Công văn 2901/TCHQ-TXNK

Công văn 2901/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2901/TCHQ-TXNK 2019 về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2901/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng NK để SXXK

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1576/HQĐNg-TXNK ngày 29/8/2018, công văn số 1944/HQĐNg-TXNK ngày 15/10/2018 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và công văn số 20/2018-CV-LGVN ngày 12/11/2018, công văn số 17/2019-CV-LGVN ngày 02/5/2019 của Công ty TNHH Les Gants Việt Nam về việc vướng mắc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 thì văn bản được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Căn cđiểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 01/4/2016, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Căn cứ khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm.

Căn cứ khoản 2 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, tham khảo hướng dẫn tại công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016, công văn số 11002/BTC-TCHQ ngày 17/8/2017 của Bộ Tài chính, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH Les Gants Việt Nam thì đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nng xử lý như sau:

1. Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trước ngày 01/9/2016, đã nộp thuế nhập khẩu, đã xuất khẩu sản phẩm theo các giai đoạn sau:

a) Từ ngày 01/9/2016 đến trước ngày 20/01/2017 (ngày UBND TP. Đà Nng có công văn số 586/UBND-QLĐTh), thì Công ty TNHH Les Gants Việt Nam chưa được UBND TP. Đà Nng đồng ý cho tiếp tục thuê nhà xưởng trên khu đất số 495 Nguyễn Lương Bằng của Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nng (nay là Công ty CP Máy Thiết bị dầu khí Đà Nng), do đó Công ty không đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam nên không đủ điều kiện để hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

b) Từ ngày 20/01/2017, Công ty TNHH Les Gants Việt Nam đã được UBND TP. Đà Nng đồng ý cho tiếp tục thuê nhà xưởng trên khu đất số 495 Nguyễn Lương Bằng, thì được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu. Cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP

2. Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu từ ngày 01/9/2016, đã xuất khẩu sản phẩm theo các giai đoạn sau:

a) Từ ngày 01/9/2016 đến trước ngày 20/01/2017 (ngày UBND TP. Đà Nng có công văn số 586/UBND-QLĐTh), thì Công ty TNHH Les Gants Việt Nam chưa được UBND TP. Đà Nng đồng ý cho tiếp tục thuê nhà xưởng trên khu đất số 495 Nguyễn Lương Bằng của Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nng (nay là Công ty CP Máy Thiết bị dầu khí Đà Nng), do đó Công ty không đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam nên không đủ điều kiện để hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

b) Từ ngày 20/01/2017, Công ty TNHH Les Gants Việt Nam đã được UBND TP. Đà Nng đồng ý cho tiếp tục thuê nhà xưởng trên khu đất số 495 Nguyễn Lương Bằng, thì được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu. Cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Đà Nng được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CST, Cục QLCS (để p/h);
- Công ty TNHH Les Gants Việt Nam (S
495 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu,
Đà N
ng);
- Lưu: VT, TXNK (4)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuộc tính Công văn 2901/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2901/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật23 phút trước

Download Công văn 2901/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 2901/TCHQ-TXNK 2019 về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2901/TCHQ-TXNK 2019 về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2901/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật23 phút trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2901/TCHQ-TXNK 2019 về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2901/TCHQ-TXNK 2019 về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

         • 14/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực