Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2017 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2017

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017;

Trên cơ sở các kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong những tháng đầu năm; để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2017, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong những tháng còn lại của năm 2017 như sau:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Rà soát các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện theo tiến độ và thời gian yêu cầu.

- Rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phấn đấu thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch, đặc biệt là một số chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm thực hiện đạt thấp (như chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, số xã hoàn thành nông thôn mới,…). Đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2017 đạt trên 10%. Hàng tháng, tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh, báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ngành, lĩnh vực, huyện, thành phố để sớm có các giải pháp chỉ đạo điều hành nếu có khó khăn, vướng mắc.

- Tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, khắc phục các hạn chế, rào cản làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tập trung cải cách hành chính; giảm hội họp; giảm giấy tờ; tăng cường chỉ đạo giải quyết tại chỗ, giải quyết tại cơ sở; tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, trực tiếp xem xét và ký các báo cáo, tờ trình trình UBND tỉnh.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giảm tối đa việc nhận lời mời tham dự các hoạt động có tính chất nghi lễ, hạn chế đi công tác nước ngoài, dành thời gian chỉ đạo, điều hành các hoạt động của UBND tỉnh và đơn vị mình. Việc tổ chức các hoạt động hội họp phải thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, sắp xếp chương trình công tác những tháng cuối năm của Thường trực UBND tỉnh theo nguyên tắc: Tập trung vào các công việc trọng tâm, cấp bách, thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; cụ thể hoá chương trình công tác hàng tháng, quí để bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung giữa Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức năm học mới 2017-2018; tổ chức các chuỗi sự kiện lớn trong những tháng cuối năm: Chuỗi hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc, đặc biệt phối hợp với trung ương để tổ chức tốt các sự kiện: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào - Campuchia; Liên hoan Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam; Liên hoan ẩm thực toàn quốc...; kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai; Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) năm 2017...

2. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2017 và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

- Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., khuyến khích đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

+ Đối với các dự án trong kế hoạch vốn giao năm 2016 được phép kéo dài giải ngân sang năm 2017 và các dự án quyết toán được giao vốn kế hoạch năm 2017: Yêu cầu giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao trước 30/9/2017. Dự án nào không giải ngân hết vốn sẽ thu hồi điều chuyển cho dự án khác có nhu cầu.

+ Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án sắp hoàn thành, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

- Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp. Trường hợp phát hiện thì xử lý theo quy định hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác.

- Định kỳ trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và phần vốn năm 2016 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp chung.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh thông báo và giao chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 các nguồn vốn có quyết định giao vốn của Trung ương: Trái phiếu Chính phủ, Chương trình MTQG … còn chưa chi tiết, chưa đủ thủ tục, cho từng chủ đầu tư (hoàn thành trước ngày 31/7/2017); Thông báo và giao chi tiết vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khi có quyết định giao vốn của Trung ương.

- Đối với các dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG thực hiện quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho phép ứng trước kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 cho các dự án cấp bách, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phát huy hiệu quả đầu tư trong năm 2017: Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi Sa Pa, Dự án đường tránh Sa Pa… Đề nghị bố trí vốn ngân sách Trung ương tham gia Dự án Cảng hàng không Lào Cai.

- Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của các sở, ngành và địa phương. Đến ngày 31/7/2017, trường hợp sở, ngành, địa phương giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2017, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 giữa các sở, ngành và địa phương có các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cấu vốn; tham mưu thu hồi vốn đối với các công trình quyết toán đã được bố trí vốn nhưng đến ngày 31/7/2017 chưa tiến hành giải ngân.

- Đối với các dự án đến ngày 31/7/2017 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2017, tham mưu UBND tỉnh kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.

- Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân tại các cuộc họp định kỳ hàng tháng và khi có yêu cầu.

c) Sở Tài chính:

- Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã giao năm 2017.

c) Kho bạc Nhà nước tỉnhKho bạc Nhà nước các huyện, thành phố:

- Thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 03 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Định kỳ trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (Chi tiết từng danh mục chương trình, dự án), gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư trên địa bàn

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch năm 2017 đã ban hành. Tham mưu cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phù hợp. Huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, du lịch Sa Pa nhất là việc tiếp tục ủng hộ, phối hợp với các nhà đầu tư lớn. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai như: Dự án giảm nghèo WB2, dự án cơ sở hạ tầng nông thôn vốn AFD, dự án WB nâng cấp đô thị thành phố Lào Cai, các dự án ADB về giao thông, nông nghiệp; Dự án Nâng cấp đô thị Sa Pa (ADB), Chương trình hạnh phúc (KOICA); Chuẩn bị tốt các dự án để huy động các nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ khác như: Cô-oét, JICA, ADB, Chính phủ Úc, AFD giai đoạn 2...

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả thông qua việc tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các đầu mối tại Bộ, Ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế. Tăng cường các biện pháp để thu hút vốn FDI: Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác lập, trình phê duyệt, công bố quy hoạch, nhất là quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế làm cơ sở vận động thu hút đầu tư; Tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài làm nền tảng thu hút đầu tư; Tập trung vận động đầu tư tại chỗ, nhất là vận động các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tập trung quán triệt chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng các giải pháp tăng cường huy động nguồn vốn trong và ngoài địa bàn để mở rộng đầu tư tín dụng có hiệu quả cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bảo đảm tất cả các doanh nghiệp có đủ điều kiện đều được vay vốn ngân hàng. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc và có biện pháp xử lý thích hợp trong quan hệ tín dụng và sử dụng dịch vụ ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các chi nhánh tổ chức tín dụng tăng cường công khai, minh bạch các điều kiện, hồ sơ, thủ tục, lãi suất vốn vay, mức phí sử dụng dịch vụ ngân hàng; nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về phí, lệ phí trong hoạt động. Đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thanh toán tiên tiến, hiện đại nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng, đa dạng hóa dịch vụ thanh toán, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

4. Một số giải pháp cần thực hiện nhanh để đảm bảo hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

a) Về đẩy mạnh sản xuất công nghiệp:

- Sở Công Thương tiến hành nắm bắt thông tin hàng tuần; làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có khó khăn trong sản xuất kinh doanh (hàng tháng) tổng hợp, đề xuất UBND tháo gỡ khó khăn (theo thẩm quyền); các nội dung vượt thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ, ngành Trung ương phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp, trong công tác khai thác, chế biến khoáng sản, tiêu thụ các sản phẩm tồn kho, có giá trị công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, có tác động đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh (như: phôi thép, DAP, DCP, phốt pho vàng,...). Trong trường hợp cần thiết tham mưu Lãnh đạo tỉnh làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành trung ương để giải quyết, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

- Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai các dự án lớn để đảm bảo tiến độ đề ra (Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, Nhà máy luyện đồng Bản Qua; Nhà máy Graphit Bảo Hà, các nhà máy thủy điện...). Nếu có khó khăn vướng mắc cử cán bộ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn ngay, sớm đưa các nhà máy vào sản xuất tạo ra giá trị sản phẩm.

- Sở Công Thương tích cực phối hợp với ngành Điện đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp lưới điện 220KV, 110 KV. Cải tạo, nâng cấp và phát huy tối đa của lưới điện truyền tải để đảm bảo phục vụ đấu nối và mua hết điện năng của các nhà máy thủy điện trên địa bàn; đồng thời cung ứng đủ điện cho sản xuất.

b) Về đẩy mạnh xuất nhập khẩu:

- Sở Công Thương tập trung chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối đi tạm thời. Kiểm soát giá cả thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm về niêm yết giá, đầu tư găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Tổ chức tốt Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) năm 2017.

- Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan kiểm dịch, các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hải quan, kho hàng, bến bãi... cho các đối tượng tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; nắm bắt thông tin phía bên Trung Quốc, tạo các điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Sắp xếp khu vực kho, bãi hàng hóa đảm bảo thông thoáng, trật tự nhằm quản lý tốt mọi hoạt động tại cửa khẩu.

- Ban quản lý Khu Kinh tế tập trung hoàn thiện trình phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trong quý III/2017; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chi tiết phân khu chức năng trọng tâm khác trong khu kinh tế cửa khẩu.

c) Đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới, tập trung hoàn thành 08 xã nông thôn mới theo kế hoạch đặt ra:

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra tại cơ sở, tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở các xã.

- Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, chủ động các nguồn lực của địa phương để hoàn thành khối lượng công việc triển khai nông thôn mới năm 2018 của địa phương. Đặc biệt tập trong vào 08 xã đăng ký hoàn thành trong năm 2017 theo Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 08/3/2017.

- Đối với các tiêu chí không liên quan đến kinh phí đầu tư như: thu nhập, hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự,... yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

- Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành của các xã dự kiến hoàn thành trong năm 2017, yêu cầu các sở, ngành phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm phối hợp với các huyện hướng dẫn và có giải pháp thực hiện đảm bảo phải hoàn thành trong năm 2017.

d) Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn

* Về thu ngân sách:

- Cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017 theo dự toán HĐND nghị quyết điều chỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XV. Các huyện, thành phố giao chỉ tiêu phấn đấu thu vượt dự toán HĐND tỉnh nghị quyết điều chỉnh tối thiểu 5%. Nguồn vượt thu ngân sách so với dự toán giao đầu năm theo Quyết định 4568/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh (không kể thu tiền sử dụng đất) sau khi thực hiện trích lập nguồn cải cách tiền lương, các huyện thành phố chủ động bố trí sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Cơ quan thuế, hải quan, quản lý thị trường tăng cường kiểm soát các hoạt động trốn thuế, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hiện các giải pháp xử lý nợ đọng thuế, đưa nợ đọng thuế về dưới 5% số thuế thực thu năm 2017 do Cục Thuế, Hải quan quản lý; thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế và các doanh nghiệp có thành tích tốt trong nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Cục Hải quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2017.

- Cục Thuế và cơ quan thuế các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ các khoản thu qua hình thức khoán, mở rộng cơ sở thuế (kể cả đối tượng và căn cứ tính thuế). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, chú trọng việc thanh tra đối với các chuyên đề như: Quản lý thuế đối với nhà hàng, khách sạn; chống thất thu thuế đối với kinh doanh du lịch, lữ hành; thanh tra đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; triển khai quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm, bán, ép cọc bê tông và khai thác khoáng sản đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

- Sở Tài chính tăng cường quản lý các quỹ đất công, trụ sở cũ của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh huy động hợp lý nguồn thu cho ngân sách.

* Về chi ngân sách:

- UBND các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách quản lý chặt chẽ chi tiêu thường xuyên của ngân sách, thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc thu hồi, xoá dự toán đối với các khoản chi thường xuyên và mua sắm, sửa chữa chậm triển khai thực hiện. Tiết kiệm triệt để trong chi khánh tiết hội nghị, hội thảo, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, kỷ niệm thành lập ngành,...

- Cơ quan tài chính, KBNN, kế hoạch và đầu tư, thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

- UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan được giao nhiệm vụ chi trả các chính sách an sinh xã hội tiếp tục rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

- Cơ quan tài chính phối hợp với các sở ngành có liên quan và các đơn vị sự nghiệp công đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị tài sản giao cho đơn vị quản lý vốn và tài sản theo cơ chế doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xác định giá các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của địa phương.

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch trung hạn: Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm giai 2018-2020, kế hoạch đầu tư hạ tầng các xã theo chương trình nông thôn mới giai đoạn 2018-2020; tăng cường công tác phối hợp và tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép các nguồn lực để đạt hiệu quả cao trong thực hiện 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia, 4 Chương trình, 19 Đề án của tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm kịp thời triển khai các nội dung của Chị thị này đến các cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Có kế hoạch cụ thể trong chỉ đạo, điều hành để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng theo quy định của UBND tỉnh để kịp thời phản ánh tình hình và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Uỷ MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị ngành dọc TW đóng trên địa bàn;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Lào Cai

           • 27/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực