Công văn 3083/UBND-VX

Công văn 3083/UBND-VX năm 2015 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3083/UBND-VX 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3083/UBND-VX
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành và Đoàn thể Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng nhiều Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật. để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tổ chức thực hiện hiệu quả, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện công tác hảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành ủy và đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định này vào tháng 11 năm 2014. Sau Hội nghị sơ kết, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 5885/UBND-VX ngày 12 tháng 11 năm 2014 về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố và Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 1711/LĐTBXH-BHXH ngày 13 tháng 5 năm 2015 về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo phân công tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu đến cuối năm 2015, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 76% dân số Thành phố; tiếp tục thực hiện Công văn số 5885/UBND-VX ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố và Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với tất cả các nhóm đối tượng; trong năm 2015, tập trung nguồn lực tuyên truyền các nội dung về bảo hiểm y tế hộ gia đình đến từng hộ gia đình trên địa bàn Thành phố để mỗi gia đình có điều kiện hiểu biết về chính sách bảo hiểm y tế để đăng ký tham gia.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận, huyện tập trung phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức phát tờ bướm tuyên truyền bảo hiểm y tế hộ gia đình đến từng hộ dân; tổng hợp kết quả thực hiện của các quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố vào đầu quý 3 năm 2015.

- Phối hợp với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra, rà soát hồ sơ giải Quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

- Chủ động thanh tra, kiểm tra và xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động, phối hợp với Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố để nâng cao hiệu quả công tác khởi kiện, thu hồi nợ.

- Đẩy mạnh cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiến tới vận hành cơ sở dữ liệu điện tử cùng với các địa phương trong phạm vi cả nước và thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng thẻ điện tử. Trước mắt, trong năm 2015, tập trung triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế bảo đảm thu chi theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành ủy thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị (giai đoạn 2012 - 2015).

3. Sở Y tế:

- Tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở; có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chỉ định sử dụng thuốc, cận lâm sàng và các kỹ thuật chuyên môn cần thiết hợp lý, an toàn, hiệu quả theo đúng quy định; tăng cường năng lực chuyên môn tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là các Trạm y tế phường, xã, thị trấn.

- Chú trọng cải tiến quy trình, thủ tục khám chữa bệnh, tinh giảm thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

- Tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế.

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, giám sát việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; việc đấu thầu, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế; phối hợp quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế kịp thời theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố; phấn đấu trong năm 2015 cơ bản hoàn thành kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố, phục vụ cho công tác thanh toán bảo hiểm y tế nhanh, chính xác, không thất thoát.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, các Sở - ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các giải pháp làm tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội; tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích về những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trong đó tập trung tuyên truyền về quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa người lao động, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch thông tin về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động nói chung và về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nói riêng của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Giám đốc các Sở - ngành và các cơ quan liên quan:

a) Sở Tài chính:

Bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng theo quy định; phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm y tế.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài có kế hoạch tuyên truyền và giành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân Thành phố, nhất là các đối tượng thuộc diện tham gia.

c) Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương.

d) Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố:

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho quân nhân lực lượng vũ trang theo quy định; chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân lực lượng vũ trang, bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ 100%.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo và đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các giải pháp mở rộng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2015.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các đơn vị liên quan bổ sung tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào hệ thống chi tiêu, kế hoạch Thành phố.

g) Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo phòng Tư pháp quận, huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến người dân trên địa bàn.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên:

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chủ động tham gia các loại hình bảo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với bản thân và gia đình.

i) Liên đoàn Lao động Thành phố:

Chỉ đạo các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các quận, huyện nâng cao vai trò bảo vệ quyền lợi của người lao động; tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời phối hợp thường xuyên với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, xem chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Luật Bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm xã hội. Trong quý 2 năm 2015, tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội các quận, huyện phát tờ bướm tuyên truyền về bảo hiểm y tế hộ gia đình đến từng hộ dân để người dân nắm bắt được các chủ trương, quy định và đăng ký tham gia; đồng thời thống kê kết quả thực hiện, báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố vào đầu quý 3 năm 2015 (thông qua Bảo hiểm xã hội Thành phố).

- Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; vận động để hộ gia đình có mức sống trung bình mua bảo hiểm y tế góp phần tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo ngành Y tế địa phương thành lập bộ phận chịu trách nhiệm tham mưu về lĩnh vực bảo hiểm y tế.

- Các quận, huyện có số doanh nghiệp quy mô nhỏ (từ 06 lao động trở xuống) tham gia bảo hiểm xã hội dưới 50% cần tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm nâng tỷ lệ số doanh nghiệp này tham gia bảo hiểm xã hội trên 50% trong năm 2015 và tích cực tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; các quận, huyện có trên 25% dân số trên địa bàn chưa tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình cần tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm kéo giảm tỷ lệ chưa tham gia bảo hiểm y tế xuống dưới mức 25%; báo cáo kết quả thực hiện hằng năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Bảo hiểm xã hội Thành phố).

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng và gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách trên địa bàn.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa phương, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế.

Yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (thông qua Bảo hiểm xã hội Thành phố) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 11; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện. Giao Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy “để b/c”;
- Thường trực HĐND. TP “để biết”;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu:VT, (VX-TC) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Ngọc Thuận

 

 

Thuộc tính Công văn 3083/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3083/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2015
Ngày hiệu lực08/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3083/UBND-VX

Lược đồ Công văn 3083/UBND-VX 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3083/UBND-VX 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3083/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành08/06/2015
        Ngày hiệu lực08/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3083/UBND-VX 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3083/UBND-VX 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

           • 08/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực