Công văn 3237/UBND-XD

Công văn 3237/UBND-XD năm 2017 về hướng dẫn áp dụng tạm thời trình tự thực hiện đối với dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Công văn 3237/UBND-XD 2017 trình tự thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3237/UBND-XD
Vv Hướng dẫn áp dụng tạm thời trình tự thực hiện đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố Cao Bằng.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

UBND tỉnh hướng dẫn áp dụng tạm thời trình tự thực hiện đi với các dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bng như sau:

Trình tự thực hiện

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

I- CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

1

UBND các huyện, thành phố hoặc cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ căn cứ Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được duyệt đề xuất danh mục dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp

UBND các huyện, thành phố hoặc cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ

- Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

2

Tổng hợp danh mục các dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh

3

Công bdanh mục dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo điều 4 mục 1 khoản c Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

II - LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

4

Sơ tuyển Nhà đầu tư

Bên mời thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh

Thực hiện theo các quy định tại chương II và Chương V Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKH ngày 16/12/2016 về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư dự án có sử dụng đất; UBND các huyện, thành phố nơi có dự án lập phương án sơ bộ đền bù giải phóng mặt bằng.

5

Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư

Bên mời thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh

6

Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

Bên mời thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh

III- LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

7

- Nhà đầu tư lập Quy hoạch chi tiết khi khu vực dự án chưa có quy hoạch chi tiết

- Điều chỉ quy hoạch chi tiết: Nhà đầu tư có văn bản xin điều chỉnh được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

- Nhà đầu tư

- Sở Xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền

Trình tự chi tiết theo các quy định hiện hành.

8

Thẩm định quy hoạch chi tiết

Sở Xây dựng

9

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết

Sở Xây dựng/UBND tỉnh

IV- QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ

10

Lập hồ sơ dự án

Nhà đầu tư

Theo điều 31, điều 32 Nghị định 11/2013/NĐ-CP

11

Thẩm định hồ sơ dự án

Cơ quan theo phân cấp

Theo các quy định hiện hành và Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

12

Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư

Nhà đầu tư

Theo điều 26 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

13

Thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư

Hội đồng thẩm định

Theo điều 23 Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV.

IV- QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ

14

Quyết định chấp thuận đầu tư.

Cấp có thẩm quyền

Cấp có thẩm quyền theo các điều 21, 22, 23, 24, 25 của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

Nội dung quyết định theo điều 30 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

V- ĐÀM PHÁN, HOÀN THIỆN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

15

Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng.

Nhà đầu tư và Bên mời thầu

Mục đ khoản 3 điều 75 Luật đấu thầu số 43/2013 và điều 66, 69 Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

16

Ký kết hợp đồng.

Người có thẩm quyền và Nhà đầu tư

Mục 34 điều 4, Mục d khoản 8 điều 73 Luật đấu thầu số 43/2013;

Khoản 7 điều 22 Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH-13.

VI - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, GIAO ĐT, TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐT

17

Giải phóng mặt bằng dự án.

UBND cấp huyện, thành phố nơi có dự án

Nhà đầu tư đảm bảo chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

18

Giao đất cho nhà đầu tư và cho phép nhà đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà đầu tư; Sở TNMT; UBND tỉnh

Thực hiện theo các quy định tại Luật đất đai; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

19

Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nhà đầu tư; Sở xây dựng

- Nhà đầu tư tiến hành lập hồ sơ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Điều 108 Luật đất đai; Khoản 4 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP; Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT; Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP; Điều 3 Thông tư 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC; Điều 1 thông tư 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất">333/2016/TT-BTC; Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

- Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định, trong quá trình thẩm định Hội đồng thẩm định có thể thuê tư vấn thẩm tra hồ sơ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Thiết kế BVTC có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng

- UBND tỉnh phê duyệt.

20

Xác định giá đất cụ thể, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nhà đầu tư; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; UBND tỉnh

VII - THỰC HIỆN DỰ ÁN

21

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội.

Nhà đầu tư hoặc Nhà nước

- Việc huy động vốn tuân thủ điều 39 Nghị định 11/2013/NĐ-CP về đầu tư phát triển đô thị.

- Quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng theo các quy định hiện hành và điều 36 Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

- Chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

22

Xây dựng Nhà ở.

Nhà đầu tư cấp 1 hoặc Nhà đầu tư thứ cấp

23

Chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án.

Nhà đầu tư

24

Xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt.

Nhà đầu tư hoặc Nhà nước

VIII- HOÀN THÀNH, CHUYỂN GIAO, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH

25

Chuyển giao, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Nhà đầu tư; UBND cấp huyện nơi có dự án

Thực hiện theo điều 36 Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

26

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhà đầu tư; UBND các huyện, thành phố; Sở TNMT; Tổ chức, cá nhân sở hữu đất ở, nhà ở

Người mua đất ở, nhà ở của dự án phát triển đô thị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đề nghị của chủ đầu tư dự án và theo trình tự, thủ tục quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

27

Chuyển giao quản lý hành chính.

Nhà đầu tư; Sở nội vụ; UBND cấp huyện, thành phố

Thực hiện theo điều 38 Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

Trên đây là Hướng dẫn áp dụng tạm thời trình tự thực hiện đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, yêu cầu các đơn vị thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện theo hướng dẫn này. Giao Sở Xây dựng tổng hợp các phản ánh về các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các đơn vị trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, P.CT UBND tỉnh;
- VP: CVP, Phó CVP UBND tỉnh, CV: XD, TH, NĐ.
- Trung tâm thông tin;
- Lưu VT, XD (Tr).

CHỦ TỊCH
Hoà
ng Xuân Ánh

 

Thuộc tính Công văn 3237/UBND-XD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3237/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày hiệu lực 09/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3237/UBND-XD

Lược đồ Công văn 3237/UBND-XD 2017 trình tự thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3237/UBND-XD 2017 trình tự thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị Cao Bằng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3237/UBND-XD
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày hiệu lực 09/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 3237/UBND-XD 2017 trình tự thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị Cao Bằng

Lịch sử hiệu lực Công văn 3237/UBND-XD 2017 trình tự thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị Cao Bằng

  • 09/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực