Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND thi đua khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016 - 2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVIII

Thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015); Chỉ thị số 23/CT-TU ngày 21/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Trong những năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh tiếp tục được duy trì hiệu quả với nhiều hình thức và nội dung đổi mới, tạo động lực cho việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng năm và nhiệm kỳ kế hoạch 05 năm (2011 - 2015). Nền kinh tế của tỉnh giữ được ổn định và tiếp tục phát triển; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh, quốc phòng được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao...

Phát huy những kết quả đã đạt được, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016- 2020) và triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề xuyên suốt "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới thi đua, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu, đẹp, văn minh"; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2. Chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua hàng năm bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, tập trung phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997-01/01/2017) đồng thời chú ý đến việc phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, để tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp, những khâu yếu kém của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thi đua phải động viên cổ vũ mọi tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Tăng cường, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020”. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung phát động các phong trào thi đua nhằm phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành vượt mức kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm phát triển bền vững.

4. Thường xuyên quan tâm phát hiện những nhân tố mới, mô hình mới, tập trung bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng- tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng từ khâu lựa chọn, bình xét suy tôn đến khâu thẩm định thành tích và đề nghị khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời và được dư luận xã hội đồng tình. Khắc phục tình trạng nể nang, né trách, cào bằng, tràn lan và bệnh thành tích trong khen thưởng làm giảm tác dụng của việc khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua theo chuyên đề và thi đua theo đợt ngay tại cơ sở. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

6. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai các chế độ, chính sách về thi đua khen thưởng, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng; đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò trách nhiệm của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Củng cố, kiện toàn bộ máy và nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là chú trọng đổi mới công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng về thi đua, khen thưởng, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác này và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các chính sách về thi đua, khen thưởng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các các đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020).

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm có ý nghĩa tạo nền tảng, tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm kỳ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016, trước mắt, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; phát trin nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực và hiệu quả.

9. Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2016
Ngày hiệu lực13/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND thi đua khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND thi đua khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành13/07/2016
        Ngày hiệu lực13/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND thi đua khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế Phú Thọ 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND thi đua khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế Phú Thọ 2016

           • 13/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực