Chỉ thị 1364/CT-UBND

Chỉ thị 1364/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1364/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Kiên Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2016 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn của Trung ương. Từ đầu năm đến nay các Sở, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến cuối tháng 4/2016, một số Sở, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân khá tốt như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Trường Cao đng Sư phạm Kiên Giang,... và các địa phương như: Giồng Riềng, Tân Hiệp, An Minh,...

Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị giải ngân rất thấp (cá biệt có một số đơn vị chưa có giá trị giải ngân) như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải,... và các địa phương: Giang Thành, Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương, U Minh Thượng,... Từ đó, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh thấp hơn so với cùng kỳ 2015. Đ đy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án, kịp thời tháo gcác khó khăn vướng mắc nhằm thực hiện tốt kế hoạch XDCB năm 2016,

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là cấp huyện) và các chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương, các chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; kịp thời lập hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn ngay sau khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, không đtồn đọng hồ sơ thanh toán khối lượng. Trong đó:

1.1. Chủ đầu tư

a) Tiến hành rà soát các dự án, công trình đang thi công, xem xét tiến độ thực hiện so với hợp đồng để xử phạt nghiêm các nhà thầu nếu để xảy ra chậm tiến độ mà nguyên nhân chính là do lỗi của nhà thầu; đồng thời, lập lại tiến độ thực hiện của từng gói thầu, hạng mục công trình để quản lý chặt chẽ hơn và căn cứ vào đó để xử phạt nếu vi phạm.

b) Rà soát lại quy trình, thủ tục, hồ sơ các dự án khởi công mới xem còn thiếu những thủ tục gì để chỉ đạo thực hiện bổ sung khẩn trương; chậm nhất đến hết tháng 8/2016 phải hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu các dự án khởi công mới, nếu không hoàn thành thì sẽ chuyển vốn cho các dự án khác.

1.2. Ban Quản lý dự án

Hiện nay, một số Ban Quản lý dự án có năng lực kém, hiệu quả hoạt động không cao. Vì vậy, yêu cầu các Sở, ngành; UBND cấp huyện rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ của Ban Quản lý dự án thuộc cấp mình quản lý; sắp xếp, điều chuyển những cán bộ làm việc không hiệu quả; nếu phát hiện cán bộ Ban Quản lý nhũng nhiễu thì phải kiên quyết xử lý theo quy định. Thực hiện quán triệt tinh thần, thái độ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ quản lý dự án của các cán bộ tại các cuộc họp cơ quan, chi bộ đnâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao.

1.3. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng: Đây là nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, yêu cầu chủ đầu tư phải thường xuyên làm việc với địa phương để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải hết sức hỗ trợ, đẩy nhanh công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai dự án.

2. Quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, đặc biệt là các công trình do nhà thầu nhỏ thực hiện.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân hết vốn kế hoạch đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn thuộc kế hoạch XDCB năm 2015 được chuyển nguồn sang năm 2016 tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; nếu đến hết năm 2016 vẫn chưa giải ngân thì không cho chuyn tiếp.

4. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán hoàn thành các công trình, dự án theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cần thiết để đẩy nhanh việc quyết toán các công trình, dự án còn vướng mắc thì có th thuê kim toán độc lập làm cơ sở thẩm định, quyết toán.

5. Các Sở chuyên ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Kho bạc Nhà nước) quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban Quản lý giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân các huyện: An Biên, Giang Thành, Gò Quao, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Phú Quốc và thành phố Rạch Giá sớm hoàn thành phê duyệt danh mục công trình giao thông nông thôn theo tiêu chí; gửi về các Sở, ngành tỉnh đtheo dõi và làm cơ sở cấp phát vốn. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thị xã khn trương phê duyệt danh mục các công trình nông thôn mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và gửi danh mục được duyệt về Sở, ngành tỉnh theo thời hạn quy định tại Quyết định này.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Giao thông vận tải: Tập trung chỉ đạo triển khai các công trình trọng điểm như: Đường Tỉnh 964, HTTL PVNT thủy sản Vàm Răng - Ba Hòn, cống Sông Kiên,... khẩn trương đôn đốc các nhà thầu sớm lập khối lượng hoàn thành, tổ chức nghiệm thu giai đoạn và làm thủ tục giải ngân vốn. Đối với các công trình khởi công mới phải sớm tchức đấu thầu đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch trong năm.

8. Sở Y tế: Phải thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình bệnh viện tuyến huyện, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương làm hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành. Chỉ đạo đy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.020 giường, Khoa nội B - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Lao, Bệnh viện Sản - Nhi,...

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Sớm tổ chức đấu thầu các dự án khởi công mới, phối hợp với các ngành và địa phương giải quyết vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án trọng điểm như: Nhà thi đấu đa năng; đường quanh núi Hòn Đất và đường vào Hang Tiền.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư rà soát lại kế hoạch vốn trung hạn, nhất là các công trình đăng ký vốn Trung ương, ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia,... để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với thông báo vốn của Trung ương. Chỉ trì phối hợp với các Sở ngành có liên quan tham mưu thành lập Đoàn công tác liên ngành và trong tháng 6/2016 tiến hành kiểm tra tiến độ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các ngành và địa phương trong việc thực hiện kế hoạch XDCB năm 2016, kịp thời báo cáo Thường trực UBND tỉnh các trường hợp vượt thẩm quyền.

11. Sở Tài chính: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác lập, thm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công tác quyết toán của các Sở, ngành và địa phương.

12. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư trong quá trình giải ngân vốn đầu tư; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm tình hình giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh của các Sở, ngành, địa phương và các công trình, dự án trọng điểm.

Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- VQG Phú Quốc, VQG
U Minh Thượng;
- Đài PT&TH Kiên Giang, Website KG;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, dvbang (
01b), “HT”.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1364/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1364/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1364/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 1364/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Kiên Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1364/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Kiên Giang 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1364/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 1364/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Kiên Giang 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1364/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Kiên Giang 2016

              • 13/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực