Công văn 2801/BNN-TCCB

Công văn 2801/BNN-TCCB năm 2019 về rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2801/BNN-TCCB 2019 về thực hiện tiền lương lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2801/BNN-TCCB
V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực Nông nghiệpPTNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thực hin nhiệm vụ tại Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII v ci cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

Đ có cơ sở đề xuất xây dựng, ban hành bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức chun ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức và người lao động trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý (theo Đcương, mẫu biểu ban hành kèm theo Công văn này)

Báo cáo của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/6/2019 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TCCB (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2801/BNN-TCCB ngày 23/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số lượng đơn vị sự nghiệp có viên chức chun ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phân tích, đánh giá đặc điểm, tình hình về việc thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

II. THỰC TRẠNG CHỨC VỤ, CHỨC DANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG (BAO GỒM LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP) ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Thống kê các chức danh, chức vụ lãnh đạo hiện có trong đơn vị sự nghiệp chun ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc quyền quản .

2. Slượng viên chức, người lao động hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Việc tổ chức thực hiện, áp dụng thang bảng lương, nâng bậc lương và chế độ phụ cấp đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá, phân tích những ưu điểm, hạn chế về hệ thống chức danh, chức vụ và chính sách tiền lương, phụ cấp hiện nay đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm việc trong đơn vị snghiệp công lập.

IV. ĐỀ XUẤT

1. Đề xuất sửa đổi hệ thống chức danh, tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đề xuất về xây dựng hệ thống chức danh, chức vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát trin nông thôn trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đề xuất việc xây dựng chính sách tiền lương đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các đơn vị sự nghiệp công lập (thang bảng lương, phụ cấp).

 

Biểu 1

Bộ, địa phương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 

 

Trình độ chuyên môn

Chức danh nghề nghiệp

Phụ cấp ưu đãi nghề (VNĐ)

Ghi chú

TT

Đơn vị

Tng sviên chức hưởng lương theo chc danh nghề nghiệp viên chc chuyên ngành NN&PTNT

TS

Th.s

Đại học

Cao đng trở xuống

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Năm 2016

Năm 2016

Năm 2016

Bình quân 3 năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Biểu 1 để Bộ, Địa phương tng hp báo cáo

 

Biểu 2

Bộ, ngành, địa phương
Đơn vị:……..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TT

Chức danh nghề nghiệp ngành NN&PTNT

Tổng số viên chức hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành NN&PTNT

Chức danh nghề nghiệp (Số người)

Tng số tiền lương hiện hưởng (VNĐ)

Tổng số tiền được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Ghi chú

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Bình quân

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Bình quân

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Giám định thuốc Bo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kiểm nghim cây trồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chẩn đoán bệnh động vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kiểm tra vệ sinh thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kiểm nghiệm thuốc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kiểm nghiệm chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Kiểm nghiệm thủy sn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu Biểu 2 để các đơn vị sự nghiệp công lập có viên chức xếp ở mã chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành NN&PTNT thuộc phạm vi quản lý báo cáo Bộ, địa phương tng hợp

Thuộc tính Công văn 2801/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2801/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(01/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2801/BNN-TCCB

Lược đồ Công văn 2801/BNN-TCCB 2019 về thực hiện tiền lương lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2801/BNN-TCCB 2019 về thực hiện tiền lương lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2801/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (01/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2801/BNN-TCCB 2019 về thực hiện tiền lương lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2801/BNN-TCCB 2019 về thực hiện tiền lương lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn

              • 23/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực