Công văn 363/TCT-TNCN

Công văn 363/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thuê nhà do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 363/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân tiền thuê nhà


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 503-2017/CV-NPM ngày 20/11/2017 và công văn số 558-2017/CV-NPM ngày 29/12/2017 của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản tiền thuê nhà. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào các quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 22/11/2012; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và tình hình thực tế tại đơn vị trong quá trình thanh tra quyết toán thuế đ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên báo cáo với Tổng cục Thuế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 363/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 363/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/01/2018
Ngày hiệu lực 24/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 363/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 363/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân tiền thuê nhà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 363/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân tiền thuê nhà
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 363/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành 24/01/2018
Ngày hiệu lực 24/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 363/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân tiền thuê nhà

Lịch sử hiệu lực Công văn 363/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân tiền thuê nhà

  • 24/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực