Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 và thiết bị phá sóng thông tin di động, GPS tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6 tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY CHUẨN DECT 6.0 VÀ THIẾT BỊ PHÁ SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG, GPS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) sử dụng băng tần từ 1.900 MHz - 1.930 MHz có xuất xứ từ Mỹ, Canada, Nhật, Trung Quốc, các nước Mỹ Latin,… và thiết bị phá sóng thông tin di động, GPS (Global Positioning System) hệ thống định vị toàn cầu (sau đây gọi tắt là thiết bị phá sóng) có xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan,… bị cấm sử dụng theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện tình trạng nhiều hộ gia đình sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 (đều có nguồn gốc là hàng xách tay mua từ nước ngoài hoặc do thân nhân từ Mỹ, Canada mang về Việt Nam theo dạng quà tặng) đã gây can nhiễu cho các mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G), làm thiệt hại cho nhà khai thác và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân sử dụng dịch vụ di động 3G tại Đồng Nai; một số cá nhân sử dụng thiết bị phá sóng làm mất an toàn, gián đoạn hoạt động của hệ thống thiết bị thông tin mặt đất đang khai thác hợp pháp tại Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/10/2010 về tăng cường quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện, nhằm ngăn chặn việc lưu thông, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 và thiết bị phá sóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thông tấn, báo chí và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II tổ chức truyên truyền, phổ biến cho Nhân dân các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện, cách thức nhận biết các loại điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 và thiết bị phá sóng; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 và thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

b) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0thiết bị phá sóng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 thiết bị phá sóng không phù hợp với quy hoạch tần số, gây can nhiễu có hại cho các hệ thống thiết bthông tin mặt đất đang khai thác hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II giải quyết can nhiễu các hệ thống thiết bthông tin mặt đất đang khai thác hợp pháp trên địa bàn tỉnh do điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 thiết bị phá sóng gây ra.

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0thiết bị phá sóng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

f) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị này.

2. Sở Công Thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm traxử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng các loại điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

3. Công an tỉnh:

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECTthiết bị phá sóng gây can nhiễu có hại.

b) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã Long khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 thiết bị phá sóng tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

4. Sở Giao thông Vận tải:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành và các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện nhằm nâng cao nhận thức cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải về việc sử dụng thiết bị phá sóng làm mất an toàn, gián đoạn hoạt động của hệ thống thiết bthông tin mặt đất và bị cấm sử dụng theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 Luật Tần số vô tuyến điện.

5. Cục Hải quan tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc nhập khẩu, nhằm ngăn chặn việc lưu thông các loại điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

6. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị này và các văn bản của Nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 và thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp để các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

a) Chỉ đạo Đài Truyền thanh các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các hình thức thông tin, tuyên truyền hiệu quả Chỉ thị này đến từng khu dân cư trên địa bàn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về việc cấm sản xuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 thiết bị phá sóng.

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm traxử lý nghiêm các trường hợp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, lưu thông, sử dụng các điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

8. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông:

a) Giám sát thường xuyên các thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp hệ thống có cảnh báo nhiễu, lập báo cáo can nhiễu gửi Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện xác định nguyên nhân, nguồn gây nhiễu và thực hiện các biện pháp để giải quyết nhiễu có hại.

b) Khuyến cáo người sử dụng không kết nối điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số vào mạng điện thoại cố định do doanh nghiệp cung cấp; kiên quyết chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông với các thuê bao sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 gây can nhiễu, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

9. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân:

a) Nghiêm cấm việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 và thiết bị phá sóng có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về tần số vô tuyến điện của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chấp hành nghiêm túc các hình thức xử lý hành vi vi phạm về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2015
Ngày hiệu lực27/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6 tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6 tỉnh Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành27/05/2015
        Ngày hiệu lực27/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6 tỉnh Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6 tỉnh Đồng Nai

             • 27/05/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực