Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Luật đấu giá tài sản được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Để triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản có hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia đấu giá, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản trong nội bộ cơ quan, đơn vị và nhân dân bằng hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

b) Thực hiện và chỉ đạo cơ quan, tổ chức trực thuộc có tài sản đấu giá (gọi tắt là người có tài sản đấu giá) thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố đối với tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua hình thức đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.

Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm hoạt động lâu năm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử của đơn vị có tài sản hoặc của cơ quan chủ quản.

c) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính, xử lý tài sản là tang vật tịch thu phải thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính, xử lý tài sản là tang vật tịch thu đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế tối đa việc giảm giá trị tài sản.

d) Khi có tài sản đấu giá phải thực hiện việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá và cử người có thẩm quyền tham dự cuộc bán đấu giá tài sản, đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan hỗ trợ Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc niêm yết theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu giá tài sản.

2. Sở Tư pháp

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

b) Xem xét, quyết định việc ghi bổ sung thông tin về tên gọi, mã số doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp đấu giá tài sản cũ trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản đã được chuyển đổi đăng ký hoạt động hoặc được thành lập mới theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/5017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quỹ đất hiện có được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Thẩm định hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý; hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá theo đúng quy định.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật liên quan và tình hình thực tiễn hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương.

c) Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo Điều 60 của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật đất đai về đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản thi hành án; căn cứ danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố và các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm hoạt động lâu năm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản,… để đánh giá, quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của mình hoặc của cơ quan chủ quản.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh giữ nguyên mã số thuế (theo mã số doanh nghiệp) cho doanh nghiệp đấu giá tài sản khi thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Sở Tư pháp.

6. Cục thuế tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với tài sản trúng đấu giá và các khoản thu khác của người trúng đấu giá theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên mã số thuế cho doanh nghiệp đấu giá tài sản khi thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Sở Tư pháp.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn tổ chức đấu giá tài sản sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định pháp luật.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc

Phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đấu giá tài sản theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, quyết định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Hưởng
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản Tiền Giang

             • 16/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực