Công văn 2023/TCHQ-TXNK

Công văn 2023/TCHQ-TXNK năm 2019 về thủ tục phá sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2023/TCHQ-TXNK 2019 thủ tục phá sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2023/TCHQ-TXNK
V/v thủ tục phá sản

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 356/HQĐNa-TXNL ngày 5/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về tình hình giải quyết thủ tục phá sản Công ty TNHH KL Texwell Vina (gọi tắt là Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc ấn định thuế:

Theo Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 01/2019/QĐ-TBPS của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH KL Texwell Vina bị "xóa tên doanh nghiệp theo quy định của Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan". Do đó, trường hợp Quyết định số 01/2019/QĐ-TBPS có hiệu lực thì Công ty TNHH KL Texwell Vina không còn tồn tại nên không còn chủ thể để ra quyết định ấn định thuế đối với máy móc, thiết bị miễn thuế để tạo tài sản cố định và nguyên liệu để gia công hàng xuất khẩu còn tồn theo sổ sách của doanh nghiệp này.

2/ Về hồ sơ xóa nợ thuế:

- Khoản 1 Điều 108 Luật phá sản số 51/2014/QH13 quy định: "1. Quyết định tuyên b doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Tên của Tòa án nhân dân; họ và tên Thm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

d) Căn cứ của việc tuyên bố phá sản;

g) Thanh lý tài sản và bán đu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã;

h) Phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên b phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 của Luật này;"

- Khoản 3 Điều 136 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 69 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định một trong các thành phần của hồ sơ xóa nợ là: “b) Tùy từng trường hợp, hồ sơ xóa nợ phải có tài liệu, chứng từ sau:

b.1) Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tuyên bố phá sản doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Quản lý thuế: 01 bản chụp;

Theo quy định trên, tại Quyết định tuyên bố phá sản đã bao gồm phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản. Vì vậy, trường hợp giá trị tài sản của Công ty TNHH Texwell Vina không đủ để thanh toán các khoản nợ cho cơ quan hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, khoản 21 và khoản 22 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 66, Điều 67 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11), Điều 32 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Điều 136 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 69 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC hoàn thiện hồ sơ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để xem xét xóa nợ theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn D
ương Thái (để b/c);
- Cục trưởng Cục Thu
ế XNK (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Thuộc tính Công văn 2023/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2023/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2019
Ngày hiệu lực08/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(15/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2023/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 2023/TCHQ-TXNK 2019 thủ tục phá sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2023/TCHQ-TXNK 2019 thủ tục phá sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2023/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành08/04/2019
        Ngày hiệu lực08/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (15/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2023/TCHQ-TXNK 2019 thủ tục phá sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2023/TCHQ-TXNK 2019 thủ tục phá sản

           • 08/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực