Công văn 1688/UBND-TM

Công văn 1688/UBND-TM năm 2015 về tăng cường công tác quản lý nợ công và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1688/UBND-TM 2015 quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc
------------------

Số: 1688/UBND-TM
Về tăng cường công tác quản lý nợ công và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố;
-
Ch tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
-
Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc Thành phố.

 

Căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý nợ công, trong thời gian qua, Thành phố đã chủ động huy động các ngun lực trong và ngoài nước đ bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Nguồn vốn vay trong và ngoài nước (thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, tạm ứng Kho bạc Nhà nước, vay lại nguồn vốn vay nước ngoài ca Chính phủ...) là một trong những nguồn tài chính quan trọng cho đầu tư phát triển, nhất là cơ sở hạ tầng của Thành phố. Từ ngun vốn vay này, nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tng kỹ thuật ngày càng khang trang, hiện đại hơn, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng và chuyn dịch cơ cấu kinh tế Thành phố.

Việc huy động vốn cho đầu tư phát triển của Thành phố đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hưng dẫn dưới Luật. Hàng năm Thành phố đu chủ động b trí kế hoạch ngân sách để trả nợ đầy đủ, đúng hạn, theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phát sinh, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tuy nhiên, do quy định về phân cấp quản lý, việc theo dõi các khoản nợ trong nước và nợ nước ngoài hiện còn ri rạc, chưa thống nhất đầu mối chung, dẫn đến công tác tổng hợp, tham mưu quản lý còn nhiều khó khăn.

Triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc Thành phố tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Tính đúng, tính đủ nợ công theo quy định, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Chủ động bố trí nguồn vốn để đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch.

2. Từ năm 2015, tất cả các khoản vay mới của ngân sách Thành phố, chủ dự án và doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Luật Đu tư công đều phải đăng ký với Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát thực hiện các chỉ tiêu giới hạn nợ công, nợ Chính phủ và nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ trên nguyên tắc xác định rõ cơ chế tài chính (cấp phát, cho vay lại) trước khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư và đảm bảo trong giới hạn cho phép.

3. Các chủ dự án, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố:

- Tổ chức tốt việc thực hiện dự án, nhất là khâu chuẩn bị, giải phóng mặt bng, thm định, quy hoạch, kế hoạch, quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự án công trình, lựa chọn nhà thầu, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, rút ngắn thời gian hoàn vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm thiu chi phí vay.

- Không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, hợp đồng sử dụng nguồn vốn vay công. Trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định thì cơ quan ra quyết định phê duyệt điều chỉnh tng mức đầu tư, hợp đồng phải đảm bảo cân đi đủ vn đi ứng trong dự toán được giao để thực hiện.

- Có trách nhiệm báo cáo và đăng ký kế hoạch trả nợ (bao gồm nợ gốc, nợ lãi và các loại phí) hàng năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có cơ sở cân đối, trình y ban nhân dân Thành phố bố trí kế hoạch vốn để trả nợ. Đối với các khoản tự vay tự trả, các chủ dự án, các doanh nghiệp phải đảm bảo trả nợ đy đủ, đúng hạn. Bố trí đủ mức vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định; kiềm chế gia tăng nợ xấu, hạn chế tối đa phát sinh nợ quá hạn, đảm bảo thực hiện theo đúng các cam kết.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện dự án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố, các chủ dự án và cơ quan liên quan:

- Xây dựng Quy chế quản lý nợ chính quyền địa phương (bao gồm khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ), trình y ban nhân dân Thành ph trong Quý II năm 2015.

- Hướng dẫn các chủ dự án, các doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện dự án, vay nợ, giải ngân, sử dụng vốn vay, kế hoạch vay và trả nợ vay định kỳ hàng quý và hàng năm, gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp.

- Tổng hợp tình hình nợ vay (bao gồm nợ trong nước và nợ nước ngoài), báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ hàng năm và đột xuất; đảm bảo cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, kịp thời cho Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo, công khai nợ công theo quy định.

- Căn cứ tình hình thị trường và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015 để bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển cho các công trình, dự án trên địa bàn Thành ph.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình sử dụng vốn vay của các chủ dự án, các doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vn chủ sở hữu của các doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo y ban nhân dân Thành ph xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Sở Tài chính;
-
VPUB: CVP, các PVP;
-
Phòng TCTMDV;
-
Lưu: VT, (TM/Cg).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Thuộc tính Công văn 1688/UBND-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1688/UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2015
Ngày hiệu lực01/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1688/UBND-TM 2015 quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1688/UBND-TM 2015 quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1688/UBND-TM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành01/04/2015
        Ngày hiệu lực01/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1688/UBND-TM 2015 quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1688/UBND-TM 2015 quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công Hồ Chí Minh

         • 01/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực