Công văn 4048/TCHQ-TXNK

Công văn 4048/TCHQ-TXNK năm 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4048/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4048/TCHQ-TXNK
V/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính, Tổng cục Hải quan nâng cấp mở rộng thanh toán nộp thuế điện tử 24/7, triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định (sau đây gọi là Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu). Để mở rộng thanh toán thuế điện tử 24/7 và triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng phối hợp thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thông báo đến toàn thể công chức hải quan của đơn vị về công tác cải cách hiện đại hóa trong khâu thu nộp thuế, mở rộng thanh toán thuế điện tử 24/7, triển khai chủ trương bổ sung kênh thanh toán Doanh nghiệp nhờ thu để tuyên truyền cho các doanh nghiệp đang làm thủ tục XNK hàng hóa trên địa bàn.

Thời gian triển khai kênh thanh toán Doanh nghiệp nhờ thu: dự kiến tháng 9/2019

2. Đề nghị các Cục Hải quan thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp và niêm yết quy trình thực hiện, điều kiện và ưu điểm khi thực hiện chương trình Doanh nghiệp nhờ thu tại trụ sở Cục Hải quan, nơi làm thủ tục hải quan của các Chi cục (theo phụ lục đính kèm).

3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chương trình doanh nghiệp nhờ thu đến cộng đng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để t/h);
- Báo Hải quan (để p/h);
- Văn phòng (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (Yến - 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH, ĐIỀU KIỆN VÀ LỢI ÍCH THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC DOANH NGHIỆP NHỜ THU QUA NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo công văn số 4048/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan)

1. ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI

1.1. Đối với ngân hàng:

- Phải là ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã triển khai thanh toán điện tử và thống quan 24/7.

- Đã phát triển hệ thống công nghệ đáp ứng triển khai chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

1.2. Đối với Doanh nghiệp:

- Đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp Nhờ thu với Hải quan.

- Đã ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7; Chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 tài khoản của 01 ngân hàng.

- Trên tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ có đủ tiền để thanh toán khi phát sinh nợ thuế và thu khác.

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu với cơ quan hải quan tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 (địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login)

Bước 2: Đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi NNT đăng ký thông tin trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Bước 3: Làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Bước 4: Ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp gửi lại thông tin doanh nghiệp đã đăng ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan.

Bước 5: Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Hải quan cập nhật thông tin vào hệ thống và doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng ký ủy quyền trích nợ tại Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp được phép sửa đổi các thông tin đã đăng ký hoặc hủy việc đã đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 ngân hàng để đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác. Trình tự thực thực hiện đăng ký ủy quyền trích nợ được thực hiện theo các bước nêu trên.

2.2. Quy trình thanh toán:

Ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký ủy quyền trích nợ với ngân hàng (bước 5 điểm 2.1), Hệ thống của Hải quan sẽ căn cứ số tiền còn nợ thuế và thu khác trên hệ thống kế toán thuế để chuyển thông tin còn phải thu sang ngân hàng để ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản nộp tiền thuế và thu khác cho doanh nghiệp.

Về thanh toán trừ nợ đối với các phát sinh mới, trình tự thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp khai báo làm thủ tục hải quan, ngay sau khi khai báo chính thức (đối với tờ khai luồng xanh) hoặc sau khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ xác định chính xác số thuế phải nộp cho tờ khai đang chờ thông quan cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung (KTTT).

Bước 2: Căn cứ số thuế phải nộp trên hệ thống KTTT, trên cơ sở danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình nhờ thu, Hệ thống của Hải quan sẽ tự động chuyển thông tin số thuế phát sinh nợ thuế theo từng tờ khai đến ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế.

Bước 3: Ngân hàng căn cứ số dư tài khoản của doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, nếu phù hợp thông tin đăng ký và đủ số dư trích nợ tài khoản thì thực hiện trích nợ tài khoản của doanh nghiệp và chuyển thông tin số tiền đã trích nợ tài khoản nộp thuế sang Tổng cục Hải quan để thanh toán trừ nợ theo từng tờ khai, chi tiết sắc thuế và chuyển tiền và thông tin nộp tiền tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp tài khoản của doanh nghiệp không đủ số dư, ngân hàng sẽ phản hồi cho doanh nghiệp biết thông quan Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

Doanh nghiệp có thể nộp bổ sung tiền vào tài khoản để đủ số dư thanh toán các khoản còn nợ và thông báo cho cơ quan hải quan biết qua Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 để tiếp tục xử lý tự động trừ nợ các tờ khai còn phải thu theo thứ tự tờ khai phát sinh nợ từ xa tới gần.

Hoặc doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển sang nộp thuế điện tử 24/7 hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để thông quan kịp thời thông quan hàng hóa.

Bước 4: Căn cứ thông tin đã nộp thuế và thu khác, Hệ thống KTTT cập nhật thông tin và hạch toán trừ nợ chi tiết theo từng tờ khai, sắc thuế, chuyển thông tin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sang VNACCS để thông quan hàng hóa.

3. LỢI ÍCH MANG LẠI KHI NỘP TIỀN THEO PHƯƠNG THỨC DOANH NGHIỆP NHỜ THU:

3.1. Đối với Doanh nghiệp:

(1) Khi làm thủ tục với cơ quan hải quan được cập nhật và xử lý hoàn toàn tự động trên Cổng thông tin điện tử.

(2) Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện 01 lần đăng ký tham gia chương trình Doanh nghiệp nhờ thu và ủy quyền trích nợ với ngân hàng giữ tài khoản mà không phải thực hiện thêm các thao tác nào khác trên hệ thống của hải quan cũng như của ngân hàng nhưng được thanh toán thuế, thông quan hàng hóa tự động.

(3) Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động không phải mất thời gian và chi phí để thanh toán thuế. Việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của doanh nghiệp và công chức hải quan.

(4) Không bị tác động về hệ thống, mạng kết nối giữa doanh nghiệp với Cổng thông tin điện tử của Hải quan.

(5) Mở thêm một kênh thanh toán điện tử tự động cho doanh nghiệp có sự lựa chọn phù hợp với yêu cầu kinh doanh và tài chính của đơn vị.

3.2. Đối với cơ quan hải quan:

(1) Chuyển từ bị động chờ doanh nghiệp chuyển tiền nộp thuế, sang chủ động chuyển yêu cầu của doanh nghiệp sang ngân hàng giữ tài khoản để thanh khoản nợ thuế, thông quan hàng hóa.

(2) Rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7, thông quan hàng hóa.

3.3. Đối với ngân hàng:

Phối hợp với cơ quan hải quan bổ sung dịch vụ thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp trong thanh toán tiền thuế và thu khác vào NSNN.

 

 

Thuộc tính Công văn 4048/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4048/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2019
Ngày hiệu lực19/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(29/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4048/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 4048/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4048/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4048/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành19/06/2019
        Ngày hiệu lực19/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (29/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4048/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4048/TCHQ-TXNK 2019 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

              • 19/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực