Chỉ thị 31/CT-UBND

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Ninh Thuận 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Bán hàng đa cấp hoạt động manh mún tại Ninh Thuận vài năm sau khi được chính thức thừa nhận tại Việt Nam vào năm 2005, đến nay, hoạt động này đã có những bước phát triển với sự tham gia phân phối của hàng trăm người với nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, hoạt động bán hàng đa cấp trên cả nước biến tướng diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, gây hoang mang trong dư luận xã hội và gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự và quyền lợi của nhân dân, nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thc đa cấp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời;

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa gửi hồ sơ thông báo (hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo) đến Sở Công Thương; công bố công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm bằng hình thức phù hợp trên trang Web ngành Công Thương;

d) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước;

- Phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp.

đ) Phối hợp Bộ, ngành Trung ương tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh để từ đó tuân thủ các quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về pháp luật bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng;

g) Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh sách Doanh nghiệp thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; thông báo của Bộ Công Thương về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; công bố bằng phương thức phù hợp danh sách các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp đã bị xử lý vi phạm trên trang Web ngành Công Thương để phục vụ các đơn vị có liên quan trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, gian lận thương mại buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, huy động tài chính trái phép, kinh doanh trái phép,... trên địa bàn tỉnh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phn răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

b) Thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, rút ra phương thức, thủ đoạn phạm tội để thông báo, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, phát hiện những điểm không phù hợp, bất cập trong quy định của pháp luật để phối hợp Sở Công Thương kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để người dân tham gia kinh doanh thuận lợi và an toàn;

c) Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác phòng ngừa và đu tranh chng tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

3. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp;

b) Phối hợp với Sở Công Thương rà soát các quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền sửa đi, bổ sung kịp thời.

4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định, đặc biệt chú trọng vào sản phẩm phân bón.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tuyên truyền để triển khai các chương trình truyền thông về phổ biến pháp luật đối với bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp;

b) Chỉ đo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp và cảnh báo cho người dân về hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, biến tướng. Qua đó phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp;

c) Mở chuyên mục để đăng tải, cập nhật các văn bản, thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

8. Cục Thuế tỉnh: Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tnh. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của các ngành thì kịp thời cung cấp thông tin để các ngành xử lý theo quy định của pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với mọi loại hình như dịch vụ và các hình thức kinh doanh đa cấp trái pháp luật khác trên địa bàn, trong đó chú trọng vào các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo;

b) Tổ chức tuyên truyền, phbiến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân, người tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;

c) Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp để nâng cao năng lực, nghiệp vụ trong giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

10. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý được phân công tại Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện trách nhiệm được giao.

b) Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như Khoản 10;
- Bộ Công Thương;
- Cục Quản lý Cạnh tranh;
- CT, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, NC;
- Lưu: VT, KT. Nam.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2016
Ngày hiệu lực22/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 31/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 31/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Ninh Thuận 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Ninh Thuận 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành22/12/2016
        Ngày hiệu lực22/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 31/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Ninh Thuận 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Ninh Thuận 2016

              • 22/12/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/12/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực