Công văn 1943/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 1943/BGDĐT-KHCNMT năm 2016 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1943/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1943/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bo vệ môi trường năm 2017

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” trong các cơ sở giáo dục năm 2017, Công văn số 1258/BTNMT-KH ngày 08 tháng 4 năm 2016 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành, Công văn s 2188/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động hưng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2015, Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm học năm 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các cấp học năm 2015 - 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2015, ước thực hiện năm 2016 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017, như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2015 và ước thực hiện năm 2016

1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”:

- Công tác quản lý, chỉ đạo trin khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường và nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” như tích hợp/lồng ghép nội dung giáo dục bo vệ môi trường vào các môn học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa về bảo vệ môi trường trong các cấp học thuộc phạm vi qun lý của đơn vị.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên về phương pháp tích hợp/lng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào trong các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo (số lượng giáo viên các cấp học được tập hun ở địa phương, số lượng tài liệu được cung cấp, s lượng các trường trin khai nội dung giáo dục bảo vệ môi trường).

- Xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy - học tập về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, các hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường trong đơn vị.

3. Các hoạt động khác nhằm tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường.

II. Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

1. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”.

- Xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng, băng hình về bảo vệ môi trường, cho các cấp học và các trình độ đào tạo.

- Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các môn học) cho giáo viên, giảng viên.

- Tổ chức hội thảo và tổ chức các hoạt động khác như tổ chức các cuộc thi, tổ chức sáng tác tranh cổ động về chủ đề bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đi khí hậu.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động hưng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Các nhiệm vụ về bo vệ môi trường và giáo dục bo vệ môi trường năm 2017 được xây dựng và tổng hợp theo biểu mẫu hướng dẫn phụ lục kèm theo công văn này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về tình hình hoạt động triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2015, ước thực hiện năm 2016, kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2016 theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) và gửi bản điện tử theo địa chỉ email: nkdung@moet.edu.vn.

Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo đúng thời hạn nêu trên để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, xét duyệt, xây dựng kế hoạch gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để b/c);
- Website của Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Phụ lục

........ : ………………….

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Công văn số ……….., ngày ... tháng ... năm 2016 của …………….)

1. Tên nhiệm vụ, dự án, đề án:

2. Quản lý dự án:

- Cơ quan quản lý:

- Cơ quan chủ trì:

- Cơ quan phối hợp:

3. Thời gian thực hiện

4. Dự kiến kinh phí

5. Các căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện dự án

6. Mục tiêu của dự án

7. Phạm vi, quy mô của dự án

8. Địa Điểm thực hiện dự án

9. Phương pháp thực hiện dự án

10. Nội dung thực hiện dự án

11. Tiến độ thực hiện dự án

12. Dự kiến kết quả sản phẩm, địa chỉ bàn giao sử dụng

13. Dự toán chi Tiết kinh phí thực hiện dự án

 

 

Đơn vị đăng ký dự án
(Ký tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Công văn 1943/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1943/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực05/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1943/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1943/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1943/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành05/05/2016
        Ngày hiệu lực05/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1943/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1943/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017 2016

           • 05/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực