Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định dưới đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các quyết định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, 2018-2020, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành,... và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công các năm 2016- 2018, ước thực hiện 2019 và dự kiến năm 2020, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức đánh giá và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, địa phương theo từng nguồn vốn trên cơ sở bám sát các nội dung chỉ đạo tại Mục I - Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

II. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

1. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020), các nhiệm vụ còn lại cần xử lý chuyển tiếp và dự kiến nguồn lực, nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn của 5 năm; việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) phải đảm bảo mục tiêu thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) và đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc:

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của tỉnh và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ theo những nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) được cấp thẩm quyền quyết định. Trong đó tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, có tính kết nối và lan tỏa, không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư; ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công.

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện giai đoạn 2021-2025; bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn;

- Bảo đảm quản lý tập trung thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư.

2. Rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, lập danh mục dự án đang đầu tư theo từng nguồn vốn; chia ra nhóm các dự án: (i) Danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; (ii) Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020; (iii) Danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm.

3. Rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản và số vốn ứng trước

Tổng hợp, rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nếu còn), số vốn ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 còn lại phải thu hồi trong giai đoạn 2021 - 2025; số vốn ứng trước phát sinh trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn để thu hồi (nếu có).

4. Lập danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án đầu tư công

Trên cơ sở các căn cứ và các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng; Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố sắp xếp thứ tự ưu tiên và đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;

b) Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

c) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;

d) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

đ) Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

e) Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau:

- Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định.

- Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định.

- Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021- 2025) đảm bảo đúng quy định, tiến độ thực hiện; phối hợp các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tổ chức đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) và lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm (2021-2025) của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để trình cấp thẩm quyền theo đúng trình tự và thời gian quy định.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, sở, ngành liên quan và các địa phương dự kiến nguồn thu và cân đối thu - chi ngân sách nhà nước trong kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), trong đó xác định số vốn chi đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu và các cân đối tài chính có liên quan trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan lập, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) theo quy định.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát thực tế tình hình của đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) đảm bảo yêu cầu, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, KTKH.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2019
Ngày hiệu lực18/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(27/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành18/09/2019
        Ngày hiệu lực18/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (27/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Bình

            • 18/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực