Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3398/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Điều 58 Luật Đất đai về việc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên hoặc từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên, để đảm bảo căn cứ thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

1. Lập hồ sơ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng dẫn tại Công văn số 1622/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nội dung công văn báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thành phần hồ sơ nêu trên cần làm rõ các vấn đề sau:

a) Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

- Trong thời gian kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đến ngày 31 tháng 12 năm 2014): báo cáo cần làm rõ dự án đầu tư có trong Danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật Đất đai (có bản sao văn bản kèm theo);

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi: báo cáo cần làm rõ dự án đầu tư phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (có bản sao văn bản kèm theo);

b) Báo cáo kết quả cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; đồng thời làm rõ chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng còn lại được phép chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt (tổng hợp theo mẫu kèm theo công văn này).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để phối hợp);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Biểu chuyển mục đích sử dụng đất đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh (thành phố) ………tính đến ngày….. tháng….. năm ……

(Kèm theo Công văn số 3398/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Diện tích CMĐ sử dụng đất theo kế hoạch SDĐ hàng năm cấp huyện (*)

Trong đó

Diện tích đã cho phép CMĐ

Trong đó

Chỉ tiêu còn lại được phép CMĐ theo KH được duyệt

Trong đó

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Diện tích

Trong đó: HĐND cấp tỉnh thông qua

Diện tích

Trong đó: HĐND cấp tỉnh thông qua

Diện tích

Trong đó: HĐND cấp tỉnh thông qua

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

 

Toàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ….Ghi chú (*) Trong thời gian Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện chưa được xét duyệt thì lấy theo Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

(8), (10), (12) là tổng chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

(14) = (3) - (7); (15) = (4) - (8); (16) = (5) - (10); (17) =(6) - (12).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3398/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3398/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3398/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ

           • 19/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực