Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, công bố công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND công tác lập thẩm định công bố công khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG, CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, CÔNG BỐ CÔNG KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Trong những năm qua, công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được các cấp, ngành, các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Kết quả việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giúp các cấp, các ngành làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác lập, thẩm định, công bố công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chất lượng kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế (nhiều huyện chưa cập nhật đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân dẫn đến số liệu chưa sát với thực tế); tiến độ triển khai, lập, thẩm định và phê duyệt chậm so với quy định của Luật Đất đai; công tác thẩm định ở một số ngành thành viên còn chậm; kinh phí cấp cho việc lập kế hoạch ở các huyện còn chênh lệch nhiều (nếu tính bình quân theo ha có huyện quá cao, có huyện rất thấp); việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất còn rất sơ sài ở cấp xã (mới chỉ công khai Quyết định phê duyệt nhưng không có trích lục các thửa đất kèm theo); việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa được quan tâm.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do một số huyện chưa quan tâm đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất (có huyện gần như khoán trắng cho tư vấn); một số ngành chưa quan tâm đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất dẫn đến tình trạng không đăng ký nhu cầu sử dụng đất; một số ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tham gia thẩm định còn chậm; năng lực một số đơn vị tư vấn còn hạn chế; ý thức chấp hành kế hoạch sử dụng đất của một số tổ chức, cá nhân sử dụng đất chưa cao. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực sự nghiêm túc, thường xuyên.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh, đồng thời để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai. Đề xuất kịp thời với cấp huyện về các nhu cầu sử dụng đất vào thời điểm trước ngày 31 tháng 5 hàng năm để tổng hợp vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tham gia, góp ý đối với kế hoạch sử dụng đất hàng năm các huyện, thành phố.

Công bố công khai, kịp thời quy hoạch sử dụng đất tới toàn thể nhân dân, các đối tượng sử dụng đất; nội dung công bố công khai gồm các tài liệu có liên quan theo quy định và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đầy đủ và đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND các huyện, thành phố có biện pháp xử lý với các trường hợp vượt thẩm quyền.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, ban, đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác tổ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm các huyện, thành phố. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 Luật Đất đai năm 2013. Xem xét, lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

- Chủ động rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất so với kế hoạch được duyệt.

- Việc lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở các huyện, thành phố được thực hiện đồng thời với lập, thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố để xin ý kiến thành viên UBND huyện, thành phố hoặc Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ.

- Kịp thời tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn theo đúng quy định và tổ chức thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất nếu có phát sinh dự án cần báo cáo kịp thời với UBND tỉnh để có phương án giải quyết.

3. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; kiểm tra, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện; tổng hợp những đơn vị, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Tổ chức tập huấn về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm các huyện, thành phố cho UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đốn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thành phố trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất; lập dự toán kinh phí trong công tác lập kế hoạch sử dụng theo đúng quy định.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành các chủ đầu tư trong việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định.

- Hàng quý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố đã được phê duyệt (Báo cáo kết quả thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch được duyệt).

4. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh

4.1. Sở Tài chính: Hướng dẫn các huyện, thành phố bố trí nguồn vốn thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm;

4.2. Sở Xây dựng: Hướng dẫn các huyện, thành phố cập nhật các quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư nông thôn gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm.

4.3. Các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Sau khi nhận được hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo gửi, khẩn trương thẩm định để đảm bảo tiến độ và gửi lại cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp theo quy định.

4.4. Các sở, ban ngành có nhu cầu sử dụng đất: Đăng ký nhu cầu sử dụng đất hàng năm thuộc lĩnh vực ngành quản lý gửi UBND các huyện, thành phố nơi sử dụng đất đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trước ngày 15 tháng 5 hàng năm.

5. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

- Hàng năm, căn cứ nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án phải đăng ký với UBND xã, phường, thị trấn nơi mình có nhu cầu sử dụng đất trước ngày 15 tháng 5; UBND cấp xã tổng hợp gửi phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 5 để tổng hợp báo cáo UBND huyện, thành phố.

- Tham gia giám sát và phản ánh các trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất được duyệt; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của địa phương để có biện pháp giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Báo cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- HĐND các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT - Hiệu 60 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND công tác lập thẩm định công bố công khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND công tác lập thẩm định công bố công khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất Sơn La 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND công tác lập thẩm định công bố công khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất Sơn La 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND công tác lập thẩm định công bố công khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất Sơn La 2016

             • 18/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực