Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2009 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010.

Thực hiện Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 với các nhiệm vụ chủ yếu như sau :

I. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2010 :

1. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010:

a) Về kinh tế: Các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gở khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả, thu hút đầu tư, phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2010 của tỉnh đạt 10,5 - 11%.

- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy quá trình hồi phục tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ để duy trì phát triển sản xuất cho nông nghiệp, thuỷ sản là một trong những thế mạnh của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, đẩy mạnh theo hướng xuất khẩu và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Quan tâm, tạo mọi điều kiện để tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là các ngành hàng tiểu thủ công nghiệp truyền thống và các ngành dịch vụ có tiềm năng của tỉnh. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp.

- Tiếp tục điều hành giá cả theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, nâng giá kiếm lời bất chính.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, cơ sở tín dụng trong tỉnh thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt của Chính phủ góp phần ổn định kinh tế trong tỉnh.

- Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, tập trung giải ngân nhanh và có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nhất là nguồn vốn trái phiếu chính phủ, ngân sách, tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước. Huy động, thu hút tối đa nguồn vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư vào các dự án, công trình trọng điểm, có quy mô lớn và các công trình hạ tầng quan trọng phục vụ nhu cầu phát triển trong tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ở các làng nghề truyền thống, doanh nghiệp ở nông thôn, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp đời sống của nhân dân. Đồng thời xây dựng các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh về tiếp cận tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ, xúc tiến thị trường, thông tin …

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu.

b) Về phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực khác :

- Tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong tỉnh; tăng cường tiếp thu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến của trong và ngoài nước.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Tăng cường mở rộng xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực trong xã hội đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá và thể dục thể thao.

- Tập trung các giải pháp thực hiện công tác đào tạo nghề, đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao để đáp ứng nhu cầu phát triển và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp đòi hỏi trình độ công nghệ cao tại các khu công nghiệp của tỉnh. Thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học sinh học nghề có hoàn cảnh khó khăn được vay ưu đãi để học tập và triển khai thực hiện các chính sách về đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên.

- Nhanh chóng triển khai công tác đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho mạng lưới, hệ thống y tế trong tỉnh thông qua các dự án đầu tư đã và đang được triển khai; phát triển và nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng có khả năng phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và giá các loại dược phẩm theo qui định của nhà nước.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ thiết thực cho những đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn theo chỉ đạo Chính phủ. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của pháp luật.

- Tăng cường giải quyết có hiệu quả các vấn đề về tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông.

c) Về bảo vệ môi trường :

- Tích cực thực hiện các biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường, khắc phục có hiệu quả những nơi môi trường bị ô nhiễm trong các khu công nghiệp, các khu dân cư, các khu vực sản xuất, kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, vận động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

d) Về cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng:

- Tiếp tục thực hiện đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho nhân dân địa phương, tạo môi trường thông thoáng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Tích cực thực hiện các bước để hoàn thành Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi tiêu công trong các công sở, cắt giảm các dự án đầu tư xây dựng cơ bản không hiệu quả, không có tính bức thiết trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của nhà nước.

e) Về quốc phòng an ninh : Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

2. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 :

Các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách, định mức và các văn bản hướng dẫn có liên quan trên cơ sở bám sát dự báo tình hình, nhiệm vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2010. Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 phải gắn với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 của tỉnh.

a) Về thu ngân sách nhà nước năm 2010:

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 phải phấn đấu tăng tối thiểu 20% so với kết quả thu năm 2009. Các nguồn thu phải căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 – 2010 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và các văn bản có liên quan (Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ,...) về một số giải pháp thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

b) Về chi ngân sách nhà nước năm 2010 :

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2010 phải được xây dựng trên cơ sở cân đối nguồn thu và các quy định pháp luật về chế độ, chính sách, định mức hiện hành, đảm bảo cân đối phục vụ thực hiện đầy đủ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán.

c) Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, trên cơ sở dự toán số thu, lập dự toán chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các khu tái định cư; ưu tiên bố trí đủ kinh phí thực hiện Dự án VLAP (Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam) trên địa bàn tỉnh.

d) Đối với nguồn thu Xổ số kiến thiết sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện quản lý thu chi qua ngân sách nhà nước (không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước). Tập trung bố trí vốn từ nguồn thu Xổ số kiến thiết cho hai lĩnh vực giáo dục và y tế (trong đó sử dụng tối thiểu 20% để thực hiện đề án kiên cố hoá trường, lớp và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2009 - 2012), số còn lại đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác của tỉnh.

e) Chủ động dành nguồn để chi thực hiện cải cách tiền lương theo các nguyên tắc đã áp dụng trong năm 2009.

f) Xây dựng kế hoạch huy động và thanh toán các nguồn vốn vay cho đầu tư phát triển theo đúng quy định của Luật ngân sách và Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

g) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, tình hình thực hiện dự toán đối với các khoản bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh năm 2009, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan căn cứ các chính sách, chế độ hiện hành, xây dựng dự toán chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng đề nghị bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương theo quy định.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2010:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ Chỉ thị số 756/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị này phải khẩn trương đánh giá, tổng hợp tình hình ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đúng theo nội dung và thời gian quy định để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Căn cứ Chỉ thị số 756/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị này hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 theo nội dung và thời gian quy định.

- Chủ trì phối hợp với Cục Thống kê tỉnh dự thảo báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư phát triển năm 2010 của tỉnh; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, báo cáo UBND tỉnh trước 12/7/2009, để UBND tỉnh tổng hợp gửi báo cáo về Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trước ngày 20/7/2009.

3. Sở Tài chính:

- Căn cứ Chỉ thị số 756/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị này hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu năm 2010 theo đúng nội dung và thời gian quy định.

- Căn cứ Thông báo của Bộ Tài chính về số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010, chủ trì kết hợp với Cục thuế dự thảo, lập dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu năm 2010 của tỉnh, kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2009 – 2011 (đối với 4 sở tham gia thí điểm), báo cáo về UBND tỉnh trước 12/7/2009 để UBND tỉnh tổng hợp gởi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20/7/2009.

4. Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu năm 2009; xây dựng định hướng phát triển kế hoạch kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư, dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu năm 2010 theo nội dung và thời gian quy định.

5. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị này; bố trí sắp xếp thời gian cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, phải đảm bảo báo cáo Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đúng thời gian quy định.

(Đính kèm Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

Nơi nhận :
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị;
- Sở Tài chính, sở KH&ĐT;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- BLĐVP, Phòng KTTH, KTN, TH, VX;
- Lưu VT, 1.05.02;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2009
Ngày hiệu lực03/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành23/06/2009
        Ngày hiệu lực03/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2010

           • 23/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực