Công văn 4016/TCT-CS

Công văn 4016/TCT-CS năm 2017 về khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4016/TCT-CS 2017 khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4016/TCT-CS
V/v khu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đk Lắk

Trả lời công văn số 1533/CT-THNVDT ngày 30/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Đk Lk về khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bng vào tiền thuê đất phải nộp, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Tại Khoản 2 Điều 13 quy định: “2. Đối với trường hợp thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và người được nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá s tin thuê đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.”

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 23 quy định: “c) Đối với trường hợp tự nguyện ứng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này, sau khi tr đi số tiền được miễn, giảm theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, nhà đầu tư tiếp tục được khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mt bằng đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp và quy đi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa v tài chính np tiền thuê đất theo công thức sau:

n =

Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo phương án được cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt

Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 01 năm

n: S năm, tháng không phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

- Theo quy định tại Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 quy định:

“1. Đối với trường hợp Qu phát triển đất ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bng tạo quỹ đất sạch đ cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá và không thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất thì người được Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trường hợp không cân đối được ngân sách để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, khi cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc người được Nhà nước cho thuê đất trả trước tiền thuê đất tương ứng với s tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và s tin này được quy đi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa v np tiền th đất hàng năm.

…………………..

3. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ s tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được phê duyệt.

……………………

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền bồi thường, giải phóng mặt bng đã ứng trước theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, được quy đổi theo chính sách và giá đất tại thời đim được Nhà nước cho thuê đất và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc np tiền thuê đất hàng năm.”

Tại Khoản 3 Điều 7 quy định:

“3. Hàng năm cơ quan thuế thông báo nộp tiền thuê đất trực tiếp cho người phải nộp tiền thuê đất. Trường hợp căn cứ tính tiền thuê đất có thay đổi thì phải xác định lại tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này, gửi thông báo cho người thuê đất thực hiện.

Năm nộp tiền thuê đất tính theo năm dương lịch, từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp năm đầu tiên thuê đất, năm kết thúc thuê đất không đủ 12 tháng thì tiền thuê năm đầu và năm kết thúc tính theo số tháng thuê. Trường hợp thời gian thuê đất của tháng thuê đầu tiên hoc tháng thuê kết thúc không đủ s ngày của mt (01) tháng thì:

a) Nếu số ngày thuê đt từ 15 ngày trở lên đến đủ tháng (>= 15 ngày) thì tính tròn 01 tháng.

b) Nếu số ngày thuê đất dưới 15 ngày (< 15 ngày) thì không tính tiền thuê đất.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ gửi kèm, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có thuê đất theo hình thức thuê trả tin hàng năm, nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép khấu trừ 915.863.000 đng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án vào tiền thuê đất phải nộp thì toàn b s tin bồi thường, giải phóng mt bng này sẽ được quy đi ra s năm, tháng hoàn thành nghĩa v tài chính theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định cho thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg
, Cao Anh Tuấn (đ b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
8

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 4016/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4016/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/09/2017
Ngày hiệu lực 05/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4016/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4016/TCT-CS 2017 khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4016/TCT-CS 2017 khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4016/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành 05/09/2017
Ngày hiệu lực 05/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4016/TCT-CS 2017 khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Lịch sử hiệu lực Công văn 4016/TCT-CS 2017 khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

  • 05/09/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/09/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực