Công văn 1802/TTg-ĐMDN

Công văn 1802/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1802/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (các công văn số: 6344/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2018, 8580/UBND-KT ngày 29 tháng 10 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8242/BKHĐT-PTDN ngày 19 tháng 11 năm 2018), Tài chính (công văn số 14907/BTC-TCDN ngày 29 tháng 11 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 8964/BNN-QLDN ngày 19 tháng 11 năm 2018), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4919/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21 tháng 11 năm 2018), Tư pháp (công văn số 4492/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 11 năm 2018), Nội vụ (công văn số 5689/BNV-TCBC ngày 21 tháng 11 năm 2018), Xây dựng (công văn số 2923/BXD-KHTC ngày 21 tháng 11 năm 2018) về việc đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 03 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 -2020 gồm:

- Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng.

- Nhà khách Cà Mau.

- Trung tâm Giống nông nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau:

- Thực hiện chuyển 03 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ vốn nhà nước cần nắm giữ nếu cần thiết.

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 ca Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật liên quan.

- Tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

3. Đối với Ban Quản lý các cảng cá và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các công văn nêu trên (kèm theo), báo cáo li Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập này thành công ty cổ phần./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&ĐT, T
ài chính, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT
16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Thuộc tính Công văn 1802/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1802/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(23/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1802/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 1802/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1802/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1802/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành17/12/2018
        Ngày hiệu lực17/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (23/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1802/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1802/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần

           • 17/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực