Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Trà Vinh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Công văn số 594/UBND-TH ngày 27/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-Ttg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân. Việc học tập đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tuy nhiên, việc học tập từng lúc chưa được thường xuyên, kết quả việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đạt được như mong muốn.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị), thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 27- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Thủ trưởng Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố quán triệt và xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; góp phần xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm và có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương.

a) Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tâm với nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

b) Tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về: hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đạo đức cách mạng, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

d) Các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở, Ban, ngành, địa phương mình. Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng Sở, Ban, ngành và địa phương.

đ) Các cấp chính quyền cần có cơ chế, biện pháp hữu hiệu nhằm phát động và động viên toàn xã hội tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và mỗi cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức đảng triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả các bài viết và chương trình phát sóng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những tấm gương người tốt, việc tốt.

e) Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đánh giá hàng năm, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng Sở, Ban, ngành, địa phương và mỗi cơ quan, đơn vị.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, Ban,ngành, địa phương chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông; đưa giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo sự chỉ đạo và kế hoạch thống nhất chung của các Bộ, ngành Trung ương.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các hoạt động để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong hoạt động giữa các cấp chính quyền với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện và cấp xã.

c) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này; Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Định kỳ, hàng năm các Sở, ban ngành tỉnh báo cáo gửi Sở Nội vụ, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐ VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.7
8b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2016
Ngày hiệu lực04/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Trà Vinh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Trà Vinh 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýKim Ngọc Thái
        Ngày ban hành04/11/2016
        Ngày hiệu lực04/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Trà Vinh 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Trà Vinh 2016

           • 04/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực