Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND triển khai thi hành Luật phí lệ phí Quảng Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Theo quy định của Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí. Để đảm bảo thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thống nhất, đúng quy định; UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, sau đây:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh ban hành, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

2. Việc rà soát các khoản phí, lệ phí thực hiện theo các nguyên tắc, sau đây:

a) Rà soát các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành cho đến nay và đối chiếu với danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí.

b) Các khoản phí, lệ phí đang thu hiện hành, nhưng không có trong danh mục phí, lệ phí kèm theo Luật phí và lệ phí, thì chấm dứt thu kể từ ngày 01/01/2017 và thực hiện kê khai, quyết toán số tiền phí, lệ phí đã thu, đã sử dụng trước đó theo quy định.

c) Các khoản phí, lệ phí đang thu hiện hành, nhưng theo Luật phí và lệ phí chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá, thì chấm dứt thu kể từ ngày 01/01/2017 và thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

d) Đối với các khoản phí, lệ phí đang thu hiện hành và được tiếp tục thực hiện theo Luật phí và lệ phí; yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng trong thời gian qua; xây dựng phương án, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật phí và lệ phí.

3. Triển khai các loại phí, lệ phí mới theo Luật phí và lệ phí: Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu Luật phí và lệ phí về một số loại phí mới (so với Pháp lệnh) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh như: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,… và căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh, sự cần thiết phải ban hành quy định khẩn trương xây dựng phương án thu, nộp quản lý và sử dụng gởi Sở Tài chính.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 668/UBND-KTTH ngày 23/02/2016.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí đến người dân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam chịu trách nhiệm bố trí thời lượng chương trình phát thanh và trang báo phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tổng hợp gởi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (B/c);
- Bộ TC (B/c);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH Q.Nam, Báo Q.Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, VX, KTN, KTTH (Mỹ).
(D:\My\Cong van\Chi thi\Chiỉ thị triển khai Luật phí và lệ phí 2016.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND triển khai thi hành Luật phí lệ phí Quảng Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND triển khai thi hành Luật phí lệ phí Quảng Nam 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND triển khai thi hành Luật phí lệ phí Quảng Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND triển khai thi hành Luật phí lệ phí Quảng Nam 2016

             • 03/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực