Công văn 10187/BNN-CN

Công văn 10187/BNN-CN năm 2016 bổ sung giống bò lai Zêbu ¾ máu ngoại được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10187/BNN-CN bổ sung giống bò lai Zêbu được hưởng ưu đãi hỗ trợ theo 210/2013/NĐ-CP 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10187/BNN-CN
V/v bổ sung giống bò lai Zêbu ¾ máu ngoại được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp Công văn số 997/UBND-KTN ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung giống bò ¾ lai Zêbu được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Các giống bò thịt cao sản có tên trong Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ từ ngân sách khi đáp ứng theo các điều kiện quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Trong đó: Các giống bò thuộc nhóm bò Zêbu bao gồm: Brahman, Red Sindhi, Sahiwal đều được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT không quy định về mức độ thuần chủng và tỷ lệ máu lai của các giống bò trên.

2. Theo Thông tư số 210/2013/NĐ-CP">43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ: Sản phẩm chăn nuôi bao gồm giống gia súc như bò thịt có trong Danh mục sản phẩm được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, giống bò lai Zêbu ¾ máu ngoại là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Thuộc tính Công văn 10187/BNN-CN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10187/BNN-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/12/2016
Ngày hiệu lực 02/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10187/BNN-CN bổ sung giống bò lai Zêbu được hưởng ưu đãi hỗ trợ theo 210/2013/NĐ-CP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10187/BNN-CN bổ sung giống bò lai Zêbu được hưởng ưu đãi hỗ trợ theo 210/2013/NĐ-CP 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10187/BNN-CN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Vũ Văn Tám
Ngày ban hành 02/12/2016
Ngày hiệu lực 02/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10187/BNN-CN bổ sung giống bò lai Zêbu được hưởng ưu đãi hỗ trợ theo 210/2013/NĐ-CP 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 10187/BNN-CN bổ sung giống bò lai Zêbu được hưởng ưu đãi hỗ trợ theo 210/2013/NĐ-CP 2016

  • 02/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực