Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành năm 2017

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 giải pháp những tháng cuối năm mục tiêu tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM, NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2017

Trong những tháng đầu năm 2017, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) sáu tháng đầu năm tăng 7,43%. Tuy nhiên, dự báo cả năm, tăng trưởng GRDP và thu ngân sách trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó thu ngân sách dự kiến giảm mạnh; Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt thấp so các tỉnh lân cận; Tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách còn chậm.

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu và phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. UBND tỉnh kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 7,5-8%, trong đó để bù đắp giá trị GRDP do giảm thuế sản phẩm thì các ngành kinh tế phải phấn đấu vượt mức tăng trưởng đã đề ra, trong đó: Ngành Nông lâm nghiệp thủy sản phải tăng trên 4,5%; ngành Công nghiệp - Xây dựng tăng trên 9,4%; Ngành Dịch vụ tăng từ 9,4% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng khoảng 3,3% so năm 2016 (mục tiêu đã đề ra là: Ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3-3,6%. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7-7,5%. Ngành dịch vụ tăng 6,5-7%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 10%)

Quyết tâm thực hiện phương án trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các địa phương đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

I- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHUNG:

- Quán triệt nghiêm túc quan điểm của Chính phủ và của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; coi đây là trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; nỗ lực và quyết tâm tối đa thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Không được chủ quan trong chỉ đạo, điều hành; chú ý những diễn biến nhanh, phức tạp từ tình hình trong nước và thế giới ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhất là một số cơ chế, chính sách mới ảnh hưởng đến thu ngân sách của tỉnh, tình hình thiên tai, bão lũ…

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh, nhất là các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; số 35/NQ-CP; 40/NQ-CP 70/NQ-CP; Chương trình hành động số 389/CTr-UBND ngày 16/1/2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, tạo chuyển biến rõ nét trong các tháng còn lại của năm 2017.

- Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương một cách cụ thể, tạo động lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung của toàn ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Triển khai nhanh, quyết liệt các giải pháp đã đề ra, đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện các giải pháp và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân, doanh nghiệp; Tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; Tập trung chỉ đạo bảo đảm tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên gắn với đảm bảo chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

II- CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1- Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

1.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động của toàn ngành, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017 theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh đã đề ra, trong đó giá trị tăng thêm ngành Nông lâm nghiệp thủy sản tăng trên 4,5% so năm 2016.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trọng tâm là thực hiện các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo tổ chức tốt sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2017 phấn đấu đạt diện tích, năng suất, sản lượng ở mức cao nhất.

- Đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn, có cơ chế phù hợp để hỗ trợ tái đàn trong những tháng cuối năm 2017; cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng xây dựng quy mô phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Có kế hoạch ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tác động đến sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ động các phương án phòng chống bão, lũ, bảo vệ đê điều và phòng chống cháy rừng.

- Phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; tăng cường theo dõi, chuẩn bị tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi.

1.2. Sở Công thương

- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh đã đề ra, trong đó giá trị tăng thêm ngành Công nghiệp Xây dựng tăng trên 9,4% so năm 2016.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-TU ngày 04/11/2011 của Tỉnh uỷ về phát triển dịch vụ, du lịch.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi sát diễn biến của thị trường, đề xuất điều tiết kịp thời, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung phát triển mạnh hệ thống bán lẻ gắn với tiêu thụ hàng nội địa. Phối hợp với ngành Nông nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

- Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại; Khai thác tốt những thị trường xuất khẩu hiện có, mở rộng thị trường tiềm năng để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng và giá trị kim ngạch cao. Chủ động nghiên cứu, dự báo thị trường xuất khẩu, nhập khẩu để thông báo, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện các phương án, giải pháp ứng phó về xuất nhập khẩu trước các diễn biến liên quan đến các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết đối với từng lĩnh vực, ngành hàng.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kế hoạch số 4589/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/01/2013 của Tỉnh ủy đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Làm tốt công tác quản lý nhà nước về điện lực, chỉ đạo, phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng trong tỉnh.

- Tăng cường triển khai chương trình khuyến công, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện để chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân.

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017; Hướng dẫn các sở, ngành, huyện thành thị và các chủ đầu đầu tư triển khai các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 để chủ động đề xuất với UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

- Theo dõi chặt chẽ các dự án đầu tư công được giao kế hoạch năm 2017, đối với các dự án đến hết quý III/2017 chưa tổ chức đấu thầu, báo cáo UBND tỉnh thu hồi, chuyển vốn cho các dự án khác có khối lượng hoàn thành để giải ngân trong năm.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2015 của Chính phủ; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Công khai minh bạch các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất về đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch đấu thầu. Nâng cao chất lượng trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm giải quyết tốt nhu cầu giao dịch của các tổ chức, công dân.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ tình hình, có phương án tính toán tăng trưởng phù hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo trên nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã được HĐND tỉnh thông qua.

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh, kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, phấn đấu đạt và vượt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đề ra.

1.4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017.

- Theo dõi sát biến động thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại trong nước và thế giới; chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ các tác động của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để chủ động điều hành.

- Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau. Kiên quyết cắt giảm dự toán đối với các khoản chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dư dự toán, trừ các khoản mới bổ sung trong năm và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường quyết toán dự án hoàn thành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quyết toán.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ngân sách điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; lồng ghép các chính sách để tiết kiệm triệt để các khoản chi; giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, khởi công, khánh thành công trình, đi nước ngoài, mua sắm ô tô công và trang bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công. Tổ chức mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Kiên quyết cắt giảm để bù đắp phần hụt thu và bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh những khoản chi thường xuyên mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là các khoản vay mới. Tích cực đôn đốc thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng đến hạn và kéo dài để đảm bảo nguồn thu vào NSNN.

- Đẩy mạnh công tác đấu giá đất của các dự án trên địa bàn tỉnh để lấy nguồn bù đắp hụt thu ngân sách.

- Theo dõi sát tình hình thu ngân sách trên địa bàn để kịp thời đề xuất phương án cân đối ngân sách địa phương trong trường hợp thu ngân sách giảm mạnh so với dự toán.

1.5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

- Bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai chương trình kết nối doanh nghiệp-ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Chủ động xử lý các vướng mắc kiến nghị của khách hàng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, các văn bản mới về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng tới các cấp, các ngành, các tổ chức tín dụng và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất, tỷ giá, quản lý ngoại hối và tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ các khoản cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường ngoại tệ và thị trường vàng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro, yếu kém, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

- Chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được trung ương, tỉnh giao. Ưu tiên nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1.6. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ các điều kiện cần thiết, đồng thời đôn đốc tiến độ triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư cuối năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017 để sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.

- Công bố công khai quy hoạch các khu công nghiệp, kèm theo các thông tin về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giá thuê hạ tầng… tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu thông tin để quyết định đầu tư.

- Chú trọng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao về sản xuất điện tử, cơ khí, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ khu công nghiệp. Thu hút đầu tư theo quy hoạch, tập trung thu hút đầu tư vào các KCN đã hoạt động, tăng tỷ lệ lấp đầy KCN; ưu tiên phát triển trước các KCN Bá Thiện; Bá Thiện II, Bình Xuyên II.

1.7. Cục Thuế tỉnh

- Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu ngân sách theo dự toán; triển khai quyết liệt các biện pháp giảm nợ đọng thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

- Tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế; tiếp tục mở rộng kê khai thuế qua mạng và thực hiện nộp thuế điện tử thông qua hệ thống kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; tổng hợp để công khai các doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng, có số nợ đọng thuế lớn. Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 không quá 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017. Quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước. Đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp đóng góp vào thu ngân sách của tỉnh lớn để có những giải pháp kịp thời trong điều hành thu ngân sách của địa phương.

1.8. Kho bạc Nhà nước

- Tăng cường đơn giản thủ tục để rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán ngay cho các dự án đầu tư khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và các chủ đầu tư theo định kỳ và khi có yêu cầu.

1.9. Sở Xây dựng

- Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh.

- Hướng dẫn các Ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành sớm đi vào hoạt động theo Luật Xây dựng.

- Thực hiện thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán, giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư,... đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định.

1.10. Sở Giao thông vận tải

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch năm 2017 đặc biệt là các công trình trọng điểm để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra các bến xe, các tuyến vận tải hành khách về chất lượng phục vụ và giá vé. Tổ chức quản lý vận tải chặt chẽ đặc biệt là xe khách liên tỉnh; bảo đảm an toàn, văn hóa, văn minh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe và phụ xe.

- Phối hợp với Sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về cơ chế hỗ trợ phát triển GTNT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020, Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 của HĐND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông, giảm trên cả 03 tiêu chí từ (5 - 10)%.

1.11. Cục Thống kê tỉnh tập trung hoàn thành các cuộc điều tra năm 2017 làm cơ sở để tính toán, dự báo các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh. Chủ động theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá các chỉ số tăng trưởng kinh tế năm 2017 để báo cáo UBND tỉnh có những giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ tình hình, có phương án tính toán tăng trưởng phù hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Tăng cường công tác giáo dục đào tạo; chăm sóc sức khỏe; giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh xã hội.

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới 2017-2018. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học. Giám sát chặt chẽ quản lý thu chi đầu năm học, thực hiện nghiêm quy định quản lý dạy thêm, học thêm.

2.2. Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp triển khai tốt kế hoạch giải quyết việc làm năm 2017. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị điều kiện cho năm học 2017-2018, trong đó tăng cường tuyển sinh đào tạo ở các nghề trọng điểm; liên kết với các cơ sở trong và ngoài tỉnh đào tạo, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động. Giải quyết kịp thời các chế độ an sinh xã hội. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tránh xảy ra đình công ở các doanh nghiệp trên địa bàn.

2.3. Sở Y tế chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện kịp thời, phòng chống sớm, không để các bệnh dịch lớn xảy ra, kiểm soát các bệnh dịch nguy hiểm và các bệnh dịch mới phát sinh. Phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu các Chương trình mục tiêu về y tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vác xin; thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở dịch vụ y tế, hệ thống phân phối bán lẻ dược phẩm, thuốc chữa bệnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng thuốc chữa bệnh và việc đấu thầu cung ứng thuốc cho các bệnh viện công lập, bảo đảm hiệu quả điều trị và giá hợp lý.

2.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các cấp, các ngành khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch hiện có, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng khu du lịch Tam Đảo II. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 và chuẩn bị các điều kiện tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Xây dựng kế hoạch, điều lệ báo cáo UBND tỉnh về việc tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.

2.5. Các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế năm 2017. Phát động nhiều phong trào thi đua tham gia tích cực các cuộc vận động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng chính quyền vững mạnh.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông triển khai công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế nhất là đối với an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm tỷ lệ nợ công,... tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Chính phủ, UBND tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2017. Triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, đi ngược lại chủ trương, quyết tâm của Chính phủ, UBND tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017. Xây dựng giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý mã độc, sự cố mất an toàn thông tin.

3- Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý tài nguyên môi trường:

3.1. Sở Khoa học và Công nghệ:

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017, trong đó chú trọng các mô hình khoa học công nghệ có hiệu quả, có khả năng nhân rộng. Nghiệm thu các kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học công nghệ năm 2017; tổng hợp, trình Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục công tác dồn thửa đổi ruộng trong nông nghiệp. Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Rà soát, xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra các dự án cấp đất trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất... Tăng cường công tác truyền thông về môi trường, tập trung giải quyết các điểm bức xúc về môi trường. Tiếp tục cụ thể hóa triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2012-2020. Triển khai hiệu quả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

4.1. Sở Nội vụ:

Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/1/2016 và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy. Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Triển khai Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Thực hiện hiệu quả phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa và triển khai áp dụng dự án dịch vụ công mức độ 3, 4 tại các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thành lập thị trấn Hợp Châu huyện Tam Đảo và xây dựng Đề án thành lập 3 thị trấn Đạo Đức, Bá Hiến, Quất Lưu huyện Bình Xuyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017.

4.2. Sở Tư pháp:

Tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực của ngành về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật… Hướng dẫn các cấp, các ngành tổ chức triển khai Quyết định của UBND tỉnh về trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện Đề án Thống kê hộ tịch của tỉnh, kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Đấu giá tài sản trong đó rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

5. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

5.1. Công an tỉnh:

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng trong các tháng cuối năm 2017 triển khai các đợt ra quân trấn áp các loại tội phạm, các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng giả,... theo quy định của pháp luật.

5.2. BCH Quân sự tỉnh:

Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, Đề án Phòng thủ dân sự và Đề án tổ chức lực lượng dân quân tự vệ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với thị xã Phúc Yên, huyện Tam Đảo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; huyện Vĩnh Tường diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo các huyện, thành, thị diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập ứng phó thiên tai - tìm kiếm cứu nạn hoặc ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn.

5.3. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh:

Thực hiện nghiêm công tác thường trực, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án, chỉ huy và các điều kiện khác để khi xảy ra sự cố cháy, nổ và tình huống cứu nạn, cứu hộ thì tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp chính quyền, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

5.4. Thanh tra tỉnh, Thanh tra ngành:

Tăng cường công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao trách nhiệm và phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra; thẩm định, công khai kết luận thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; nâng cao tỷ lệ thu hồi sau thanh tra.

6. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của UBND cấp huyện và cấp xã

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, cấp xã đã ban hành.

- Từng địa phương triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, nhất là kinh phí hội nghị, hội thảo, kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm trang bị đắt tiền... Không ban hành và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, chế độ mới hoặc tăng định mức chi dẫn đến tăng chi ngân sách nhà nước mà không có nguồn đảm bảo.

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017. Thực hiện tiết kiệm đầu tư trong từng dự án. Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, quyết toán các dự án đã hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2017 của các dự án, kịp thời phát hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc với từng dự án cụ thể.

- Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách, điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao và tiến độ thu tiền sử dụng đất gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển; phấn đấu tăng thu để thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm nguồn ngân sách cấp tỉnh phải hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp ngân sách địa phương dự kiến giảm thu, phải chủ động dành nguồn dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn tài chính khác của địa phương để bù đắp hoặc phải điều chỉnh để giảm chi tương ứng.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đó đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính công nhằm giảm phiền hà và chi phí, thời gian của các tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất đai trái phép; Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản; gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Kịp thời xử lý và báo cáo cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

7. Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế:

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; nghiên cứu cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bán hàng; khai thác tốt các thị trường hiện có, đồng thời mở rộng thị trường mới... góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, sớm đi vào sản xuất kinh doanh đóng góp vào tăng trưởng, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để thông tin, phản hồi, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để được tháo gỡ kịp thời.

- Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân tranh thủ những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, tổ chức lao động, sản xuất, đầu tư kinh doanh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh.

8. Đề nghị Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cần tăng cường giám sát, tích cực phối hợp, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng quần chúng nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị các doanh nghiệp và các cơ quan trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên, rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; kịp báo cáo và kịp thời đề xuất các giải pháp đối với những vấn đề phát sinh, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2017
Ngày hiệu lực05/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 giải pháp những tháng cuối năm mục tiêu tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 giải pháp những tháng cuối năm mục tiêu tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành05/09/2017
        Ngày hiệu lực05/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 giải pháp những tháng cuối năm mục tiêu tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 giải pháp những tháng cuối năm mục tiêu tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc

             • 05/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực