Công văn 224/TCT-CS

Công văn 224/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 224/TCT-CS 2019 chính sách thu tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4069/CT-QLĐ ngày 26/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về thu tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

“4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.”

- Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 88/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất quy định:

+ Tại Điều 3 quy định:

"Điều 3. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước

giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng

đất

“1. Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính).

4. Giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư này đối với trường hợp có các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.”

+ Tại khoản 4 Điều 9 quy định:

“Điều 9. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

4. Thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các Khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan thuế và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với các Khoản nghĩa vụ tài chính chậm nộp.”

+ Tại khoản 2 Điều 11 quy định:

“Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan tài chính

2. Xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến”.

+ Tại khoản 2 Điều 12 quy định:

“Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan thuế

2. Tiếp nhận thông tin về các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiên thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty cổ phần Hoàng Nguyên được Nhà nước giao đất để xây dựng Khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Thái Bình. Ngày 11/01/2018, Cục thuế ban hành Thông báo số 135/TB-CT về việc nộp tiền sử dụng đất Trường hợp Công ty cổ phần Hoàng Nguyên chậm nộp tiền sử dụng đất vào NSNN theo thông báo của cơ quan thuế thì Công ty phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Vì vậy, đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thái Bình nêu tại công văn số 4069/CT-QLĐ ngày 26/10/2018 là chưa có cơ sở.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC -TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 224/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu224/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2019
Ngày hiệu lực17/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 224/TCT-CS

Lược đồ Công văn 224/TCT-CS 2019 chính sách thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 224/TCT-CS 2019 chính sách thu tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu224/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành17/01/2019
        Ngày hiệu lực17/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 224/TCT-CS 2019 chính sách thu tiền sử dụng đất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 224/TCT-CS 2019 chính sách thu tiền sử dụng đất

            • 17/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực