Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN

Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN năm 2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN 2017 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4888/BGDĐT-GDQPAN
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm;
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2017-2018 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tiếp tục thực hiện Luật GDQPAN; thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp của Bộ gắn với nhiệm vụ GDQPAN; Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN; Năm học 2017-2018 các đơn vị, nhà trường cần triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên theo quy định.

Tuyn chọn, cử giáo viên, giảng viên đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQPAN theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”.

Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học. Lý thuyết học theo phân phối chương trình, các bài thực hành có thể tổ chức học tập trung dứt điểm.

Trên cơ sở Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh lồng ghép trong trưng tiểu học, trung học cơ sở; Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông; Thông tư s 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học và những nội dung đã được Bộ tập huấn các đơn vị, nhà trường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN để đảm bảo nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học.

Thực hiện tốt Quy chế của Ban Chỉ huy quân sự và công tác quốc phòng, quân sự, công tác an ninh tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tng kết của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị, nhà trường, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến khu vực phòng thủ, các kế hoạch phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy... Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, hội tho, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự, cơ quan công an địa phương.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

1.1. Chỉ đạo các trường trung học ph thông có kế hoạch chuẩn hóa giáo viên GDQPAN; thực hiện giảng dạy đúng, đủ nội dung chương trình; tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN lý thuyết theo phân phối chương trình, thực hành giảng dạy tập trung dứt điểm vào thời gian thích hợp trong năm học.

1.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy môn học.

1.3. Báo cáo kết quả giảng dạy, học tập môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 25/1/2018) và kết thúc năm học (trước ngày 10/6/2018). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN (có kế hoạch kiểm tra cụ thể).

2. Đối với các trường trung cấp sư phạm

2.1. Quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình GDQPAN, đặc biệt với các trường mời giáo viên (thỉnh giảng) hoặc liên kết giảng dạy. Các trường có th phối hợp với các đơn vị quân đội, trung tâm GDQPAN trên địa bàn để liên kết ging dạy môn học đ bảo đảm chất lượng và hiệu quả môn học.

2.2. Các trường được giao tự chủ giảng dạy môn học chú trọng đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và giáo trình GDQPAN phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy và học tập môn học GDQPAN.

2.3. Các trường báo cáo kết quả dạy học môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 30/1/2018) và kết thúc năm học (trước ngày 30/6/2018). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN theo kế hoạch.

3. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm; các trung tâm GDQPAN sinh viên

3.1. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đánh giá kết qu học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên theo Thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 18/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. Tiếp tục đầu tư kinh phí bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt tập trung như trung tâm GDQPAN.

3.2. Thực hiện nghiêm quy định tổ chức giảng dạy, liên kết GDQPAN các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 Quy định tổ chức, hoạt động ca trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Các trung tâm GDQPAN, cơ sở giáo dục và đào tạo tự chủ về GDQPAN báo cáo Kế hoạch giảng dạy và kết quả thực hiện môn học GDQPAN năm học 2017-2018 về Bộ theo quy định.

3.3. Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Quc phòng về tuyn chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018. Các trường được giao chỉ tiêu cần làm tốt công tác tư tưởng cho sinh viên và lựa chọn những sinh viên có đủ sức khỏe, học lực khá đ bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao.

3.4. Các cơ sở đào tạo báo cáo kết quả dạy học môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 30/1/2018) và kết thúc năm học (trước ngày 30/6/2018). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN và công tác quân sự, quốc phòng của các đơn vị trực thuộc Bộ theo kế hoạch. Các trung tâm GDQPAN, các khoa, bộ môn có sĩ quan biệt phái thực hiện báo cáo s lượng, chất lượng sĩ quan biệt phái của đơn vị mình (chậm nhất là 20/10/2018).

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; các trung tâm GDQPAN căn cứ chỉ đạo của Bộ và thực tế của địa phương, nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện tt nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (để ph/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để th/h);
- Các đại học, học viện, trường đại học (để th/h);
- Các trường CĐSP, TCSP (đ
th/h);
- Phòng Tổng hợp - VP Bộ;
-
Lưu: VT, Vụ GDQPAN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4888/BGDĐT-GDQPAN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN 2017 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN 2017 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4888/BGDĐT-GDQPAN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người ký***
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN 2017 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN 2017 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh

           • 18/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực