Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý sử dụng pháo vũ khí vật liệu nổ Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO, VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Trong nhng năm qua, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, mua, bán, vận chuyn, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép vẫn diễn ra phức tạp, nht là vào dịp Tết Nguyên đán, nguyên nhân chủ yếu là do: tập quán đốt pháo đón giao thừa vẫn tồn tại trong một bộ phận nhân dân; việc sản xuất, mua, bán, vận chuyển pháo mang lại lợi nhuận cao; ý thức chấp hành của một số thanh thiếu niên có lúc, có nơi chưa nghiêm; hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự có hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ; Thông tư s 08/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 36/CP của Chính phủ; Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/CP, Pháp lệnh số 16/UBTVQH đến các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/CP, Pháp lệnh số 16/UBTVQH cơ sở.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc phòng ngừa, đu tranh; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng đcó biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, VK, VLN.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân để mọi người nắm rõ các quy định về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN cùng những nguy cơ và tác hại của việc sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng tr, sử dụng pháo trái phép. UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại các địa bàn trọng đim; tập trung đưa tin, bài về công tác bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm về pháo, VK, VLN trên địa bàn toàn tỉnh.

- SGiáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trên địa bàn tỉnh kết hợp với lực lượng Công an cơ sở thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa lồng ghép tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến pháo với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn.

- Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc phi hp với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt Nghị định 36/CP, Pháp lệnh số 16/UBTVQH về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các cấp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghđịnh 36/CP về quản lý, sử dụng pháo và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về qun lý, sử dụng pháo, VK, VLN.

3. Sở Công thương, Chi cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an tỉnh có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, các trung tâm thương mại và các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháo, VK, VLN.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng chính quyền cơ sở tập trung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tng lớp nhân dân quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT. Mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, cam kết không sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN và mạnh dạn phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm. Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả và kịp thời phát hiện, bắt giữ, xlý mọi trưng hợp vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, VK, VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm.

- Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án về sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi tổ chức bắn pháo hoa trong các dịp lễ, tết phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 36/CP của Chính phủ, đảm bảo ANTT, an toàn, tiết kiệm.

6. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, báo cáo thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) đtổng hợp báo cáo theo quy định. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý đxảy ra việc sản xuất, mua, bán, vận chuyn, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép mà không được phát hiện, xử lý kịp thời thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để b/c
- Bộ Công an; Để b/c
- TT t
nh ủy; Để b/c
- TT HĐND tỉnh; Để b/c
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý sử dụng pháo vũ khí vật liệu nổ Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý sử dụng pháo vũ khí vật liệu nổ Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý sử dụng pháo vũ khí vật liệu nổ Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý sử dụng pháo vũ khí vật liệu nổ Hải Dương

           • 20/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực