Công văn 2839/UBND-KTN

Công văn 2839/UBND-KTN năm 2015 tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và phối hợp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Công văn 2839/UBND-KTN 2015 tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2839/UBND-KTN
V/v tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và phối hợp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thuế, Xây dựng, Thông tin Truyền thông;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Văn phòng Đăng ký đất đai.

 

Qua xem xét báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2507/BC-STNMT ngày 31/7/2015 về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai (1 cấp) kể từ khi thành lập đến nay;

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở (QSHNO) và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh và tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc các Quyết định đã ban hành:

- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 quy định diện tích đất tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND.

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 quy định trình tự, thủ tục để xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức.

- Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 quy định về trình tự, thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc thành lập và vận hành Văn phòng Đăng ký đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin kịp thời, thuận tiện trong giao dịch các thủ tục hành chính về đất đai;

- Tổ chức công khai, minh bạch các quy định của Pháp luật, các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng thông tin điện tử của Sở, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (tại Trung tâm Hành chính, Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai) để các tổ chức và cá nhân có liên quan thuận tiện tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của Pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan: Tài chính, Thuế, Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý VSIP và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các trường hợp phát sinh ngoài thẩm quyền;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế và các cơ quan khác có liên quan nghiên cứu, chuẩn bị trang thiết bị, nguồn nhân lực để triển khai việc ứng dụng mạng thông tin điện tử vào việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi Tổng Cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thiện quy chế mẫu và ứng dụng kết nối trao đổi dữ liệu giữa hai cơ quan;

- Thường xuyên tổ chức họp Hội đồng tư vấn định kỳ theo quy định, để giải quyết nhanh các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh trên nguyên tắc thống nhất, thỏa đáng đúng quy định của Pháp luật. Các trường hợp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời và xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết;

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính vào cuối năm 2015 để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai:

+ Bố trí lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tham gia các buổi Lãnh đạo tiếp công dân ở các huyện, thị xã, thành phố nhằm kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

+ Cử cán bộ Chi nhánh tham gia Tổ Tư vấn đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đất đai của các Chi nhánh tại địa bàn cấp huyện; kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ theo quy định. Thực hiện thí điểm việc in Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai để giảm bớt việc luân chuyển và thời gian thụ lý hồ sơ; tổ chức cho người dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nộp hồ sơ đất đai tại hai địa điểm (Trung tâm Hành chính tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một) để giảm bớt áp lực giải quyết hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một. Nghiên cứu việc triển khai đăng ký các thủ tục về đất đai qua môi trường mạng.

+ Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất các cấp) trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm theo đúng tiêu chuẩn, chức danh, đạo đức nghề nghiệp. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố rà soát lại Cán bộ lãnh đạo của các Chi nhánh để sắp xếp, bố trí cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

3. Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo thống nhất việc bố trí cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ngồi tại Bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân các huyện thị, thành phố để tiếp nhận tất cả các hồ sơ quy định tại Khoản 2, 3 Điều 8, Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số quy định về nơi nộp hồ sơ và trao Giấy chứng nhận cùng với các nội dung khác về lĩnh vực đất đai sau khi các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung các Nghị định sắp ban hành.

4. Sở Tư pháp

Chỉ đạo các Đơn vị công chứng, chứng thực thực hiện nghiêm túc các quy định công chứng, chứng thực về đất đai, bất động sản của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh như:

- Văn bản số 1935/UBND-NC ngày 16/6/2015 về việc chứng nhận các Hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong Khu Công nghiệp;

- Văn bản số 1939/UBND-NC ngày 16/6/2015 về việc phối hợp thực hiện quy định pháp luật trong việc công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình.

5. Sở Tài chính, Cục thuế và các cơ quan Thuế, Tài chính cấp huyện

a) Đối với Cơ quan Tài chính

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính giao nhiệm vụ xác định số tiền nhận chuyển nhượng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (đối với dự án mà giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng) cho Cục Thuế xác định căn cứ vào bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất (K).

b) Đối với Cơ quan Thuế

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác định và phát hành thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; giải quyết hồ sơ nhanh gọn, hướng dẫn cụ thể những nội dung chưa đầy đủ, không trả hồ sơ đề nghị bổ sung nhiều lần.

- Đối với một số hồ sơ phức tạp hoặc dự án lớn, không đảm bảo thời gian phát hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định thì phải có văn bản thông báo về tình trạng hồ sơ gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai để thông báo cho người sử dụng đất biết.

- Thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh đơn giá thuê đất khi đến hạn trên cơ sở hồ sơ đã xác định nghĩa vụ tài chính trước đây, không yêu cầu người sử dụng đất cung cấp những hồ sơ đã có để tránh gây phiền hà đến doanh nghiệp.

c) Định kỳ hàng tháng, các Cơ quan Tài chính và các Cơ quan Thuế đối chiếu với cơ quan Tài nguyên và Môi trường các hồ sơ tồn đọng, vướng mắc, chậm trễ để có hướng xử lý kịp thời, nhanh gọn.

d) Hoàn tất công tác xây dựng các biểu mẫu, quy trình thụ lý và luân chuyển hồ sơ, chuẩn bị trang thiết bị, nguồn nhân lực để triển khai ứng dụng mạng thông tin điện tử vào việc luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; người sử dụng đất có thể truy cập thông tin, quá trình thụ lý hồ sơ qua môi trường mạng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

6. Sở Thông tin Truyền thông

Sớm hoàn thành việc tích hợp kết nối dữ liệu giữa phần mềm villiss 2.0 (hệ thống thông tin đất đai) và phần mềm một cửa tiếp nhận và quản lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa các huyện, thị, thành phố. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cấp đường truyền mạng chuyên dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh, hoàn thành trong Quý 111/2015.

7. Sở Xây dựng

- Tăng cường tổ chức Hội nghị tập huấn Văn bản quy định về Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các Văn bản dưới Luật cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, quản lý, cấp phép xây dựng tại địa phương. Phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp xây cất trái phép nhà ở, công trình xây dựng.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị, thành phố và các phòng chuyên môn trực thuộc Sở kịp thời xử lý, cung cấp thông tin theo yêu cầu tại các phiếu lấy ý kiến và các nội dung khác có liên quan đến việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến đúng theo thời gian quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015.

8. Thanh tra tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra trách nhiệm theo quy định.

- Tham dự các cuộc họp phối hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

9. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý VSIP

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận; kịp thời xử lý, cung cấp thông tin theo yêu cầu tại phiếu lấy ý kiến và các nội dung khác có liên quan về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản và công trình xây dựng gắn liền với đất trong các Khu công nghiệp do cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển đến đúng thời gian theo quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền pháp luật về đất đai, xây dựng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại các xã, phường, thị trấn để nghiêm túc tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- Công khai, minh bạch các quy định của Pháp luật, các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để các tổ chức và cá nhân thuận tiện tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

- Thành lập Tổ tư vấn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực, đạo đức nghề nghiệp để hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ và thực hiện các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.

- Chấn chỉnh kịp thời các trường hợp xây cất trái phép nhà ở, công trình xây dựng; các trường hợp tự ý tách thửa, phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nếu vượt thẩm quyền.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, thị, thành phố kịp thời phối hợp, xử lý, giải quyết vướng mắc, trả lời cụ thể nội dung trong phiếu lấy ý kiến và các nội dung khác có liên quan do cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển đến về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

- Rà soát, bãi bỏ các văn bản, quy trình, thủ tục trái với Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015.

- Bố trí kinh phí thuộc ngân sách hoặc bố trí quỹ đất thuộc huyện, thị xã, thành phố để xây dựng trụ sở làm việc cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo hoạt động lâu dài. Bố trí, sắp xếp thêm diện tích làm việc, kho lưu trữ cho các Chi nhánh còn chật, hẹp; đặc biệt là Chi nhánh Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên để giải quyết yêu cầu cấp thiết hiện nay trong thời gian chờ xây dựng Trung tâm Hành chính huyện.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện một số nội dung trọng tâm:

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về đất đai, xây dựng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất trên địa bàn quản lý để nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Công khai, minh bạch các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để các tổ chức và cá nhân thuận tiện tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

+ Có trách nhiệm ký xác nhận các loại giấy tờ phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn của cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trong các trường hợp tăng, giảm diện tích hoặc hình thể thửa đất thay đổi so với Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Phát hiện và báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành phố các trường hợp tiêu cực liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận tại địa bàn phụ trách để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, phát sinh các khó khăn vướng mắc, yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chủ động phối hợp để giải quyết, xử lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT&PCT;
- LĐVP, Lâm, CV, TH, Website;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Thuộc tính Công văn 2839/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2839/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước

Download Công văn 2839/UBND-KTN

Lược đồ Công văn 2839/UBND-KTN 2015 tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2839/UBND-KTN 2015 tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2839/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2839/UBND-KTN 2015 tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2839/UBND-KTN 2015 tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương

           • 21/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực