Công văn 1044/CT-TTHT

Công văn 1044/CT-TTHT năm 2018 về doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1044/CT-TTHT 2018 doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/CT-TTHT
V/v doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 1172/PC-TCT ngày 21/12/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Thanh Huyền (số phiếu 1215-06/BTC-THTK) ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “độc giả”) hỏi về doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế:

+ Tại Điều 3 quy định về nguyên tắc kinh doanh đặt cược:

“Điều 3. Nguyên tắc kinh doanh đặt cược

1. Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định này mới được kinh doanh đặt cược.

...”

+ Tại Điều 24 quy định về điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó:

“Điều 24. Điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó

1. Chỉ có doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó theo quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định này mới được tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó và kết quả được sử dụng để kinh doanh đặt cược.

...”

+ Tại Mục 1 Chương IV quy định về điều kiện, quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó.

+ Tại Khoản 1 Điều 79 quy định về điều khoản chuyển tiếp:

“1. Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó hoặc có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành và đã tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó (kể cả việc cho phép thí điểm) được tiếp tục hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trường hợp có nhu cầu, doanh nghiệp làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó theo quy định sau:

...”

Căn cứ quy định trên thì kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP nêu trên mới được tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó và kết quả được sử dụng để kinh doanh đặt cược.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế (để báo cáo);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Thuộc tính Công văn 1044/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1044/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 1044/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1044/CT-TTHT 2018 doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1044/CT-TTHT 2018 doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1044/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1044/CT-TTHT 2018 doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1044/CT-TTHT 2018 doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó Hà Nội

            • 08/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực