cụm công nghiệp; ưu tiên các dự án tạo nguồn thu ngân sách lớn, công nghệ cao, đảm bảo môi trường.

(3) Tập trung phát triển dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và nhu cầu của người tiêu dùng, trọng tâm là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh (Việt Trì, TX. Phú Thọ, Phù Ninh, Lâm Thao), khu du lịch trọng điểm (Đền Hùng, Thanh Thủy, Hạ Hòa). Tiếp tục củng cố, mở rộng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt; mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hoá ở vùng nông thôn; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tiếp cận các tập đoàn lớn có năng lực tài chính, kinh nghiệm; thu hút đầu tư các khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

(4) Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp huy động tối đa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2016-2020, chú trọng thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước. Tiếp tục tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, tín dụng đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư và quyết toán các công trình hoàn thành. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư các dự án được giao kế hoạch năm 2017. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư theo đúng quy hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

(5) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển; thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước theo đúng kế hoạch. Phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính toàn diện; đặc biệt là trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

2. Về các lĩnh vực xã hội

(1) Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình thực hiện khâu đột phá về đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đổi mới công tác dạy nghề, từng bước gắn với giải quyết việc làm và thị trường lao động.

(2) Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế, chủ động phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế ở cả 3 tuyến; tăng cường quản lý các dịch vụ y tế tư nhân. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo tiến độ xây dựng các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và xây dựng xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo kế hoạch. Thực hiện quyết liệt các cơ chế, chính sách và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân theo chỉ đạo của Chính phủ.

(3) Chú trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện đồng bộ chính sách người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội theo hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Đẩy mạnh xã hội hoá trong công tác giảm nghèo và cứu trợ xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

(4) Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư của xã hội, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức nghiên cứu, sáng tạo đối với mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp.

(5) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phấn đấu trong năm 2017, Hát Xoan được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; tăng cường quản lý các lễ hội.

(6) Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho mọi công dân theo quy định của pháp luật. Bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, phát triển toàn diện thanh niên. Từng bước bảo đảm bình đẳng giới trong mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

3. Về nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác quản lý đất đai; triển khai thực hiện tốt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án tổng thể, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn tín dụng cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các cơ sở sử dụng lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Nâng cao năng lực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

4. Về cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính gắn với thực hiện Luật Chính quyền địa phương và tinh giản biên chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; với công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ nhằm chấn chỉnh về đạo đức công vụ, thái độ, trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Về quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại

Tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục quốc phòng; huấn luyện, diễn tập phòng thủ, tuyển quân năm 2017. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp trấn áp tội phạm; ngăn ngừa vi phạm luật giao thông, giảm tai nạn giao thông. Phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, mở rộng hợp tác với các tỉnh trong và ngoài nước; gắn giao lưu văn hóa với hợp tác phát triển kinh tế.

6. Về công tác thông tin, tuyên truyền

Các cấp, các ngành chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là thông tin về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách mới. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp; để nhân dân, doanh nghiệp hiểu rõ và tạo sự đồng thuận nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

III. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2016, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2017 có tính đến tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới; tính toán các yếu tố tác động tăng, giảm thu do thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đổi, bổ sung; các khoản thu còn được gia hạn, miễn, giảm theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; những nguồn thu mới, lớn phát sinh trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng sắc thuế cụ thể. Cơ quan thuế, hải quan thực hiện tốt công tác kiểm soát kê khai thuế nhằm phát hiện và xử lý vi phạm; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu và đôn đốc thu đủ số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ dự án hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế, phí của công dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, xây dựng dự toán thu ngân sách (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) phấn đấu tăng bình quân tối thiểu 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan có trách nhiệm rà soát, đánh giá và tính toán cụ thể các lĩnh vực thu, chỉ tiêu thu ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương.

2. Đối với dự toán chi ngân sách nhà nước

Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, xây dựng dự toán trên cơ sở xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017. Việc lập dự toán chi ngân sách nhà nước phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành; trong đó sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2017 để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chương trình, đề án, dự án được duyệt trên cơ sở nguồn lực ngân sách nhà nước được phân bổ.

Khi xây dựng dự toán và bố trí ngân sách nhà nước năm 2017, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị cần chú ý các nội dung sau:

a) Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết) phải phục vụ các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 phải đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn lập kế hoạch; Quyết định của Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách đầu tư giai đoạn 2016-2020; đảm bảo việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và bám sát một số yêu cầu sau:

- Tập trung bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thực hiện đúng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ cấu ngành, lĩnh vực được Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, các chương trình, dự án quan trọng của tỉnh, chương trình nông thôn mới và các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội.

- Các chủ đầu tư tiếp tục chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành rà soát lại tất cả các dự án đang triển khai dở dang, chủ động đề xuất cắt giảm những hạng mục, chi phí không cần thiết. Trong mỗi dự án, các chủ đầu tư cần chủ động lựa chọn những hạng mục cần thiết hơn để tập trung vốn thực hiện trước, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải ngay trong mỗi công trình, dự án.

- Các chủ đầu tư, UBND các địa phương nơi có dự án đầu tư nâng cao vai trò, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu quản lý yếu kém dẫn đến làm tăng chi phí thống kê, giải phóng mặt bằng của dự án.

b) Chi thường xuyên

- Xây dựng dự toán chi thường xuyên các lĩnh vực theo đúng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước và các chính sách, chế độ, định mức hiện hành; đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên.

- Trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, yêu cầu các các cơ quan, đơn vị và các địa phương có sử dụng ngân sách phải đảm bảo triệt để tiết kiệm, gắn với việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, giảm tối đa kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước, các nhiệm vụ không cần thiết, không cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2016.

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Lao động thương binh và Xã hội: trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

c) Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Triển khai lập kế hoạch theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn , trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ nhà tài trợ, vốn viện trợ không hoàn lại, vốn đối ứng cho các chương trình, dự án và phù hợp với tính chất sử dụng vốn của dự án (vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp), phù hợp với tiến độ đã ký kết với các nhà tài trợ, khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư.

d) Bố trí dự phòng ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 để chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

3. Công tác xây dựng dự toán ngân sách địa phương các cấp

Dự toán ngân sách địa phương năm 2017 xây dựng bảo đảm cân đối đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành và theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Ngoài việc bảo đảm yêu cầu tại Khoản 1, Khoản 2 phần III nêu trên, dự toán ngân sách các cấp năm 2017 phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2017 đối với từng ngành, lĩnh vực, năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đối tượng nộp thuế trên địa bàn và những nguồn thu mới, lớn phát sinh (nếu có) để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng sắc thuế theo chế độ. Phân tích, đánh giá cụ thể những tác động, ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách năm 2017 theo từng địa bàn, lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế, trong đó tập trung đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do thực hiện chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, miễn tiền thuê đất và các chính sách thu mới của các cấp có thẩm quyền.

b) Xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương

- Đối với chi thường xuyên trong cân đối ngân sách: Thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trong phạm vi nguồn thu ngân sách địa phương đã được xác định, xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương cụ thể đối với từng lĩnh vực chi.

- Đối với chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, bổ sung có mục tiêu: thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

- Dự toán thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2017 bảo đảm phù hợp với khả năng triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, kế hoạch, tiến độ thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, dự kiến số thu tiền sử dụng đất đối với các dự án do khó khăn về tài chính trong năm 2016 được gia hạn chuyển nộp sang năm 2017.

- Dự toán thu tiền cho thuê đất: Thực hiện rà soát lại toàn bộ các dự án đang thuê đất (làm rõ diện tích, thời điểm thuê đất, thời hạn thuê đất, mục đích sử dụng, giá thuê,...) để thu đúng, thu đủ và chống thất thu ngân sách. Đồng thời phải có kế hoạch cụ thể đối với các địa điểm dự kiến đấu giá cho thuê đất.

- Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: Từ năm 2017, theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, nguồn thu này được tính trong dự toán thu cân đối ngân sách địa phương, sử dụng toàn bộ cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên bố trí đầu tư lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Đối với việc xây dựng kế hoạch vay và trả nợ thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Bội chi ngân sách địa phương chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được HĐND cấp tỉnh quyết định.

4. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách phải tiến hành phân tích, đánh giá cụ thể kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong quản lý điều hành thu, chi ngân sách năm 2016; phân tích nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc khục. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra, xét duyệt và thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2015 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Báo cáo tình hình quyết toán vốn dự án đầu tư hoàn thành theo quy định của Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; xử lý, giải quyết ngay từ khâu xây dựng dự toán những tồn tại, sai phạm trong bố trí dự toán chi ngân sách chưa phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện và Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp; đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trong đó:

- Đối với kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 mục III tại Chỉ thị này.

- Đối với các kế hoạch đầu tư nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối NSNN tính toán xác định đủ các khoản thu theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ, đặc biệt lưu ý thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công đối với các cơ quan, đơn vị ở địa phương năm 2017 được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu từ bán tài sản, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất để đầu tư, phải lập kế hoạch đầu tư nguồn thu này để đầu tư trở lại cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương.

C. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhà nước năm 2017; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, đầu tư phát triển ngoài ngân sách nhà nước năm 2017. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia tổng hợp mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ dự năm 2017; báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

2. Sở Tài chính: Chủ trì hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 và lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; xây dựng dự toán ngân sách địa phương và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các cấp, các ngành. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi theo Luật Ngân sách nhà nước, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để trình Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

3. Các sở, cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia: Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016; xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán ngân sách nhà nước, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung vào kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2017.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ Chỉ thị này, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của ngành, địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của ngành, địa phương mình.

D. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn Khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị, đơn vị dự toán cấp 1.

2. Trước ngày 15 tháng 7 năm 2016 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, đơn vị dự toán cấp 1 gửi báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh, gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước trước ngày 31 tháng 7 năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2016
Ngày hiệu lực22/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành22/06/2016
        Ngày hiệu lực22/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Phú Thọ 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Phú Thọ 2016

           • 22/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực